Strona informacyjna

Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

na tej stronie znajdziesz informacje, dotyczące sposobów zarządzania Twoimi danymi osobowymi przez niniejszą stronę (dalej „Strona")

Przedstawiamy poniższe informacje, nie tylko z uwagi na konieczność wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 (dalej "Rozporządzenie"), lecz również dlatego, że wierzymy że ochrona danych osobowych to jedna z podstawowych wartości naszej działalności i pragniemy przedstawić wszelkie informacje, które mogą pomóc Ci chronić Twoją prywatność i kontrolować korzystanie z Twoich danych w związku z korzystaniem z naszej strony.

0 firmie

Strona i usługi na niej świadczone oferowane są przez spółkę Candy Hoover Group S.r.l., która będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Poniżej znajdują się nasze dane kontaktowe.

Administrator przetwarzania danych osobowych i Inspektor ochrony danych

Administratorem przetwarzania danych osobowych, tj. osobą, która podejmuje decyzje w sprawie sposobów i celów przetwarzania jest spółka Candy Hoover Group S.r.l. z siedzibą prawną przy Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB) i siedzibą administracyjną przy Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Włochy, kod identyfikacji podatkowej/ nr wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw w Monzy i Brianzy 04666310158 – NIP 00786860965 (dalej „CHG").

Inspektor ochrony danych (dalej „IOD”) to osoba odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem Rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych osobowych wykonywanego przez CHG.

Można skontaktować się z IOD, pisząc na następujący adres poczty elektronicznej data.protection@candy-group.com lub drogą pocztową, pisząc na adres:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Włochy

do wiadomości Inspektora ochrony danych.

Jakie dane przetwarzamy

Kiedy korzystasz ze Strony i oferowanych usług, zwracasz się o pomoc i wsparcie, CHG przetwarza niektóre dane osobowe, które Cię dotyczą. Poniżej znajdują się wszelkie informacje.

Rodzaj i źródło danych osobowych

Kiedy odwiedzasz i przeglądasz Stronę lub wypełniasz formularze online, np. prosząc o wsparcie, czy też kiedy decydujesz się na otrzymywanie komunikacji handlowej, możemy przetwarzać następujące dane osobowe (tj. dane dotyczące osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania):

 1. dane dostarczone przez Ciebie w przypadku wypełnienia formularzy online lub podczas wsparcia udzielanego telefonicznie w zależności od przypadku, przykładowo w celu uzyskania wsparcia, w tym dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego), adres zamieszkania, informacje o zakupionych produktach (data zakupu, kod i linia produktu, cena produktu, itp.) oraz dane dotyczące wymaganego wsparcia (w tym informacje zawarte w polu zawierającym szczegóły prośby);
 2. dane, które gromadzimy podczas, gdy korzystasz ze Strony (tzw. dane nawigacyjne), w tym Twój adres IP, adresy URI, godziny w których przesyłasz żądanie, metodę używaną podczas przesyłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący na stan odpowiedzi z serwera (sukces, błąd, itp.) oraz pozostałe parametry dotyczące systemu operacyjnego oraz środowiska informatycznego użytkownika. Przekazanie tych informacji jest zawarte w protokołach komunikacji w Internecie. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu ich przypisania do zidentyfikowanych podmiotów, lecz z uwagi na swój charakter mogą - dzięki opracowaniu i połączeniu z danymi posiadanymi przez podmioty trzecie - pozwolić na identyfikację użytkowników. Dane mogą być wykorzystywane, przykładowo, w celu potwierdzenia odpowiedzialności na wypadek hipotetycznych przestępstw informatycznych zagrażających stronie.

Dlaczego przetwarzamy twoje dane

Wykorzystanie Twoich danych osobowych jest konieczne, aby umożliwić Ci bezpieczne korzystanie ze Strony, uzyskać wsparcie dotyczące produktu lub usług powiązanych z produktem, zarejestrować zakupiony sprzęt gospodarstwa domowego, zarządzać ewentualnymi późniejszymi prośbami i uzyskać komunikaty serwisowe.

Dla nas ważne jest coraz lepsze rozpoznanie, w jaki sposób wykorzystywane są nasze usługi oraz poznanie naszych klientów, dzięki czemu możemy zaoferować Tobie i innym użytkownikom coraz bezpieczniejsze usługi, które będą zgodne z oczekiwaniami rynku. W tym celu możemy analizować dane również w formie zagregowanej oraz - za Twoją zgodą - wykorzystać te informacje, aby skontaktować się z Tobą i zasugerować Ci produkty lub usługi grupy Candy, bądź naszych partnerów handlowych, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Poniżej znajdują się wszelkie informacje.

