Naša spoločnosť

KTORÉ ÚDAJE SA SPRACÚVAJÚ

Prečo sa vaše údaje spracúvajú

Ako sa vaše údaje spracúvajú

S kým vaše údaje zdieľame

Práva

Zásady ochrany osobných údajov

Naša spoločnosť

KTORÉ ÚDAJE SA SPRACÚVAJÚ

Prečo sa vaše údaje spracúvajú

Ako sa vaše údaje spracúvajú

S kým vaše údaje zdieľame

Práva

Vážený používateľ,

na tejto stránke nájdete informácie o spôsobe riadenia vašich osobných údajov prostredníctvom tejto web stránky (ďalej len „stránka“).

Tieto informácie poskytujeme nielen s cieľom splniť si právne povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej len „nariadenie“), ale aj preto, že veríme, že ochrana osobných údajov je základnou hodnotou nášho podniku, a chceme vám poskytnúť všetky informácie, ktoré vám môžu pomôcť chrániť si svoje súkromie a sledovať využívanie vašich údajov v súvislosti s používaním našej stránky.

Naša spoločnosť

Stránku a na nej poskytované služby zabezpečuje spoločnosť Candy Hoover Group S.r.l., ktorá bude vaše údaje spracúvať v súlade so súčasnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Nižšie sa nachádzajú naše kontakty.

Prevádzkovateľ údajov a zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ údajov, t. j. osoba, ktorá rozhoduje o metódach a účeloch spracúvania, je spoločnosť Candy Hoover Group S.r.l. so sídlom na Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB) a s administratívnou adresou na Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Taliansko, IR kód/obchodný register Monza a Brianza 04666310158 – DIČ 00786860965 (ďalej len „CHG“).

Zodpovedná osoba (ďalej len „zodpovedná osoba“) je zodpovedná za sledovanie dodržiavania súladu s nariadeniami súvisiacimi so spracovaním osobných údajov zo strany CHG.

Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť na tejto e-mailovej adrese data.protection@candy-group.com alebo písomne poštou na:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy (Taliansko)

For the attention of Data Protection Officer

Ktoré údaje sa spracúvajú

Ak používate stránku, využívate ponúkané služby, žiadate o pomoc a podporu, spoločnosť CHG spracúva určité osobné údaje o vás. Nižšie sa nachádzajú všetky informácie.

Typ a zdroj osobných údajov

Ak navštívite či si pozriete stránku, alebo vypĺňate online formuláre, napríklad pri žiadosti o podporu, alebo ak sa rozhodnete získavať komerčnú komunikáciu, môžeme spracúvať tieto osobné údaje (t. j. údaje súvisiace s identifikovanými alebo identifikovateľnými osobami):

 1. údaje, ktoré poskytujete vyplnením online formulárov, alebo ak sa poskytuje, tak počas asistencie poskytovanej cez telefón,  napríklad žiadosť o podporu, vrátane identifikačných údajov (meno a priezvisko), kontaktné údaje (e-mail, číslo pevnej linky a mobilného telefónu), adresa pobytu, informácie a zakúpených produktoch (dátum kúpy, kód výrobku a produktový rad, cena výrobku atď.) a typ pomoci, o ktorú ste žiadali (vrátane informácií obsiahnutých v priestore vyhradenom podrobnostiam o žiadosti);
 2. údaje, ktoré zbierame počas vášho prehliadania stránky (navigačné údaje), ako sú IP adresa alebo adresy URI (jednotný identifikátor zdroja) požadovaných zdrojov, čas žiadosti, metóda použitá na odoslanie žiadosti serveru, rozmery súboru odpovede, numerický kód zodpovedajúci odpovedi odoslanej zo serveru (OK, chyba, atď.) a iné parametre týkajúce sa operačného systému používateľa a prostredia počítačového spracovania. Prenos týchto informácií je zahrnutý v použití internetových komunikačných protokolov. Tieto informácie sa nezbierajú na spájanie s identifikovanými stranami, ktorých sa to týka, ale v rámci ich povahy môže povoliť identifikáciu používateľov prostredníctvom spracúvania a spájania s údajmi, ktoré majú k dispozícii tretie strany. Údaje sa môžu použiť na zistenie zodpovednosti v prípade spáchania počítačového trestného činu voči webovej stránke.

Prečo sa vaše údaje spracúvajú

Používanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby ste stránku mohli používať bezpečne, získavanie pomoci k produktu alebo službe, ktorá s produktom súvisí, zaregistrovanie vašich zariadení, vybavenie všetkých ďalších žiadostí a získavanie servisnej komunikácie.

