Informacije

USLOVI GARANCIJE:

U garantnom roku, odnosno u roku od 5 godina od isteka roka saobraznosti, davalac garancije kupcu omogućuje popravku uređaja radi neometanog korišćenja i otklanjanje nedostataka koji utiču na rad aparata, pod sledećim uslovima:

 1. Da bi ostvario pravo na garanciju, kupac je dužan da u roku od 30 dana od datuma kupovine izvrši registraciju aparata, popunjavanjem odgovarajućeg obrasca koji se nalazi na www.registracija-haier.rs. Garancija važi isključivo u slučaju da je kupac proizvod kupio u periodu promotivne ponude dodatne garancije za određen proizvod.
 2. Garancija važi isključivo ukoliko je kupac prilikom registracije aparata uneo potpune i istinite podatke.
 3. Garancija ne isključuje i ne utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću.
 4. Popravka aparata u garantnom roku se po pravilu vrši kod krajnjeg korisnika ili, ako potreba nalaže, aparat besplatno može biti odnet radi popravke u servisnoj radionici, i besplatno vraćen kod krajnjeg korisnika. U slučaju popravke kod krajnjeg korisnika, neophodno je obezbediti serviseru neometan pristup za rad na aparatu.
 5. Bez obzira na prethodni broj reklamacija, način rešenja reklamacije tokom garantnog roka može biti isključivo opravkom aparata. U slučaju da ovlašćeni serviser pismeno obavesti davaoca garancije da opravka nije moguća, ili da predstavlja preterano opterećenje za proizvođača, proizvod će biti zamenjen istovetnim ili dostupnim proizvodom najsličnijih karakteristika.
 6. Rok za rešavanje reklamacije tokom garantnog roka ne može biti duži od 45 dana, od dana podnošenja reklamacije, osim u slučaju zamene proizvoda, kada rok može biti duži.
 7. Garancija ne obuhvata potrošni materijal (četkice, sijalice, posude za led, baterije i sl.), probleme vezane za funkcionalnost upotrebe aparata putem Wi-Fi ili NFC mreže, estetske promene i/ili povećanje bučnosti koje ne utiču na osnovnu funkciju aparata, otklanjanje kvarova koje korisnik prouzrokuje neadekvatnom upotrebom ili nepravilnim održavanjem (fizička oštećenja, lomovi, začepljenja, blokade i sl.), otklanjanje kvarova nastalih usled nepravilne montaže i priključenja, otklanjanje kvarova nastalih zbog nestabilnog napona električne instalacije ili neodgovarajućeg pritiska u vodovodnoj mreži, otklanjanje kvarova nastalih usled više sile (strujni udari, udari groma, poplava, požar...), kao i održavanje aparata od strane servisa (npr. čišćenje tunela sušenja, dovoda, odvoda vode/kondenzata i ostale intervencije koje se smatraju održavanjem, u zavisnosti od vrste aparata).
 8. Haier aparati su namenjeni isključivo upotrebi u domaćinstvu. Upotrebom Haier proizvoda u profesionalne svrhe, garancija prestaje da važi.
 9. Nenamensko korišćenje uređaja automatski povlači prestanak važenja garancije.
 10. Tokom celokupnog trajanja garancije, neophodno je sačuvati račun kao dokaz o kupovini aparata i potvrdu o uspešnoj registraciji aparata radi garancije koju svaki potrošač dobija na e-mail adresu unetu pri registraciji. Navedene dokumente je moguće sačuvati ili u štampanom ili u elektronskom obliku, i u slučaju reklamacije ih je potrebno priložiti na uvid ovlašćenom servisu.
 11. U slučaju da prijavljeni kvar ne podleže popravci u skladu sa uslovima garancije, potrošač je dužan da snosi troškove rada servisera u skladu sa njegovim važećim cenovnikom.

Davalac garancije za Haier proizvode u Republici Srbiji:

Candy Hoover d.o.o. Beograd, Milutina Milankovića 3v, 11070 Novi Beograd, MB: 20116439

Ovlašćeni servis Haier aparata na teritoriji Republike Srbije: Nuova Tecnica d.o.o., Radnih Akcija 73B – 11251 Železnik