Strona informacyjna

Regulamin Promocji „15 LAT GWARANCJI NA SILNIK INWERTEROWY w pralkach i pralko-suszarkach Haier”

Aktualne promocje:

 • 15 LAT GWARANCJI NA SILNIK INWERTEROWY W PRALKACH I PRALKO-SUSZARKACH HAIER
 • 25 LAT GWARANCJI NA KOMPRESOR HAIER
 • 25 LAT GWARANCJI NA SILNIK DIRECT MOTION W WYBRANYCH PRALKACH HAIER
   

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “15 lat gwarancji na silnik inwerterowy w pralkach i pralko-suszarkach Haier” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Haier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141545, NIP 5261049284, regon 011735173, adres poczty elektronicznej: haier.polska@haier-europe.com, nr tel.: +48 22 439 05 86, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Promocja rozpoczyna się dnia 1.09.2020 roku i trwa do odwołania jej przez Organizatora.
 4. Promocja dotyczy pralek i pralko–suszarek Haier, zakupionych w okresie trwania Promocji.
 5. Promocją objęte są następujące urządzenia:

 

KategoriaModelSKU
Pralki ładowane od frontuHW50-BP12307-S31019768
Pralki ładowane od góryRTXSG47TMCE-1631019152
Pralki ładowane od góryRTXSG47TMCRE/-1631011187
Pralki ładowane od góryRTXSG48TMCE-1631019151
Pralki ładowane od góryRTXSGQ48TMSCRE1631019150
Pralki ładowane od frontuHW70-BP1439N31011416
Pralki ładowane od frontuHW80-BP1439N31011418
Pralki ładowane od frontuHW90-BP1439N31011417
Pralki ładowane od frontuHW80-BP14939-S31020052
Pralki ładowane od frontuHW90-BP14939-S31019177
Pralko - suszarkiHWD120-B14979-S31011195
Pralko - suszarkiHWD80-B14979-S31011196
Pralko - suszarkiHWD100-B14979-S31011197
Pralko - suszarkiHWD100-B14959U1S31018998
Pralko - suszarkiHWD90-B14959U1-S31018999
Pralko - suszarkiHWD80-B14959U1-S31019000
Pralko - suszarkiHWD80B14959S8U1S31019001
Pralko - suszarkiHWD80-B14939S8-S31019587
Pralko - suszarkiHWD80-B14939-S31019584
Pralko – suszarkiHWD90-B14939-S31019590
Pralko – suszarkiHWD100-BD1479NU131018794
Pralko – suszarkiHWD100-BD1499U1NS31018794
Pralko – suszarkiHWDQ90B416FWB-S31801012
Pralko – suszarkiHWDQ90B416FWB-S31801012
Pralki ładowane od frontuHWQ90B416FWB-S31801010
Pralki ładowane od frontuHWQ90B416FWBR-S31801015
Pralki ładowane od frontuHWQ90B416FWBB-S31801014

 

 1. Promocja obsługiwana jest przez Haier Polska Sp. z o.o.
 2. Organizator Promocji jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji.
 3. Dane Osobowe Uczestników Promocji w postaci: imię i nazwisko, adres email będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Promocji, to jest w celu: dokonania rejestracji Uczestnika Promocji na stronie Organizatora, wystawienia certyfikatu w Promocji, skorzystania przez Uczestnika Promocji z uprawnień gwarancyjnych i złożenia reklamacji, weryfikacji Uczestnika Promocji w rozpatrywaniu reklamacji, wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Promocji w zakresie przedłużonej gwarancji.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Promocji jest;niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik (osoba, której dane dotyczą) w związku z udziałem w Promocji.
 5. Uczestnik Promocji ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Organizatora drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Uczestnika Promocji w trakcie jej trwania będzie równoznaczne z jego wycofaniem się z Promocji i obliguje Organizatora do niezwłocznego usunięcia Danych Osobowych Uczestnika Promocji ze wszystkich swoich zasobów.
 7. Jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji przez Organizatora zobowiązań wynikających z Promocji, Dane Osobowe Uczestnika Promocji w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numery telefonu kontaktowego mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom świadczącym usługi pocztowe w zakresie niezbędnym do wysyłki naprawionego w związku z reklamacją towaru.
 8. Organizator informuje o zawarciu umowy powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji z firmą z firmą Tech Wizards Filip Georgiew, NIP 7352674333, REGON 368941312, 34-460 Szczawnica, XX-Lecia 2 lok. 31, która to umowa jest niezbędna do wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z Promocji w celu administrowania stroną internetową promocji. Podmiot, któremu powierzono Dane Osobowe Uczestników Promocji przetwarza dane w imieniu Organizatora jako Administratora Danych osobowych. Organizator potwierdza, że umowa powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji odpowiada wymagania art. 28 RODO, zaś podmiot, któremu dane zostały powierzone zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę i zasoby środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom RODO, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania.
 9. Dane OsoboweUczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora do czasu przedawnienia roszczeń Uczestników Promocji związanych z organizacją Promocji.
 10. Organizator będzie przechowywał Dane Osobowe Uczestników Promocji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.
 12. Uczestnik Promocji, którego dane dotyczą może także skorzystać z prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

