Podmienky Garancie

Vyhlásenie o záruke na domáce spotrebiče Haier

Táto záruka nenahrádza žiadne ďalšie práva, ktorými disponuje koncový používateľ spotrebiča, najmä žiadnym spôsobom neovplyvňuje práva spotrebiteľa stanovené platnými slovenskými právnymi predpismi.

1. Všeobecné pravidlá

 

Trvanie: Spoločnosť Candy Hoover ČR s.r.o (ďalej len „Haier“) v súlade s ustanoveniami uvedenými nižšie ponúka svojim zákazníkom záruku na ich výrobky v trvaní 24 mesiacov odo dňa nákupu a/alebo dodania výrobku.

 

Územie: táto záruka platí iba pre služby poskytované v rámci záruky v Slovenskej republike a týka sa iba spotrebičov značky Haier predávaných spoločnosťou Haier v Slovenskej republike.

 

Platnosť: príjmový doklad a/alebo nákupná faktúra a/alebo prepravné dokumenty a/alebo záručný list týkajúcee sa dodávky spotrebiča zákazníkovi sú jedinými dokumentmi, ktoré oprávňujú na poskytovanie služieb v rámci tejto záruky a pred poskytnutím služby musia byť predložené záruky. Spoločnosť Haier si vyhradzuje právo neplniť povinnosti vyplývajúce z tejto záruky, ak zákazník zmenil alebo vymazal informácie alebo údaje na dokumentoch o kúpe a/alebo dodávke zariadenia po jeho zakúpení zákazníkom alebo ak takéto informácie alebo údaje v čase poskytovania služby chýbajú.

 

2. Obmedzenia

 

Spoločnosť Haier nie je zodpovedná za žiadne náklady na servis z nasledujúcich dôvodov (t. j. tieto situácie nespadajú do rozsahu nároku na bezplatnú záručnú opravu). Autorizovaný poskytovateľ servisu Haier môže zákazníkovi vyúčtovať náklady na prácu a náhradné diely pre servisný zásah:

 

• pravidelné kontroly alebo údržba vrátane čistenia filtra/čerpadla (pokyny sú uvedené v priloženej používateľskej príručke) a/alebo servisu na spotrebných dielov, ako sú gumové tesnenia, uhlíkový filter, tukové filtre, otočné gombíky,

 

• poruchy spôsobené inštaláciou spotrebiča v rozpore s informáciami uvedenými v používateľskej príručke,

 

• poruchy spôsobené nesprávnym použitím z strany zákazníka alebo nesprávnym použitím a/alebo nedodržaním požiadaviek uvedených v používateľskej príručke dodanej so zariadením v čase predaja,

 

• nesprávne použitie alebo nedodržanie technických a/alebo bezpečnostných požiadaviek v krajine, kde sa spotrebič používa,

 

• poruchy spôsobené operáciami alebo úpravami spotrebiča, ktoré vykoná osoba bez oprávnenia poskytnutého spoločnosťou Haier,

 

• poruchy spôsobené vonkajšími faktormi vrátane poveternostných podmienok a podmienok prostredia, nepravidelného napájania elektrickou energiou, prepätia/podpätia alebo nadmerného prúdu atď.,

 

• poruchy v dôsledku nedostatočného vetrania a následnej dodatočnej spotreby energie spotrebičom,

 

• ak nie je spotrebič prístupný v dôsledku nedostatočného priestoru alebo sa nedá odstrániť zo svojho miesta vzhľadom na okolité skrine, pracovné dosky alebo iné vybavenie alebo kvôli akémukoľvek poškodeniu v dôsledku demontáže alebo opätovnej inštalácie spotrebiča,

 

• zistí sa poškodenie nových spotrebičov pri otváraní obalu a v dôsledku prepravy alebo iného dôvodu, napríklad škrabance a priehlbiny, alebo poškodenie spôsobené rebríkmi, nákladnými automobilmi, lešeniami a iných zdvíhacími systémami.

 

• náhodné poškodenie alebo z neho vyplývajúce straty v dôsledku nemožnosti používať výrobok,

 

• finančné náklady alebo akékoľvek straty potravín alebo straty alebo poškodenie informácií uložených zákazníkom v akejkoľvek podobe,

 

• chýbajúce alebo poškodené príslušenstvo ako police, krabice na vajcia, stojany na fľaše, lampy, napájacie káble, vodiče, hadice a diaľkové ovládače bolo reklamované po 7 dňoch od dátumu dodania koncovému používateľovi,

 

• nezistí sa žiadna porucha (NFF),

 

• poradenstvo zákazníkom o obsluhe spotrebiča (pokyny nájdete v dodanej používateľskej príručke).