Cele i podstawa prawna procesu przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. umożliwienie nawigacji na Stronie w bezpieczny sposób oraz polepszenie jakości nawigacji;
 2. procedowanie Twojej prośby o wsparcie w sprawie działania, eksploatacji i konserwacji sprzętu gospodarstwa domowego, bądź odpowiedź na Twoje pytania, dotyczące naszych produktów i usług. Jeśli prosimy o wypełnienie formularza w celu przesłania nam Twojej prośby, pamiętaj że dane wprowadzone w polach oznaczonych gwiazdką są obowiązkowe i nie będziemy mogli zająć się Twoją prośbą ani odpowiedzieć na nią, jeśli nie podasz tych danych. Możemy gromadzić i przetwarzać powyższe dane, nie uzyskując Twojej zgody, ponieważ są one niezbędne, aby dostarczyć Ci usługę, której oczekujesz;
 3. umożliwienie zarejestrowania posiadanego przez Ciebie sprzętu gospodarstwa domowego, również w celu skorzystania z ewentualnych gwarancji uzupełniających, uzyskania aktualizacji w sprawie posiadanego przez Ciebie sprzętu gospodarstwa domowego oraz przesłania komunikatów serwisowych, umożliwienie dostępu do Twoich informacji i do danych dotyczących posiadanego przez Ciebie sprzętu gospodarstwa domowego, przesyłanie próśb o wsparcie. Jeśli w tym celu prosimy o wypełnienie formularza, pamiętaj że dane wprowadzone w polach oznaczonych gwiazdką są obowiązkowe i nie będziemy mogli świadczyć Ci usługi, jeśli nie podasz tych danych. Możemy gromadzić i przetwarzać powyższe dane, nie uzyskując Twojej zgody, ponieważ są one niezbędne, aby dostarczyć Ci usługę, której oczekujesz;
 4. otrzymywanie naszego newsletteru, jeśli zapiszesz się na tę usługę. W takim przypadku, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, aby świadczyć Ci przedmiotową usługę;
 5. otrzymywanie komunikatów handlowych i promocyjnych z wykorzystaniem środków automatycznych, tj. poczty elektronicznej i SMSów, jak również w formie telefonów wykonywanych przez operatora w sprawie produktów CHG i, ewentualnie, innych spółek grupy Candy, uczestniczenie w badaniach rynku i sondażach, sprawdzających poziom satysfakcji klientów w związku z produktami i uzyskanym wsparciem, przesyłanie informacji o inicjatywach i wydarzeniach organizowanych przez CHG. W tym celu wymagana jest Twoja zgoda, która stanowi podstawę prawną procesu przetwarzania danych osobowych. Z wyjątkiem przypadku, w którym wyrazisz swój sprzeciw, kontaktując się z nami i wykorzystując w tym celu dane podane powyżej, chcemy mieć pewność, że przesyłamy Ci wyłącznie komunikację, która Cię interesuje i kontaktujemy się z Tobą wyłącznie w sprawie ofert lub komunikatów dopasowanych do Twojego profilu, bazujących na Twoich preferencjach, zarejestrowanych przez Ciebie produktach i korzystaniu z naszych usług. Pamiętaj, że jeśli nie udzielisz zgody lub nie podasz niezbędnych danych, możesz nadal korzystać w pełni i z pełną dowolnością z naszych usług, jednak nie będziesz otrzymywał naszych komunikacji handlowych i promocyjnych, dotyczących naszych produktów;
 6. analizowanie Twojej aktywności online na Stronie, również z wykorzystaniem danych zgromadzonych z innych stron CHG lub stron podmiotów trzecich, dzięki narzędziom śledzącym użytkowników, jak opisano w naszej polityce, dotyczącej plików cookies dostępnej pod wskazanym linkiem http://www.candy.pl/pl_PL/cookies-polityka;
 7. otrzymywanie komunikacji handlowych i promocyjnych od naszych partnerów handlowych, działających w zakresie obsługi i dostarczania produktów ubezpieczeniowych(np. odpłatne przedłużenie gwarancji w systemie ratalnym, polisy ubezpieczeniowe), ich działalności marketingowej, również na podstawie Twoich preferencji i zakupionych przez Ciebie produktów. W tym celu wymagana jest Twoja zgoda, która stanowi podstawę prawną procesu przetwarzania danych osobowych. Pamiętaj, że jeśli nie udzielisz zgody lub nie podasz niezbędnych danych dla tych celów, możesz nadal korzystać w pełni i z pełną dowolnością z naszych usług.