§2. ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Gwarancja w przypadku awarii silnika obejmuje bezpłatną wymianę lub naprawę silnika w okresie 15 lat od daty dokonania zakupu urządzenia.
 3. Gwarancja nie obejmuje wymiany silnika, którego awaria powstała w wyniku:
  • Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi i przeznaczeniem tego rodzaju urządzenia
  • Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub konserwacji wykonanych przez nieautoryzowany serwis.
  • Uszkodzeń będących wynikiem wypadków, zdarzeń naturalnych, przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, lub jakiegokolwiek innego powodu będącego działaniem siły wyższej.
 4. Gwarancja dotyczy jedynie sprzętu eksploatowanego w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego i obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 5. Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z 15 letniej gwarancji jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu wraz z Certyfikatem otrzymanym zwrotnie, po dokonaniu rejestracji poprzez stronę internetową http://gwarancja.haier.pl. Dane dotyczące modelu urządzenia oraz daty jego zakupu, na obu dokumentach, muszą być zgodne.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe oraz za systemy zabezpieczeń (komputera, poczty) Uczestnika Promocji, w wyniku których Certyfikat nie może zostać poprawnie wygenerowany lub nie może dotrzeć do Uczestnika Promocji.
 7. Data zakupu podana podczas rejestracji, a w efekcie wygenerowana na Certyfikacie, zostanie zweryfikowana w punkcie serwisowym z dowodem zakupu. Niezgodność tych dat wiąże się z możliwością utraty przedłużonej gwarancji na zakupione urządzenie.
 8. Certyfikat przedłużonej gwarancji podlega weryfikacji przez autoryzowany serwis Haier. W przypadku podejrzeń, co do jego autentyczności autoryzowany serwis Haier ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Haier Polska Sp. z o.o. Wystąpienie wątpliwości co do autentyczności może skutkować utratą przedłużonej gwarancji.
 9. Przedłużona gwarancja jest przypisana do zarejestrowanego modelu urządzenia na podstawie numeru seryjnego oraz daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu.

 

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z przepisem art. 22 (1) ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie organów zarządzających Organizatora, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Promocji, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
 3. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu urządzenia objętego promocją, jako konsument zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Promocji i uzyskania 15-letniej gwarancji na silnik inwerterowy jest dokonanie rejestracji zakupu urządzenia na stronie http://gwarancja.haier.pl - nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty zakupu urządzenia (daty umieszczonej na dowodzie zakupu).
 5. Rejestracja do celów Promocji wymaga podania następujących informacji zakupionego urządzenia: model, numer seryjny, datę zakupu urządzenia, miejsce zakupu urządzenia oraz adres e-mail Uczestnika. Uczestnik wskazuje także imię i nazwisko nabywcy urządzenia w ramach Promocji.
 6. Po dokonaniu poprawnej rejestracji dla celów Promocji, Uczestnik otrzyma zwrotnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany podczas rejestracji adres email Certyfikat uprawniający do 15-letniej gwarancji, w postaci dokumentu w formacie pliku PDF. Certyfikat ten wraz z dowodem zakupu jest wymagany przy zgłoszeniu reklamacji w celu skorzystania z objętej gwarancją bezpłatnej naprawy serwisowej.