Je pre nás dôležité vedieť viac o spôsobe využívania našich služieb a o našich používateľoch, aby sme mohli vám a ostatným používateľom mohli ponúknuť služby, ktoré sú stále bezpečnejšie a v súlade s očakávaniami trhu. V tejto súvislosti môžeme analyzovať aj údaje v súhrnnej forme, s vaším súhlasom, používať tieto informácie na nadviazanie kontaktu s vami a na navrhovanie produktov a služieb skupiny Candy Group alebo obchodných partnerov, ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať. Nižšie sa nachádzajú všetky informácie.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje sa spracúvajú na tieto účely:

 1. na umožnenie bezpečného navigovania na stránke a zlepšenie skúseností s prehliadaním;
 2. na reagovanie na žiadosť o pomoc s prevádzkou, používaním a údržbou domáceho spotrebiča alebo na odpoveď na otázky o produktoch a službách. Ak vás požiadame o vyplnenie formulára na odoslanie vašej žiadosti, nezabudnite, že údaje zadané v poliach označených hviezdičkou sú povinné, pretože bez toho, aby ste nám poskytli tieto informácie, by sme sa požiadavky nemohli ujať alebo ju spracovať. Tieto údaje môžeme zbierať a spracúvať bez vášho súhlasu, pretože je to nevyhnutné na poskytnutie služby, o ktorú ste žiadali;
 3. na umožnenie registrácie spotrebiča, ako aj na využívanie prípadných doplňujúcich záruk, získavanie aktualizácií spotrebiča a servisných komunikácií, umožnenie prístupu k informáciám o vás a o spotrebiči, požadovanie asistenčných služieb. Ak vás požiadame o vyplnenie formulára na odoslanie vašej žiadosti, nezabudnite, že údaje zadané v poliach označených hviezdičkou sú povinné, pretože bez toho, aby ste nám poskytli tieto informácie, by sme sa požiadavky nemohli ujať alebo ju spracovať. Tieto údaje môžeme zbierať a spracúvať bez vášho súhlasu, pretože je to nevyhnutné na poskytnutie služby, o ktorú ste žiadali;
 4. na získavanie nášho bulletinu, ak sa na túto službu prihlásite. V tomto prípade je spracovanie nevyhnutné na poskytovanie samotnej služby;
 5. na získavanie obchodnej a propagačnej komunikácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, ako je e-mail, SMS či telefonické hovory prostredníctvom operátora pre produkty CHG a prípadne od iných spoločností skupiny Candy, na účasť na prieskume trhu a anketách na zistenie úrovne spokojnosti zákazníkov s produktmi a poskytovanou podporou, na pozývanie do iniciatív a na udalosti organizované spoločnosťou CHG. Na tejto účel je potrebný váš súhlas, ktorý je následne právnym základom na spracovanie. Pokiaľ sa neohradíte kontaktovaním na uvedených adresách, chceme si byť istý, že vám posielame len komunikáciu, ktorá vás zaujíma, a preto sa na vás obrátime len s ponukami alebo komunikáciou, ktoré vyhovujú vášmu profilu na základe preferencií, zaregistrovaných produktov a využívania služieb. Nezabudnite, že ak nám neposkytnete svoj súhlas alebo nezverejníte údaje nevyhnutné na tieto účely, môžete v každom prípade naďalej úplne a slobodne využívať naše služby, ale nebude získavať našu obchodnú a propagačnú komunikáciu o produktoch;
 6. na analyzovanie online aktivity na stránke, a to vrátane používania údajov získaných z iných stránok spoločnosti CHG alebo tretích strán, prostredníctvom nástrojov na sledovanie používateľa, ako sa uvádza v pravidlách používania súborov cookies, dostupných na nasledujúcom odkaze https://www.haier-europe.com/sk_SK/web/sk/cookie-policy;
 7. na získavanie obchodnej a propagačnej komunikácie od našich obchodných partnerov pôsobiacich v oblasti asistencie a poskytovania poistných produktov (napr. predĺženia záruky uhrádzané splátkami, poistky), na ich marketingové činnosti, ako aj na základe vašich preferencií a zakúpených produktov. Na tejto účel je potrebný váš súhlas, ktorý je následne právnym základom na spracovanie. Nezabudnite, že ak nám neposkytnete svoj súhlas alebo nezverejníte údaje nevyhnutné na tieto účely, môžete v každom prípade naďalej slobodne využívať naše služby.

Ako sa vaše údaje spracúvajú

Vaše údaje budeme spracúvať predovšetkým prostredníctvom zaznamenávania, extrakcie, analýzy a archivačných nástrojov chránených systémami, ktoré zaisťujú bezpečnostné záruky v súlade s priemyselnými normami. Vaše údaje spracúvame a ukladáme len na čas, ktorý potrebujeme na vykonávanie uvedených činností, a prijímame technicko-organizačné riešenia na zrušenie údajov po dokončení týchto činností. Nižšie sa nachádzajú všetky informácie.

