Strona informacyjna

Polityka przetwarzania danych osobowych

Candy Hoover Group informuje, że ta strona używa plików cookie, aby ułatwić przeglądanie oraz że dane osobowe pozyskane za pomocą tych narzędzi będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W odniesieniu do tego rodzaju przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE nr 679/2016, Administrator podaje następujące informacje:

1. Rodzaje gromadzonych danych, cele, podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych

Co to są pliki cookie?

Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to krótkie ciągi tekstowe stron internetowych, które odwiedza użytkownik, wysyłane do jego terminala (zwykle do przeglądarki), gdzie są zapisywane, aby odesłać użytkownika do tych samych witryn przy jego następnej wizycie.

Niezbędne, funkcjonalne, wydajnościowe pliki cookie i analityczne pliki cookie o ograniczonym potencjale identyfikacyjnym.

Niezbędne pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu przesyłania komunikacji za pośrednictwem sieci komunikacji elektronicznej lub, jeśli jest to absolutnie konieczne dla dostawcy usług firmy, informacji wyraźnie żądanych przez subskrybenta lub użytkownika w celu świadczenia usługi. Z drugiej strony analityczne pliki cookie służą do analizy i pomiaru użytkowania witryny przez użytkowników. Analityczne pliki cookie są podobne do niezbędnych plików cookie, gdy są używane bezpośrednio przez administratora witryny do gromadzenia zbiorczych informacji o liczbie użytkowników i sposobie odwiedzania witryny. Podstawę prawną, która legitymizuje przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub w celu umożliwienia użytkownikowi skorzystania z żądanej usługi, stanowią przypadki opisane w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia UE nr 679/2016.

Profilujące pliki cookie pierwszej i trzeciej strony (do celów reklamy ukierunkowanej, mediów społecznościowych itp.).

Profilujące pliki cookie służą do tworzenia profili użytkowników i służą do wysyłania komunikatów reklamowych zgodnych z preferencjami pokazywanymi przez użytkownika podczas przeglądania Internetu. Tego rodzaju przetwarzanie w żadnym wypadku nie powoduje dyskryminacji ani negatywnych skutków dla osoby, której dane dotyczą. Proces ten umożliwia również Administratorowi ocenę jego usług, a także pozwala na ich ulepszanie poprzez zwiększenie ich wydajności i użyteczności dla osób trzecich. Podstawę prawną, która legitymizuje przetwarzanie danych osobowych w tym celu stanowią przypadki opisane w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia UE nr 679/2016. Drugim uzasadnieniem może być zgoda wyrażona przez użytkownika na instalację profilujących plików cookie.

Pliki cookie używane przez tę witrynę to:

 

Wyłączanie plików cookie.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają użytkownikom zdecydować, czy zablokować instalację plików cookie na ich terminalu, a także usunąć już zainstalowane. Dotyczy to również plików cookie instalowanych w wyniku przeglądania tej witryny. Zablokowanie instalacji plików cookies lub ich usunięcie może utrudnić lub nawet uniemożliwić przeglądanie naszego serwisu.

Poniżej znajdują się linki do instrukcji dotyczących wyłączenia instalacji plików cookie w najnowocześniejszych przeglądarkach:

Oprócz powyższego Administrator informuje Użytkownika, że może korzystać z usługi Your Online Choices. Dzięki tej usłudze możliwe jest zarządzanie preferencjami śledzenia większości narzędzi reklamowych. W związku z tym Administrator zaleca korzystanie z tego zasobu oprócz zastosowania się do informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

2. Okres przechowywania danych

Pliki cookie instalowane za pośrednictwem naszej witryny są tymczasowe i są automatycznie usuwane w terminie wygaśnięcia wskazanym w niniejszej polityce przetwarzania danych osobowych. Zgromadzone dane będą przechowywane zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki lub, w przypadku plików cookie stron trzecich, zgodnie z odpowiednią polityką prywatności.

3. Metody przetwarzania

Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane za pomocą narzędzi elektronicznych zarówno na komputerze, jak i na papierze, uporządkowane w bazie danych oraz na każdym innym odpowiednim nośniku.

Podejmowane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie lub bezprawnemu bądź niewłaściwemu wykorzystaniu Twoich danych, a także nieuprawnionemu dostępowi do nich.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych nie obejmuje zautomatyzowanych procesów decyzyjnych.

4. Udostępnianie danych osobowych

Podanie danych przeglądania jest niezbędne do świadczenia żądanej usługi (przeglądania strony) i dlatego wymagane w tym celu: brak podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, uniemożliwi przeglądanie tej strony. Podanie danych w innych celach jest dobrowolne: w takich przypadkach niepodanie danych nie będzie miało żadnych konsekwencji dla osoby, której dane dotyczą. Instalacja niezbędnych i analitycznych plików cookie jest opcjonalna (można temu zapobiec za pomocą ustawień przeglądarki), ale może uniemożliwić korzystanie z witryny lub niektórych jej usług.