§4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Haier Polska Sp. z o.o., Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B lub w innej dowolnej formie na wskazane w Regulaminie dane kontaktowe Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji, przez cały okres obowiązywania gwarancji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data złożenia reklamacji do Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.
 4. Organizator dokona rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oraz powiadomi o tym Uczestnika.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: http://gwarancja.haier.pl
 3. Organizator zobowiązuje się do weryfikacji zgłoszenia w terminie do 31 dni od dnia zgłoszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

HAIER POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B, Polska Tel.: +48224390586; NIP: 526-10-49-284 Nr konta: 96 1050 0086 1000 0090 3012 0647 - ING Bank Śląski S.A. Nr KRS: 0000141545 - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Kapitał zakładowy: 500 000 PLN; e-mail: haier.polska@haier-europe.com

Regulamin Promocji „25 LAT GWARANCJI NA KOMPRESOR w lodówkach Haier”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “25 LAT GWARANCJI NA KOMPRESOR w lodówkach Haier” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Haier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141545, NIP 5261049284, regon 011735173, adres poczty elektronicznej: haier.polska@haier-europe.com, nr tel.: +48 22 439 05 86, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Promocja rozpoczyna się dnia 14.08.2023 roku i trwa do odwołania jej przez Organizatora.
 4. Promocja dotyczy lodówek marki Haier, zakupionych w okresie trwania Promocji.
 5. Promocją objęte są następujące urządzenia:
KategoriaModelSKU
Lodówka wolnostojącaA3FE744CPJ34003322
Lodówka wolnostojącaA3FE742CGWJ(EE)34004237
Lodówka wolnostojącaA3FE737CPJM34004255
Lodówka wolnostojącaA3FE742CGBJ(EE)34004615
Lodówka wolnostojącaA3FE737CMJ(EE)34004616
Lodówka wolnostojącaA3FE742CMJ(EE)34004617
Lodówka wolnostojącaHB18FGSAAA34003311
Lodówka wolnostojącaHTF-610DSN734003314
Lodówka wolnostojącaHTF-456DN634003512
Lodówka wolnostojącaHTF-452DM734003513
Lodówka wolnostojącaHTF-458DG634003565
Lodówka wolnostojącaHTF-456DM634003591
Lodówka wolnostojącaHB16FMAAA34003900
Lodówka wolnostojącaHTF-610DM734003901
Lodówka wolnostojącaHB26FSSAAA34003946
Lodówka wolnostojącaHB26FSNAAA34003947
Lodówka wolnostojącaHB20FPAAA34004033
Lodówka wolnostojącaHB17FPAAA34004158
Lodówka wolnostojącaHTF-540DP734004229
Lodówka wolnostojącaHTF-508DGS734004245
Pralko – suszarkiHWD100-BD1479NU131018794
Lodówka wolnostojącaHTF-520IP734004249
Lodówka wolnostojącaHFF-750CGBJ34004289
Lodówka wolnostojącaHSR3918FNPG34004298