 

• spoločnosť Haier poskytuje 6-mesačnú záruku na bezplatnú diagnostiku pre zariadenia používané v komerčnom prostredí vrátane kancelárií . Prípadné náklady na opravu alebo náhradné diely hradí zákazník.

 

Aby sa zabránilo akýmkoľvek pochybnostiam, táto záruka  dopĺňa, ale nenahrádza žiadne ďalšie práva, ktoré má koncový používateľ spotrebiča, a obmedzenia tejto záruky neovplyvňujú práva zákazníkov stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

3. Ponúkané podmienky a postup pri aktivácii popredajného servisu (okrem malých domácich spotrebičov)

 

Na domáce spotrebiče Haier (okrem malých domácich spotrebičov) sa vzťahuje záruka na opravy v domácnosti.

 

Zákazníci, ktorí majú jeden z týchto spotrebičov s technickým problémom alebo poruchou (okrem nových spotrebičov, ktoré boli poškodené pri otvorení obalu) (pozrite si časť 5 Nové spotrebiče, ktoré boli poškodené pri otvorení obalu), sa musia obrátiť na príslušné autorizované servisné stredisko zavolaním na príslušné servisné číslo, alebo vyplnením objednávkového formulára alebo osloviť predajcu, od ktorého spotrebič kúpili.

 

Autorizované servisné stredisko Haier pošle do zákazníkovej domácnosti technika, aby zariadenie opravil. Pokiaľ nie je možné vykonať opravu u zákazníka, autorizované servisné stredisko Haier zabezpečí vyzdvihnutie pokazeného spotrebiča u zákazníka a po oprave ho vráti vlastnými vozidlami alebo prostredníctvom dopravcu, s ktorým má uzavretú zmluvu (pozri časť 2 Obmedzenia).

 

Autorizované servisné stredisko Haier vyhodnotí riešenie, ktoré sa má prijať, podľa rozsahu poruchy spotrebiča.

 

Ak má spotrebič závažnú poruchu, pri ktorej sa náklady na opravu, ktoré znáša spoločnosť Haier, blížia hodnote nového spotrebiča, autorizované servisné stredisko oznámi túto skutočnosť spoločnosti Haier, ktorá následne rozhodne, či sa vymení celý spotrebič. Pokiaľ sa dohodne výmena, spoločnosť vydá zákazníkovi autorizačné číslo vrátenia (RMA) a zákazník potom oznámi číslo predajcovi na aktiváciu výmeny. V opačnom prípade sa spotrebič opraví, pričom sa vymenia pokazené diely.

 

Spoločnosť Haier si vyhradzuje právo na výmenu chybných spotrebičov alebo ich častí za rovnaký komponent alebo za akýkoľvek komponent s rovnakými vlastnosťami. Ak sa zistí porucha spotrebiča, servis je pre zákazníka úplne bezplatný.

 

Ak sa zistí, že spotrebič nie je chybný, náklady na prácu pri servisnom zásahu, vyzdvihnutie u zákazníka a prípadné náklady na prepravu spotrebiča môže autorizované servisné stredisko Haier zákazníkovi vyúčtovať (pozri časť 2 Obmedzenia).

 

4. Ponúkané podmienky a postup pri aktivácii popredajného servisu (mikrovlnné rúry a malé domáce spotrebiče)

 

Zákazníci, ktorí vlastnia mikrovlnnú rúru a in malé domác spotrebič, u ktorýchí sa vyskytol technický problém alebo poruch, sa musia obrátiť na predajcu alebo príslušné autorizované servisné stredisko spoločnosti Haier a to zavolaním na príslušné servisné číslo  alebo vyplnením objednávkového webového formulár. Operátor call centra úplne vysvetlí proces.

 

5. Nové spotrebiče, u ktorých sa zistí poškodenie pri otvorení obalu

 

Nové spotrebiče, pri ktorých pri prvom otvorení pôvodného obalu Haier zákazník zistí poškodenie počas prepravy, sa NESMÚ nainštalovať (pozri čas 2 Obmedzenia) ani odoslať/odniesť do autorizovaného svisného strediska

 

spoločnosti Haier na opravu. Na riešnie týchto prípadov musia koncoví zákazníci kontaktovať predajcu, ktorý po dohode so spoločnosťou Haier poskytne zákazníkovi najvhodnejšie riešenie v závislosti od prípadu.