Information page

Zásady spracúvania osobných údajov

SpoločnosťCandy Hoover Group vás informuje, že táto stránka používa súbory cookies na uľahčenie prehliadania a že osobné údaje získané prostredníctvom týchto nástrojov budú spracované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. S odvolaním sa na tento typ spracúvania osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia EÚ č. 679/2016 Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

1. Druhy zhromaždených údajov, účely, právny základ spracovania a obdobie uchovávania údajov

Čo sú to súbory cookies?

Súbory cookies sú krátke reťazce textových stránok, ktoré používateľ navštívi a odošle do svojho terminálu (zvyčajne do prehliadača), kde sa uložia, aby sa pri ich ďalšej návšteve odosielali späť na rovnaké stránky.

Nevyhnutne potrebné, funkčné, výkonné súbory cookies a analytické súbory cookies s obmedzeným identifikačným potenciálom.

Nevyhnutne potrebné súbory cookie sa používajú výhradne na účely prenosu komunikácie prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete alebo podľa toho, ako je to nevyhnutne potrebné pre poskytovateľa služieb spoločnosti, pokiaľ ide o informácie výslovne požadované predplatiteľom alebo používateľom na poskytovanie služby. Na druhej strane sa analytické súbory cookies používajú na analýzu a meranie používania webových stránok používateľmi. Analytické súbory cookies sú podobné nevyhnutne potrebným súborom cookies, ak ich priamo používa správca webovej stránky na zhromažďovanie súhrnných informácií o počte používateľov a o tom, ako často navštívia stránku. Právny základ oprávňujúci k spracúvaniu bežných osobných údajov na vyššie uvedený účel vychádza z ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. b nariadenia EÚ č. 679/2016, alebo umožňujúci používateľovi použiť požadovanú službu.

Súbory cookies na profilovanie prvej a tretej strany (pre cielenú reklamu, sociálne médiá atď.).

Profilovacie súbory cookies sú určené na vytváranie používateľských profilov a používajú sa na odosielanie reklamných správ, ktoré zodpovedajú preferenciám zobrazeným používateľom pri prehliadaní internetu. Tento druh spracovania nebude mať v žiadnom prípade za následok diskrimináciu alebo negatívne účinky na dotknutú osobu. Tento proces tiež umožňuje prevádzkovateľovi hodnotiť jeho služby a umožňuje mu ich zlepšovať ich zefektívňovaním a využívaním tretími stranami. Právny základ oprávňujúci k spracúvaniu bežných osobných údajov na vyššie uvedený účel vychádza z ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia EÚ č. 679/2016, alebo preto, že používateľ udelil svoj súhlas s umiestnením profilovacích cookies.

Súbory cookies používané na týchto stránkach sú:

Zakázanie súborov cookies.

Všetky moderné prehliadače umožňujú používateľom rozhodnúť sa, či zablokujú umiestnenie súborov cookies vo svojom termináli a odstránia všetky už umiestnené súbory cookies. To platí aj pre súbory cookies umiestnené v dôsledku prehliadania tejto stránky. Zablokovanie umiestnenia súborov cookies alebo ich odstránenie by mohlo sťažiť alebo dokonca znemožniť prehliadanie našich stránok.

Nižšie sú uvedené odkazy na pokyny, ako zakázať umiestnenia súborov cookies v najmodernejších prehliadačoch:

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/enUS/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
  • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

Okrem vyššie uvedeného prevádzkovateľ informuje používateľa, že môže použiť Vaše online možnosti. Prostredníctvom tejto služby je možné spravovať predvoľby sledovania väčšiny reklamných nástrojov. Prevádzkovateľ preto odporúča používať tento zdroj navyše k informáciám uvedeným v tomto dokumente.

2. Obdobie uchovávania údajov

Súbory cookies umiestnené na našich stránkach sú dočasné a automaticky sa vymažú k dátumu exspirácie uvedenému v týchto zásadách spracovania osobných údajov. Zhromaždené údaje sa budú uchovávať v súlade s ustanoveniami týchto zásad alebo v prípade súborov cookies tretích strán v súlade s príslušnými zásadami ochrany osobných údajov.

3. Spracovateľské metódy

Zhromaždené osobné údaje sa budú spracúvať a uchovávať elektronickými nástrojmi na počítači aj na tlačenej kópii, usporiadané v databáze a na akomkoľvek inom vhodnom médiu.

Na zabránenie straty alebo nezákonnému alebo nesprávnemu používaniu vašich údajov, ako aj neoprávnenému prístupu k nim sa prijímajú osobitné bezpečnostné opatrenia.

Spracúvanie osobných údajov vykonávané prevádzkovateľom nezahŕňa automatizované rozhodovacie procesy.

4. Poskytovanie osobných údajov

Poskytnutie údajov o prehliadaní je nevyhnutné na poskytovanie požadovanej služby (prehliadanie stránky), a preto je potrebné na tento účel: neposkytnutie osobných údajov dotknutou osobou znemožní prehliadanie tejto stránky. Poskytnutie údajov na ďalšie účely je dobrovoľné: v takýchto prípadoch neposkytnutie vašich údajov nebude mať pre dotknutú osobu žiadne dôsledky. Inštalácia nevyhnutných a analytických súborov cookies je voliteľná (je možné jej zabrániť nastavením prehliadača), ale môže spôsobiť, že stránky alebo niektoré z ich služieb budú nepoužiteľné.

5. Subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené

Zhromaždené osobné údaje nebudú šírené ďalej a môžu byť poskytnuté nielen subjektom, ktoré majú právo a záujem na prístupe k vašim osobným údajom podľa zákona alebo podľa sekundárnych a/alebo komunitných predpisov, interným zamestnancom prevádzkovateľa údajov, ale aj spoločnostiam, združeniam alebo odborným firmám, ktoré poskytujú služby alebo vykonávajú úlohy v mene prevádzkovateľa ako sprostredkovatelia údajov na plnenie zákonných povinností, ako aj na akékoľvek organizačné a administratívne účely potrebné na poskytovanie požadovaných služieb.

Mená ostatných subjektov, ktoré sa môžu dozvedieť o vašich osobných údajoch ako sprostredkovatelia, sú uvedené v aktualizovanom zozname, ktorý je možné získať od prevádzkovateľa údajov (bude vyžiadaný na adresách uvedených v bode 9).

6. Prenos údajov do zahraničia alebo medzinárodným organizáciám

Prevádzkovateľ nesmie prenášať osobné údaje dotknutých osôb zhromaždené prostredníctvom prehliadania alebo využívania služieb na tejto stránke do zahraničia alebo medzinárodným organizáciám.

7. Odkaz na stránky alebo služby tretích strán

Toto oznámenie sa vzťahuje len na spracovanie osobných údajov vykonávané prostredníctvom tejto stránky alebo nástrojov, ktoré poskytuje, a nie na iné webové stránky, ktoré môže používateľ navštíviť prostredníctvom odkazu, ktorých správcovia pôsobia ako nezávislí správcovia údajov. Používateľov preto vyzývame, aby si pred prístupom k službám tretích strán pozorne prečítali ich zásady ochrany osobných údajov.

8. Práva dotknutých osôb

V súvislosti s vyššie uvedeným spracúvaním osobných údajov má dotknutá osoba právo kedykoľvek uplatniť práva ustanovené nariadením EÚ č. 679/2016, ktoré zahŕňajú napríklad:

- zdroj osobných údajov;

- účely a metódy spracovania;

- logiku použitá v prípade, že sa na spracovanie používajú elektronické nástroje,

- identifikačné údaje o prevádzkovateľovi, spracovateľoch a určenom zástupcovi.

Dotknutá osoba má právo na:

- prístup, aktualizáciu, opravu alebo v prípade záujmu doplnenie neúplných údajov;

- vymazanie, transformáciu do anonymnej podoby alebo zablokovanie údajov spracúvaných v rozpore so zákonom,

- obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, t.j. požiadať prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa o obmedzenie účelov alebo spôsobov spracúvania svojich údajov.

Dotknutá osoba môže požiadať aj o kópiu svojich údajov v štandardnom formáte (tzv. právo na prenosnosť údajov).

Napokon, dotknutá osoba má právo kedykoľvek a bezplatne, úplne alebo čiastočne, namietať:

- z oprávnených dôvodov na spracúvanie svojich osobných údajov, aj keď sa to týka účelu zhromažďovania;

- spracúvanie svojich osobných údajov vykonávané podľa článku 6 ods. 1 GDPR, písm. e („spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo spojenej s výkonom verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi“) alebo f („spracúvanie je potrebné na sledovanie oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretích strán“) vrátane profilovania na základe takýchto ustanovení;

- na spracovanie svojich osobných údajov, ak sa vykonáva na účely zasielania reklamných alebo priamych predajných materiálov alebo na vykonávanie prieskumov trhu alebo obchodných oznámení (priamy marketing) vrátane profilovania v rozsahu, v akom je prepojené.

Dotknutá osoba má právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním, ak je to založené na prípade uvedenom v článku 6 ods. 1 písm. a (ak „dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov“) alebo v článku 9 ods. 2 písm. a (ak „dotknutá osoba udelila výslovný súhlas so spracúvaním takýchto osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov“) nariadenia EÚ č. 679/2016, a to kedykoľvek bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania na základe súhlasu udeleného pred odvolaním.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov porušuje platné právne predpisy, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte, v ktorom má obvyklý pobyt, pracuje alebo v mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. Taliansky dozorný orgán je k dispozícii na adresách uvedených na jeho webovej stránke.

9. Prevádzkovateľ údajov a Zodpovedná osoba - kontaktné informácie

Prevádzkovateľom údajov je spoločnosť Candy Hoover Group S.r.l., so sídlom Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), DIČ 04666310158, v osobe svojho zákonného zástupcu v kancelárii. Spoločnosť je možné kontaktovať aj na e-mailovej adrese data.protection@candy-group.com a na overenej e-mailovej adrese candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

Na uplatnenie vyššie uvedených práv môže dotknutá osoba poslať žiadosť prostredníctvom e-mailovej adresy data.protection@candy-group.com alebo kontaktovaním zodpovednej osoby na adrese dpo@candy-group.com.

10. Úradník pre ochranu údajov

Prevádzkovateľ vymenoval Úradníka pre ochranu údajov, ktorého je možné kedykoľvek bezpečným a dôverným spôsobom kontaktovať, ak máte všeobecné otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa ochrany údajov. E-mailová adresa zodpovednej osoby je: dpo@candy-group.com.