Lodówka wolnostojącaHSR3918ENPG34004299
Lodówka wolnostojącaHSR3918ENPB34004492
Lodówka wolnostojącaHBB 177 TNF34901226
Lodówka wolnostojącaA3FE837CMJ34003318
Lodówka wolnostojącaHTW7720ENMP34004867
Lodówka wolnostojącaHTW7720ENMP34004867
Lodówka wolnostojącaHTW7720ENMB34004944
Lodówka wolnostojącaHTR3619ENPW34004498
Lodówka wolnostojącaHTR5619ENMG34004500
Lodówka wolnostojącaHTR5619ENMP34004501
Lodówka wolnostojącaA4FE742CPJ34003940
Lodówka wolnostojącaA3FE743CPJ34003315
Lodówka wolnostojącaA3FE837CHJ34004297
Lodówka wolnostojącaHFW7819EWMP34004872
Lodówka wolnostojącaHTF-540DGG734003320
Lodówka wolnostojącaHRC-45D2H34004238
Lodówka wolnostojącaHCW7819EHMP34004965
Lodówka wolnostojącaHFW7819EWMP34004872
Lodówka wolnostojącaHFW7720EWMP34004873
Lodówka wolnostojącaHFW7720ENMB34004945
Lodówka wolnostojącaHSR3918EWPG34004491
Lodówka wolnostojącaHSR3918FIMP34004687
Lodówka wolnostojącaHSR3918FIPB34004686
Lodówka wolnostojącaHTW7720ENMB34004944
Lodówka wolnostojącaHFW7720ENMB34004945
Lodówka wolnostojącaHFE 172 NF37900562
Lodówka wolnostojącaHLE 17234901227
Lodówka wolnostojącaHTR3619ENMN34004497
Lodówka wolnostojącaHTF-610DSN734003314
Lodówka wolnostojącaHBW5518E34901388
Lodówka wolnostojącaHCR5919ENMB34005052
Lodówka wolnostojącaHTW5620DNMG34005437
Lodówka wolnostojącaHTW5618DNPT34005475
Lodówka wolnostojącaHTW5620DNPT34005476
Lodówka wolnostojącaHTW5620CNMP34005155
Lodówka wolnostojącaHTR5720ENMG34005179
Lodówka wolnostojącaHTR7720DNMP34005193
Lodówka wolnostojącaHTW7720ENPT34005232
Lodówka wolnostojącaHTR5719ENPT34005233
Lodówka wolnostojącaHTW5618DNMG34005434
Lodówka wolnostojącaHCR7918ENMP34004985
Lodówka wolnostojącaHCR5919EHMB34005044
Lodówka wolnostojącaHCR7918EIMB34005147
Lodówka wolnostojącaHFR7720DWMP34005192
Lodówka wolnostojącaHCW58F18EWMP34005271
Lodówka wolnostojącaHCW58F18EHMP34005275
Lodówka wolnostojącaHCW79F18DIMB34005291
Lodówka wolnostojącaHFW7918EIMB34005295
Lodówka wolnostojącaHSR5918DIMP34005176
Lodówka wolnostojącaHSR5918DIPB34005237
Lodówka wolnostojącaHSW59F18EIPT34005274
Lodówka wolnostojącaHSW59F18DIMM34005277
Lodówka wolnostojącaHSW79F18DIPT34005279
Lodówka wolnostojącaHBW5518E34901388
Lodówka wolnostojącaHE1855BCMW34901517
Lodówka wolnostojącaHBW5519E34901387
Lodówka wolnostojącaHBW5519ECM34901547
Lodówka wolnostojącaHBW5719E34901386
Lodówka wolnostojącaHE7195BCMW34901521
Lodówka wolnostojącaHBW5518E34901388
Lodówka wolnostojącaHE1855BCMW34901517
Lodówka wolnostojącaHBW5519E34901387
Lodówka wolnostojącaHBW5519ECM34901547
Lodówka wolnostojącaHBW5719E34901386
Lodówka wolnostojącaHE7195BCMW34901521
Lodówka wolnostojącaHDPW5620CNPK34005470
Lodówka wolnostojącaHDPW5620DNPD34005638
Lodówka wolnostojącaHDPW5618CNPK34005467
Lodówka wolnostojącaHDPW5618DNPD34005637