W jaki sposób przetwarzamy twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane głównie z wykorzystaniem narzędzi rejestracji, ekstrakcji, analizy i archiwizacji zabezpieczonych systemami, które zapewniają gwarancje bezpieczeństwa, zgodnie ze standardami branżowymi. Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane tylko przez czas, który jest niezbędny, aby umożliwić nam prowadzenie czynności opisanych powyżej. Wdrażamy rozwiązania techniczne i organizacyjne, mające na celu usunięcie tych danych po zakończeniu ww. czynności. Poniżej znajdują się wszelkie informacje.

Sposoby przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane głównie z wykorzystaniem systemów informatycznych i narzędzi analitycznych, korzystając z personelu upoważnionego i należycie przeszkolonego przez CHG. Wdrażamy środki gwarantujące przestrzeganie zasad rzetelności, zgodności z prawem i przejrzystości określone w mających zastosowanie przepisach w zakresie ochrony danych osobowych (w tym Rozporządzenie), chroniąc Twoją prywatność dzięki technicznym i organizacyjnym środkom bezpieczeństwa, które gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa, mający na celu zapobieżenie utracie, nielegalnemu lub nieprawidłowemu użyciu, czy nieupoważnionemu dostępowi do Twoich danych. Możemy wykorzystywać również cyfrowe kanały komunikacji (poczta elektroniczna, komunikatory, itp.) oraz systemy telefoniczne (telefony, SMS, itp.) oraz usługi pocztowe.

Przechowywanie danych

Twoje dane będą przechowywane przez okres absolutnie niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone oraz - dla celów cywilnych - nie dłużej niż 10 lat. Dane osobowe pochodzące z profilowania, jeżeli takie będą, przechowywane będą nie dłużej niż 2 lata.

Jeśli zapisałeś się na newsletter lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszej komunikacji handlowej, możesz w dowolnym momencie poprosić o usunięcie swoich danych z tych usług, pisząc na adresy podane poniżej. W takim przypadku, Twoje dane będą przechowywane wyłącznie w celu dostarczania Ci innych usług wymaganych przez Ciebie (np. rejestracja produktu w związku z gwarancją, prośby o wsparcie, itp.). Analogicznie, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie naszej komunikacji handlowej, możesz w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec profilowania i personalizacji ofert w sposób opisany poniżej.

Komu udostępniamy twoje dane

Aby zapewnić prawidłowe działanie Strony oraz oferować Ci występującej na niej usługi, CHG korzysta z innych dostawców. Dostęp do Twoich danych dla tych dostawców regulowany jest szczegółowymi porozumieniami umownymi, które ograniczają korzystanie z tych danych wyłącznie w celu przetwarzania, które jest niezbędne, aby zapewnić działanie Strony i usług na niej dostępnych. Proces ten odbywa się według naszych poleceń. Podmioty te działają, jako podmioty przetwarzające (dalej: „Podmioty przetwarzające”) i mogą zostać wezwane do bezpośredniej odpowiedzialności, jeśli przetwarzają dane w sposób niezgodny z otrzymanymi poleceniami.

Zasadniczo, CHG przechowuje dane we Włoszech i w Unii Europejskiej, jednak część z nich może być przetwarzana przez dostawców spoza Unii Europejskiej. W takim przypadku, CHG zawiera szczegółowe porozumienia umowne, które zobowiązują dostawcę, nie tylko do zapewnienia opisanych powyżej gwarancji, lecz również dalszych gwarancji określonych w Rozporządzeniu (np. przyjęcie umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską w myśl Rozporządzenia). 

Poniżej znajdują się wszelkie informacje

Przekazanie i rozpowszechnianie danych

Bez uszczerbku dla komunikacji niezbędnej w celu spełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane upoważnionemu personelowi CHG, który został należycie poinformowany i przeszkolony, bądź personelowi podmiotów trzecich, działających na rzecz i według wytycznych CHG, jako podmioty przetwarzające, w tym spółek zapewniających wsparcie przed i posprzedażowe.

