Článok

Podmienky predĺženej záruky bezplatného servisu pre spotrebiteľov

spoločnosti Candy Hoover, s.r.o.  (ďalej len „Spoločnosť“)

V rámci služby „predĺžena záruka bezplatného servisu pre spotrebiteľa“ poskytuje Spoločnosť tieto programy, ktoré je možné využiť iba pokiaľ je vami zakúpený výrobok uvedený v „Zozname aktuálnych akčných ponúk“:

 • Program „5 rokov záruka na voľne stojace spotrebiče HAIER“ sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 36 mesiacov (3 roky) na bezplatný servis vybraných výrobkov (Ďalej len „Program“).
 • Program „5 rokov záruka na vstavané spotrebiče HAIER“ sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosťa nasledujúcich 36 mesiacov (3 roky) na bezplatný servis vybraných výrobkov (Ďalej len „Program“).
 • Program  „20 rokov záruka na invertorový kompresor chladničiek a vinoték HAIER“ sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 216 mesiacov (18 rokov) na bezplatný servis invertorových kompresorov chladničiek (dále len „Program“).
 • Program „20 rokov záruka na invertorový motor práčok, sušičiek, práčok so sušičkou a umývačiek HAIER“ sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 216 mesiacov (18 rokov) na bezplatný servis invertorových motorov práčok (dále len „Program“).
 • Program „25 rokov záruka na Direct Motion motor práčok, sušičiek, práčok so sušičkou HAIER“ sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 276 mesiacov (23 roky) na bezplatný servis invertorových motorov práčok (dále len „Program“).

Nárok na využitie akéhokoľvek z vyššie uvedených Programov nevzniká v prípade zakúpenia výrobku právnickou osobou alebo podnikajúca fyzická osoba.

Zákazník má nárok na využitie Programov iba po vyplnení registračného formulára, ktorý je k dispozícii na webových stránkach www.registracia-zaruka.sk. Registrácia musí byť vykonaná do 14 kalendárnych dní od dátumu zakúpenia spotrebiča (rozhoduje dátum na daňovom doklade o zakúpení). Každý spotrebič môže byť do každého Programu registrovaný iba raz.

Na účely využitia Programov bude Spoločnosť akceptovať len také účtenky, ktoré budú spĺňať náležitosti ustanovené právnym poriadkom SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.

Po riadnom vyplnení a potvrdení registračného formulára sa zákazníkovi automaticky vygeneruje Certifikát, ktorý si následne uschová pre prípadnú reklamáciu.

Bezplatný servis je poskytovaný len na spotrebiče značky HAIER dovezených a distribuovaných Spoločnosťou na území Slovenskej republiky.

Pre uplatnenie nároku bezplatného servisu, musí zákazník predložiť autorizovanému servisnému partnerovi Spoločnosti nasledujúce doklady:

 • doklad o zakúpení (daňový doklad, paragón) a
 • certifikát o predĺženej záruke, ktorý obdrží zákazník po zaregistrovaní na www.registracia-zaruka.sk

V prípade výskytu vady v režime bezplatného servisu bude chyba odstránená najneskôr do 60 dní. Oprávnená a uznaná reklamácia autorizovaným servisným partnerom Spoločnosti bude riešená opravou alebo dodaním náhradného dielu. Doba bezplatného servisu sa nepredlžuje o dobu odo dňa riadneho uplatnenia práva na bezplatný servis do vykonania opravy. Zákazník nemôže v rámci bezplatného servisu odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať výmenu výrobku. V prípade neopraviteľnosti výrobku rozhoduje o spôsobe riešenia reklamácie Spoločnosť.

 

Nárok na bezplatný servis nevzniká v nasledovných prípadoch:

 • Chyby vzniknuté používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie.
 • Opotrebenie alebo poškodenie výrobku, vrátane poškodenia spôsobeného: poruchami v elektrickej či inej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, znečistením výrobku, jeho nedostatočnou údržbou, poškodenie spôsobené vodným kameňom a usadeninami.
 • Mechanické poškodenie výrobku spôsobené najmä nevhodnou manipuláciou, dopravou alebo cudzím zavinením.
 • Výrobky, kde údaje na záručnom liste a doklade o nadobudnutí sa líšia od údajov na výrobnom štítku výrobku, alebo v prípade, že výrobok nemožno identifikovať (chýbajúci, alebo poškodený výrobný štítok).
 • Prejavy alebo nedostatky, vyvolané pôsobením prírodných alebo vonkajších vplyvov, živelných udalostí, rušivých elektromagnetických vplyvov a pod.
 • Úpravy alebo akékoľvek iné zásahy do výrobku, ktoré nie sú vykonané autorizovaným servisným partnerom.
 • Chyby vzniknuté neodbornou inštaláciou alebo inštaláciou v rozpore s návodom na použitie.
 • Chyby vzniknuté z dôvodu použitia neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva.
 • Prípadný nedostatok akosti alebo úžitkovej vlastnosti, ktorý nie je chybou výrobku.
 • Úkony na účely preventívnej údržby, čistenie, nastavenie či kontroly výrobku, návštevu technika na poradenstvo, inštalácia spotrebiča alebo zmeny smeru otvárania dvierok u chladničiek, mrazničiek alebo sušičiek, výmeny dielu, ktorý nevyžaduje odbornú inštaláciu .
 • Na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho častí alebo súčastí.
 • Na chyby spotrebných dielov po uplynutí ich obvyklej životnosti: uhlíkové, tukové, prachové, vzduchové a vodné filtre, žiarovky atď.
 • Na mechanické poškodenie plastových a sklenených komponentov a na prirodzené zmeny farby plastov.
 • Chyby spôsobené bežným opotrebením estetických komponentov ako sú madlá , sklá, ovládacie spínače a prepínače atď.
 • Na vady výrobku spôsobené používaním výrobku na iný účel než bežné používanie v domácnosti, napr. na podnikateľské účely.

V prípade, že ste pri registrácii Vášho výrobku nenašli Váš model a spĺňate uvedené podmienky, napíšte nám na adresu recepce@haier-europe.com, kde bude Vaša žiadosť preverená.

Spoločnosť si vyhradzuje právo podmienky týchto Programov kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.