 

 1. Promocja obsługiwana jest przez Haier Polska Sp. z o.o.
 2. Organizator Promocji jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji.
 3. Dane Osobowe Uczestników Promocji w postaci: imię i nazwisko, adres email - będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Promocji, to jest w celu: dokonania rejestracji Uczestnika Promocji na stronie Organizatora, wystawienia certyfikatu w Promocji, skorzystania przez Uczestnika Promocji z uprawnień gwarancyjnych i złożenia reklamacji, weryfikacji Uczestnika Promocji w rozpatrywaniu reklamacji, wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Promocji w zakresie przedłużonej gwarancji.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Promocji jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik (osoba, której dane dotyczą) w związku z udziałem w Promocji.
 5. Uczestnik Promocji ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Organizatora drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Uczestnika Promocji w trakcie jej trwania będzie równoznaczne z jego wycofaniem się z Promocji i obliguje Organizatora do niezwłocznego usunięcia Danych Osobowych Uczestnika Promocji ze wszystkich swoich zasobów.
 7. Jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji przez Organizatora zobowiązań wynikających z Promocji, Dane Osobowe Uczestnika Promocji w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numery telefonu kontaktowego mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom świadczącym usługi pocztowe w zakresie niezbędnym do wysyłki naprawionego w związku z reklamacją towaru.
 8. Organizator informuje o zawarciu umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych Uczestników Promocji z firmą Tech Wizards Filip Georgiew, NIP 7352674333, REGON 368941312, 34-460 Szczawnica , XX-Lecia 2 lok. 31, która to umowa jest niezbędna do wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z Promocji w celu administrowania stroną internetową promocji. Podmiot, któremu powierzono Dane Osobowe Uczestników Promocji przetwarza dane w imieniu Organizatora jako Administratora Danych osobowych. Organizator potwierdza, że umowa powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji odpowiada wymagania art. 28 RODO, zaś podmiot, któremu dane zostały powierzone zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę i zasoby środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom RODO, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania.
 9. Dane Osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora do czasu przedawnienia roszczeń Uczestników Promocji związanych z należytym wykonaniem umowy oraz Promocji.
 10. Organizator będzie przechowywał Dane Osobowe Uczestników Promocji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.
 12. Uczestnik Promocji, którego dane dotyczą może także skorzystać z prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§2. ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Gwarancja w przypadku awarii kompresora obejmuje bezpłatną wymianę lub naprawę kompresora w okresie 25 lat od daty dokonania zakupu urządzenia.
 3. Gwarancja nie obejmuje wymiany kompresora, którego awaria powstała w wyniku:
  • Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi i przeznaczeniem tego rodzaju urządzenia
  • Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub konserwacji wykonanych przez nieautoryzowany serwis.
  • Uszkodzeń będących wynikiem wypadków, zdarzeń naturalnych, przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, lub jakiegokolwiek innego powodu będącego działaniem siły wyższej.
 4. Gwarancja dotyczy jedynie sprzętu eksploatowanego w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego i obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 5. Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z 25 letniej gwarancji jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu wraz z Certyfikatem otrzymanym zwrotnie, po dokonaniu rejestracji poprzez stronę internetową http://gwarancja.haier.pl. Dane dotyczące modelu urządzenia oraz daty jego zakupu, na obu dokumentach, muszą być zgodne.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe oraz za systemy zabezpieczeń (komputera, poczty) Uczestnika Promocji, w wyniku których Certyfikat nie może zostać poprawnie wygenerowany lub nie może dotrzeć do Uczestnika Promocji.
 7. Data zakupu podana podczas rejestracji, a w efekcie wygenerowana na Certyfikacie, zostanie zweryfikowana w punkcie serwisowym z dowodem zakupu. Niezgodność tych dat wiąże się z możliwością utraty przedłużonej gwarancji na zakupione urządzenie.
 8. Certyfikat przedłużonej gwarancji podlega weryfikacji przez autoryzowany serwis Haier. W przypadku podejrzeń, co do jego autentyczności autoryzowany serwis Haier ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Haier Polska Sp. z o.o. Wystąpienie wątpliwości co do autentyczności może skutkować utratą przedłużonej gwarancji.
 9. Przedłużona gwarancja jest przypisana do zarejestrowanego modelu urządzenia na podstawie numeru seryjnego oraz daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z przepisem art. 22 (1) ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie organów zarządzających Organizatora, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Promocji, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
 3. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu urządzenia objętego promocją, jako konsument zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Promocji i uzyskania 25-letniej gwarancji na kompresor jest dokonanie rejestracji zakupu urządzenia na stronie http://gwarancja.haier.pl - nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty zakupu urządzenia (daty umieszczonej na dowodzie zakupu).
 5. Rejestracja do celów Promocji wymaga podania następujących informacji zakupionego urządzenia: model; numer seryjny; datę zakupu urządzenia; miejsce zakupu urządzenia oraz adres email Uczestnika. Uczestnik wskazuje także imię i nazwisko nabywcy urządzenia w ramach Promocji.
 6. Po dokonaniu poprawnej rejestracji dla celów Promocji, Uczestnik otrzyma zwrotnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany podczas rejestracji adres email Certyfikat uprawniający do 25-letniej gwarancji, w postaci dokumentu w formacie pliku PDF. Certyfikat ten wraz z dowodem zakupu jest wymagany przy zgłoszeniu reklamacji w celu skorzystania z objętej gwarancją bezpłatnej naprawy serwisowej.

§4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Haier Polska Sp. z o.o., Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B lub w innej dowolnej formie na wskazane w Regulaminie dane kontaktowe Organizatora
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji, przez cały okres obowiązywania gwarancji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data złożenia reklamacji do Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.
 4. Organizator dokona rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oraz powiadomi o tym Uczestnika.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: http://gwarancja.haier.pl
 3. Organizator zobowiązuje się do weryfikacji zgłoszenia w terminie do 31 dni od dnia zgłoszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

HAIER POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B, Polska Tel.: +48224390586; NIP: 526-10-49-284 Nr konta: 96 1050 0086 1000 0090 3012 0647 - ING Bank Śląski S.A. Nr KRS: 0000141545 - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Kapitał zakładowy: 500 000 PLN; e-mail: haier.polska@haier-europe.com