Metódy spracúvania

Vaše údaje budeme spracúvať hlavne pomocou počítačových systémov a analytických nástrojov prostredníctvom oprávneného vyškoleného personálu CHG. Robíme opatrenia na zabezpečenie uplatňovania zásad spravodlivosti, zákonnosti a transparentnosti, ktoré sa stanovujú v platných právnych predpisoch o ochrane osobných údajov (vrátane nariadenia), pričom chránime vaše súkromie prostredníctvom technických a organizačných bezpečnostných opatrení, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň bezpečnosti zameranú na predchádzanie stratám, zneužívaniu a nesprávnemu používaniu, ako aj neoprávnenému prístupu k údajom. Takisto môžeme používať komunikačné kanály (e-mali, systémy rýchlych správ atď.), telefón (hovory, textové správy atď.) a poštu.

Uchovávanie údajov

Vaše údaje sa budú uchovávať na obdobie bezprostredne nevyhnutné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa získali, a na občianske účely, a to najviac na 10 rokov. Ak nastane profilovanie údajov, tak tieto budú uchovávané nie dlhšie ako 2 roky.

Ak ste sa prihlásili na doručovanie bulletinu alebo ste súhlasili so získavaním obchodnej komunikácie, kedykoľvek môžete písomne požiadať o zrušenie týchto služieb na nižšie uvedených adresách. V tomto prípade sa vaše údaje budú uchovávať len v záujme nepretržitého poskytovania ostatných služieb, o ktoré ste požiadali (napr. registrácia produktu pre príslušnú záruku ak sa uplatňuje, žiadosti o podporu atď.). Podobne, ak ste súhlasili so získavaním obchodnej komunikácie, môžete kedykoľvek namietať proti profilovaniu a personalizovaniu ponúk podľa uvedeného nižšie.

S kým vaše údaje zdieľame

Spoločnosť CHG na zaručenie fungovania webovej stránky a na poskytovanie služieb, ktoré obsahuje, využíva ako dodávateľov tretie strany. Prístup týchto dodávateľov k vašim údajom sa riadi osobitnými zmluvnými dohodami, ktoré obmedzujú používanie týchto údajov len na spracúvanie nevyhnutné na umožnenie prevádzky stránky a na nej dostupných služieb, a podľa našich pokynov. Tieto subjekty konajú ako sprostredkovatelia (ďalej len „sprostredkovatelia údajov“) a je možné ich vyzvať na priamu reakciu, ak spracúvajú údaje spôsobom, ktorý nespĺňa doručené pokyny.

Spoločnosť CHG v zásade uchováva údaje v Taliansku alebo v Európskej únii, ale s niektorými údajmi môžu zaobchádzať dodávatelia, ktorý sa nachádzajú mimo Európskej únie. V týchto prípadoch má spoločnosť CHG uzavreté osobitné zmluvné dohody, ktoré dodávateľa zaväzujú nielen k uvedeným zárukám, ale aj k dodatočným zárukám stanoveným v nariadení (napr. prijímanie zmlúv schválených Európskou komisiou v súlade s nariadením). 

Nižšie sa nachádzajú všetky informácie.

Komunikácia a uverejňovanie údajov

Bez toho, aby sa to dotýkalo komunikácie stanovenej zákonom, môžu byť vaše údaje zverené oprávnenému personálu spoločnosti CHG, ktorý bol náležite informovaný a vyškolený, alebo personálu tretích strán, ktorý pracuje v mene a podľa pokynov spoločnosti CHG ako sprostredkovateľ údajov, a to vrátane spoločností, ktoré poskytujú predpredajnú a popredajnú podporu pre domáce spotrebiče.

V prípade žiadosti o asistenciu budú vaše údaje spracované v úlohe prevádzkovateľa, spoločnosťou skupiny Candy vo vašej krajine, v ktorej sa táto služba poskytuje, a ktorá môže získať prístup k informáciám súvisiacim s akýmikoľvek odlišnosťami alebo poruchami nahlásenými produktmi.

Okrem toho pri špecifických požiadavkách súvisiacich s umiestnením serverov spoločnosti CHG a/alebo jej dodávateľov, spoločnosť CHG využíva na poskytovanie služieb (vrátane telefonickej podpory a hostingových služieb) aj dodávateľov – v úlohe sprostredkovateľov údajov – ktorí sa nachádzajú v krajinách tretích strán mimo Európskej únie. V takýchto prípadoch sa spoločnosť CHG zaväzuje zabezpečiť primeranú úroveň ochrany a zabezpečenia, a to aj prostredníctvom zmluvných dohôd vrátane uzavretia štandardných zmluvných doložiek. Pri údajoch zaznamenaných v CRM príslušný dodávateľ dodržiava podmienky Privacy Shield.

Pri vykonávaní svojich bežných obchodných činností môžu byť vaše údaje sprístupnené odborníkom, konzultačným firmám alebo ostatným osobám, ktoré pôsobia ako nezávislí sprostredkovatelia údajov.