5. Podmioty, którym mogą zostać ujawnione dane osobowe

Zgromadzone dane osobowe nie będą rozpowszechniane i mogą zostać ujawnione nie tylko podmiotom, które mają prawo i interes dostępu do Twoich danych osobowych na mocy przepisów prawa lub przepisów wykonawczych i/lub wspólnotowych, wewnętrznemu personelowi Administratora, ale także firmom i stowarzyszeniom, które świadczą usługi lub wykonują zadania w imieniu Administratora jako Podmioty Przetwarzające Dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych, a także do wszelkich celów organizacyjnych i administracyjnych wymaganych dla świadczenie żądanych usług.

Nazwy innych podmiotów, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych jako Podmioty Przetwarzające, znajdują się na zaktualizowanej liście, którą można uzyskać od Administratora Danych (korzystając z adresów podanych w pkt. 9).

6. Przekazywanie danych za granicę lub do organizacji międzynarodowych

Dane osobowe zebrane podczas przeglądania lub korzystania z usług na tej stronie nie będą przekazywane za granicę ani do organizacji międzynarodowych przez Administratora.

7. Link do witryn lub usług stron trzecich

Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie przetwarzania danych osobowych dokonywanego za pośrednictwem tej witryny lub narzędzi przez nią udostępnianych, a nie innych witryn internetowych, które użytkownik może odwiedzić za pośrednictwem linku, a których administratorzy działają jako niezależni administratorzy danych. Dlatego przed uzyskaniem dostępu do usług stron trzecich zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z ich polityką prywatności.

8. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z powyższym przetwarzaniem danych osobowych osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie skorzystać z przysługujących jej praw podanych w Rozporządzeniu UE nr 679/2016, w tym na przykład prawa do uzyskania informacji na następujące tematy:

- źródło danych osobowych;

- cele i metody przetwarzania;

- logika stosowana w przypadku, gdy do przetwarzania wykorzystywane są instrumenty elektroniczne;

- dane identyfikacyjne Administratora, Podmiotów Przetwarzających oraz wyznaczonego przedstawiciela.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

- uzyskania dostępu, aktualizacji, korekty lub, w razie zainteresowania, uzupełniania niekompletnych danych;

- usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem;

- ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, tj. zwrócenia się do Administratora lub Podmiotu Przetwarzającego z prośbą o ograniczenie celów lub sposobów przetwarzania jej danych.

Osoba, której dane dotyczą, może również zażądać kopii swoich danych w standardowym formacie (tzw. prawo do przenoszenia danych).

Wreszcie osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie i bezpłatnie wnieść sprzeciw w całości lub w części:

- z uzasadnionych powodów w kwestii przetwarzania jej danych osobowych, nawet jeśli jest to związane z celem ich gromadzenia;

- w kwestii przetwarzania jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 RODO lit. e. („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub związanego ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi danych”) lub f. („przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub osób trzecich”) w tym profilowania na podstawie takich przepisów;

- w kwestii przetwarzania jej danych osobowych w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej bądź prowadzenia badań rynku lub komunikacji handlowej (marketing bezpośredni), w tym profilowania w zakresie, w jakim jest to związane.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, gdy ma to miejsce w przypadku przewidzianym w art. 6 ust. 1 lit. a. (gdy „losoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”), lub art. 9 ust. 2 lit. a. (gdy „osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”) Rozporządzenia UE 679/2016, w dowolnym czasie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania, pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia. Z włoskim organem nadzorczym można się skontaktować pod adresami podanymi na jego stronie internetowej.

9. Administrator danych i inspektor Ochrony Danych - dane kontaktowe

Administratorem danych jest Candy Hoover Group S.r.l., z siedzibą przy Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), NIP 04666310158, w osobie swojego przedstawiciela prawnego w siedzibie. Ze Spółką można również skontaktować się pod adresem e-mail data.protection@candy-group.com oraz certyfikowanym adresem e-mail candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

Aby skorzystać z praw wymienionych powyżej, osoba, której dane dotyczą, może wysłać żądanie za pomocą adresu e-mail data.protection@candy-group.com lub kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem dpo@candy-group.com.

10. Inspektora Ochrony Danych

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w bezpieczny i poufny sposób, w dowolnym momencie, w przypadku ogólnych pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub w jakiejkolwiek sprawie związanej z ochroną danych. Adres e-mail Inspektora Ochrony Danych to: dpo@candy-group.com.