Regulamin Promocji „25 LAT GWARANCJI NA SILNIK Direct Motion w wybranych modelach pralek Haier”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany niniejszym regulaminem program akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą “25 lat gwarancji na silnik direct motion w pralkach Haier” (zwany dalej Promocją), jest organizowany przez Haier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141545, NIP 5261049284, regon 011735173, adres poczty elektronicznej: haier.polska@haier-europe.com, nr tel.: +48 22 439 05 86, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Promocja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Promocja rozpoczyna się dnia 28.09.2023 roku i trwa do odwołania jej przez Organizatora.
 4. Promocja dotyczy pralek z silnikiem direct motion Haier, zakupionych w okresie trwania Promocji..
 5. Promocją objęte są następujące urządzenia:

 

KategoriaModelSKU
Pralki ładowane od frontu/td>HW80-B14636N-S31011415
Pralki ładowane od frontuHWQ90B416FWBB-S31801014

 

 1. Promocja obsługiwana jest przez Haier Polska Sp. z o.o.
 2. Organizator Promocji jest Administratorem Danych Osobowych Uczestników Promocji.
 3. Dane Osobowe Uczestników Promocji w postaci: imię i nazwisko, adres email będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Promocji, to jest w celu: dokonania rejestracji Uczestnika Promocji na stronie Organizatora, wystawienia certyfikatu w Promocji, skorzystania przez Uczestnika Promocji z uprawnień gwarancyjnych i złożenia reklamacji, weryfikacji Uczestnika Promocji w rozpatrywaniu reklamacji, wykonania przez Organizatora obowiązków wynikających z Promocji w zakresie przedłużonej gwarancji.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Promocji jest;niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik (osoba, której dane dotyczą) w związku z udziałem w Promocji.
 5. Uczestnik Promocji ma prawo w każdym czasie wycofać swoją zgodę, informując o tym Organizatora drogą mailową lub drogą pisemną na adres Organizatora. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych przez Uczestnika Promocji w trakcie jej trwania będzie równoznaczne z jego wycofaniem się z Promocji i obliguje Organizatora do niezwłocznego usunięcia Danych Osobowych Uczestnika Promocji ze wszystkich swoich zasobów.
 7. Jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji przez Organizatora zobowiązań wynikających z Promocji, Dane Osobowe Uczestnika Promocji w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i numery telefonu kontaktowego mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom świadczącym usługi pocztowe w zakresie niezbędnym do wysyłki naprawionego w związku z reklamacją towaru.
 8. Organizator informuje o zawarciu umowy powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji z firmą z firmą Tech Wizards Filip Georgiew, NIP 7352674333, REGON 368941312, 34-460 Szczawnica, XX-Lecia 2 lok. 31, która to umowa jest niezbędna do wykonania zobowiązań Organizatora wynikających z Promocji w celu administrowania stroną internetową promocji. Podmiot, któremu powierzono Dane Osobowe Uczestników Promocji przetwarza dane w imieniu Organizatora jako Administratora Danych osobowych. Organizator potwierdza, że umowa powierzenia Danych Osobowych Uczestników Promocji odpowiada wymagania art. 28 RODO, zaś podmiot, któremu dane zostały powierzone zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności jeżeli chodzi o wiedzę i zasoby środków technicznych i organizacyjnych odpowiadających wymogom RODO, w tym wymogom bezpieczeństwa przetwarzania.
 9. Dane OsoboweUczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora do czasu przedawnienia roszczeń Uczestników Promocji związanych z organizacją Promocji.
 10. Organizator będzie przechowywał Dane Osobowe Uczestników Promocji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 11. Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa.
 12. Uczestnik Promocji, którego dane dotyczą może także skorzystać z prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