Okrem toho sa s vaším súhlasom môžu údaje sprístupniť iným stranám v úlohe nezávislých sprostredkovateľov údajov vrátane obchodných partnerov spoločnosti CHG, ktorí pôsobia v oblasti asistencie a poskytovania poistných produktov (napr. predĺženia záruky uhrádzané splátkami, poistky), na ich vlastné marketingové činnosti alebo činnosti poskytovania služieb.

V prípade súhlasu so spracúvaním údajov na účely marketingu môžu vaše údaje spracúvať aj marketingové agentúry alebo iné spoločnosti, ako sú sprostredkovatelia údajov, na účely súvisiace s riadením a doručovaním bulletinu a obchodných informácií prostredníctvom e-mailu, priameho marketingu, prieskumu trhu alebo iných propagačných činností, ako sú súťaže a výherné podujatia.

Napokon, ak sa spoločnosť CHG zapojí do podnikových prevodov vrátane mimoriadnych prevodov, údaje sa môžu sprístupniť osobám zapojeným do týchto prevodov a odborníkom, ktorí podporujú spoločnosť CHG alebo iné osoby zapojené do týchto prevodov, ak je to nevyhnutné na účely príslušných hodnotení.

Na získanie ďalších informácií o týchto sprostredkovateľoch údajov na spracúvanie vašich údajov v mene spoločnosti CHG sa môžete obrátiť na kanceláriu CHG, konkrétne na zodpovednú osobu alebo môžete napísať na túto e-mailovú adresu data.protection@candy-group.com.

Na aké práva máte zo zákona právo a ako ich môžete uplatniť

Zo zákona máte právo na kontrolu spracúvania svojich údajov a na prípadné obmedzenie používania svojich údajov. Tieto práva si môžete uplatniť kedykoľvek a bezplatne prostredníctvom kontaktovania našej spoločnosti a oznámenia na adresy uvedené na začiatku. Spoločnosť CHG urobí všetko pre to, aby uľahčila uplatňovanie vašich práv.

Nižšie sa nachádzajú všetky informácie.

Práva dotknutých osôb

Podľa článkov 15 – 21 nariadenia máte právo:

 • získať potvrdenie existencie svojich osobných údajov, mať prístup k obsahu a nadobudnúť kópiu (právo na prístup);
 • aktualizovať, upravovať a/alebo opravovať svoje osobné údaje (právo na opravu);
 • požadovať vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch stanovených v nariadení vrátane prípadu, v ktorom sa údaje spracúvajú v rozpore s právom alebo ak nie je nevyhnutné uchovávať údaje v súvislosti s účelmi, na ktoré sa údaje získali alebo inak spracovali (právo na vymazanie a právo na obmedzenie);
 • kedykoľvek odvolať súhlas, ak bol poskytnutý, a bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti spracúvania na základe súhlasu poskytnutého pred odvolaním (právo na odvolanie súhlasu);
 • v medziach ustanovení nariadenia získať kópiu údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom formáte, ktorý sa bežne používa a je čitateľný automatizovaným zariadením, a požadovať prenos týchto údajov k inému prevádzkovateľovi údajov, ak je to technicky uskutočniteľné (právo na prenosnosť);
 • namietať proti spracovaniu v prípadoch stanovených v nariadení (právo namietať).

Vezmite na vedomie, že žiadosti o vymazanie údajov podliehajú zákonným povinnostiam a platným predpisom týkajúcim sa uchovávania dokumentov.

Na uplatnenie svojich práv môžete kedykoľvek poslať e-mail na data.protection@candy-group.com alebo napísať na

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy (Taliansko)

For the attention of Data Protection Officer (DPO)

V prípade kontaktu s nami sa uistite, že uvediete svoje meno, e-mailovú adresu, korešpondenčnú adresu a/alebo telefónne číslo, aby ste zaistili, že vašu požiadavku budeme môcť riadne vybaviť.

Ak sa domnievate, že vaše údaje neboli spracované v súlade so zákonom alebo v prípade sporu o ich využívaní, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu členského štátu, v ktorom bývate, pracujete alebo v ktorom došlo k údajnému porušeniu.

Ďalšie informácie – Odkazy

Stránka obsahuje aj odkazy na stránky tretích strán, preto vás vyzývame, aby ste nahliadli do ich podmienok ochrany osobných údajov a dozvedeli sa akým spôsobom a na aké účely sa vaše údaje budú spracúvať prostredníctvom týchto stránok.

Aktualizácia týchto podmienok ochrany osobných údajov

Tieto podmienky ochrany osobných údajov môže byť časom aktualizované, preto spoločnosť CHG na konci podmienok uvádza dátum poslednej aktualizácie.

Posledná aktualizácia 25/03/2019