§2. ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. Gwarancja w przypadku awarii silnika obejmuje bezpłatną wymianę lub naprawę silnika w okresie 15 lat od daty dokonania zakupu urządzenia.
 3. Gwarancja nie obejmuje wymiany silnika, którego awaria powstała w wyniku:
  • Uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z instrukcją obsługi i przeznaczeniem tego rodzaju urządzenia
  • Uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub konserwacji wykonanych przez nieautoryzowany serwis.
  • Uszkodzeń będących wynikiem wypadków, zdarzeń naturalnych, przepięć w sieci zasilającej, wyładowań atmosferycznych, lub jakiegokolwiek innego powodu będącego działaniem siły wyższej.
 4. Gwarancja dotyczy jedynie sprzętu eksploatowanego w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego i obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 5. Udokumentowaniem prawa Uczestnika Promocji do skorzystania z 15 letniej gwarancji jest okazanie w punkcie serwisowym oryginału dowodu zakupu wraz z Certyfikatem otrzymanym zwrotnie, po dokonaniu rejestracji poprzez stronę internetową http://gwarancja.haier.pl. Dane dotyczące modelu urządzenia oraz daty jego zakupu, na obu dokumentach, muszą być zgodne.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane dane kontaktowe oraz za systemy zabezpieczeń (komputera, poczty) Uczestnika Promocji, w wyniku których Certyfikat nie może zostać poprawnie wygenerowany lub nie może dotrzeć do Uczestnika Promocji.
 7. Data zakupu podana podczas rejestracji, a w efekcie wygenerowana na Certyfikacie, zostanie zweryfikowana w punkcie serwisowym z dowodem zakupu. Niezgodność tych dat wiąże się z możliwością utraty przedłużonej gwarancji na zakupione urządzenie.
 8. Certyfikat przedłużonej gwarancji podlega weryfikacji przez autoryzowany serwis Haier. W przypadku podejrzeń, co do jego autentyczności autoryzowany serwis Haier ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do Haier Polska Sp. z o.o. Wystąpienie wątpliwości co do autentyczności może skutkować utratą przedłużonej gwarancji.
 9. Przedłużona gwarancja jest przypisana do zarejestrowanego modelu urządzenia na podstawie numeru seryjnego oraz daty zakupu widniejącej na dowodzie zakupu.

 

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne o statusie konsumenta zgodnie z przepisem art. 22 (1) ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 2. W Promocji nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie organów zarządzających Organizatora, podmioty i ich pracownicy współpracujący z nimi przy organizowaniu Promocji, jak również członkowie najbliższych rodzin wymienionych osób, to jest małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo.
 3. Aby zostać Uczestnikiem Promocji należy w okresie jej trwania dokonać zakupu urządzenia objętego promocją, jako konsument zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Promocji i uzyskania 15-letniej gwarancji na silnik inwerterowy jest dokonanie rejestracji zakupu urządzenia na stronie http://gwarancja.haier.pl - nie później niż 30 dni kalendarzowych od daty zakupu urządzenia (daty umieszczonej na dowodzie zakupu).
 5. Rejestracja do celów Promocji wymaga podania następujących informacji zakupionego urządzenia: model, numer seryjny, datę zakupu urządzenia, miejsce zakupu urządzenia oraz adres e-mail Uczestnika. Uczestnik wskazuje także imię i nazwisko nabywcy urządzenia w ramach Promocji.
 6. Po dokonaniu poprawnej rejestracji dla celów Promocji, Uczestnik otrzyma zwrotnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany podczas rejestracji adres email Certyfikat uprawniający do 15-letniej gwarancji, w postaci dokumentu w formacie pliku PDF. Certyfikat ten wraz z dowodem zakupu jest wymagany przy zgłoszeniu reklamacji w celu skorzystania z objętej gwarancją bezpłatnej naprawy serwisowej.

§4. REKLAMACJE I ROSZCZENIA

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: Haier Polska Sp. z o.o., Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B lub w innej dowolnej formie na wskazane w Regulaminie dane kontaktowe Organizatora.
 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikowi Promocji, przez cały okres obowiązywania gwarancji. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data złożenia reklamacji do Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe jak również opis i wskazania przyczyny reklamacji.
 4. Organizator dokona rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oraz powiadomi o tym Uczestnika.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę Uczestnika na warunki Promocji określone niniejszym Regulaminem.
 2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: http://gwarancja.haier.pl
 3. Organizator zobowiązuje się do weryfikacji zgłoszenia w terminie do 31 dni od dnia zgłoszenia.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

HAIER POLSKA Sp. z o.o. - Warszawa 02-222, Al. Jerozolimskie 181B, Polska Tel.: +48224390586; NIP: 526-10-49-284 Nr konta: 96 1050 0086 1000 0090 3012 0647 - ING Bank Śląski S.A. Nr KRS: 0000141545 - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Kapitał zakładowy: 500 000 PLN; e-mail: haier.polska@haier-europe.com