W przypadku prośby o pomoc, Twoje Dane będą przetwarzane przez spółki Grupy Candy, które w Twoim kraju oferują taką usługę, jako Administratorów. Mogą mieć one dostęp do informacji, dotyczących ewentualnych nieprawidłowości lub nieprawidłowego działania produktów.

Ponadto, z uwagi na specjalne wymagania związane z siedzibą lokalizacji serwerów CHG i/lub jej dostawców, CHG korzysta w celu świadczenia usług (w tym wsparcia telefonicznego oraz usług hostingowych) z dostawców - jako podmiotów przetwarzających - znajdujących się w państwach trzecich spoza Unii Europejskiej. W takim przypadku, CHG zobowiązuje się zapewnić odpowiednie poziomy ochrony danych i nadzoru, również dzięki porozumieniom umownym, w tym poprzez podpisywanie typowych klauzul umownych. W przypadku danych zarejestrowanych w CRM, odnośny dostawca przystąpił do Privacy Shield.

Podczas wykonywania swojej działalności, Twoje dane mogą zostać przekazane przedstawicielom wolnych zawodów, spółkom konsultacyjnym lub innym podmiotom, które działają, jako niezależni administratorzy przetwarzania danych.

Ponadto, Twoja zgoda oznacza, że Twoje dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, działającym, jako niezależni administratorzy przetwarzania danych, w tym partnerom handlowym CHG z branży obsługi i dostarczania produktów ubezpieczeniowych, (np. odpłatne przedłużenie gwarancji w systemie ratalnym, polisy ubezpieczeniowe), ich działalności marketingowej lub świadczenia usług.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, Twoje dane będą mogły być przetwarzane również przez agencje marketingowe lub inne spółki w charakterze podmiotów przetwarzających dla celów związanych z zarządzaniem i przesyłaniem newsletteru i informacji handlowych pocztą elektroniczną, w ramach sprzedaży bezpośredniej, badań rynku lub innych działań promocyjnych, w tym konkursów i imprez z nagrodami.

W przypadku, gdy CHG będzie zaangażowana w działalność przedsiębiorstw, również nadzwyczajną, dane mogą zostać przekazane podmiotom zaangażowanym w ww. czynności oraz operatorom wspierającym CHG, bądź innymi podmiotom zaangażowanym w ww. czynności, jeśli jest to konieczne dla celów odnośnej oceny.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów przetwarzających, które przetwarzają Twoje dane na rzecz CHG, można uzyskać pisząc na adres siedziby CHG do wiadomości IOD lub na adres poczty elektronicznej data.protection@candy-group.com.

Jakie prawa przysługują ci w myśl przepisów i w jaki sposób można z nich skorzystać

Zgodnie z przepisami przysługuje Ci prawo kontrolowania, w jaki sposób Twoje dane są przetwarzane oraz, ewentualnie, prawo ograniczenia ich wykorzystania. Można skorzystać z tych praw nieodpłatnie i w dowolnym momencie, zwracając się do naszej spółki i pisząc na dane teleadresowe podane na początku. CHG dołoży wszelkich starań, aby ułatwić Ci korzystanie z Twoich praw.

Poniżej znajdują się wszelkie informacje

Prawa osób, których dane dotyczą

W myśl art. 15 -21 Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do:

 • uzyskania potwierdzenia istnienia Twoich danych osobowych, dostępu do ich treści oraz uzyskania ich kopii (prawo dostępu);
 • aktualizacji, zmiany i/lub korekty danych osobowych (prawo do sprostowania danych);
 • wniesienia o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, w tym w przypadku, gdy dane przetwarzane są w sposób naruszający przepisy prawa lub jeśli nie jest konieczne ich przechowywanie w związku z celem, dla którego dane zostały zgromadzone lub były przetwarzane (prawo do usunięcia danych i prawo do ograniczenia);
 • wycofania zgody, jeśli została udzielona, w dowolnym momencie, co nie wpływa na prawidłowość przetwarzania, bazującego na zgodzie udzielonej przed jej wycofaniem (prawo do wycofania zgody);
 • w zakresie przewidzianym w Rozporządzeniu, prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych administratorowi oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi, jeśli będzie to technicznie możliwe (prawo do przenoszenia danych);
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu danych w przypadkach określonych w Rozporządzeniu (prawo do sprzeciwu).

Informujemy, że wnioski o usunięcie danych podlegają obowiązującym przepisom prawa i rozporządzeń w zakresie przechowywania dokumentów.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy w dowolnym momencie przesłać wiadomość elektroniczną na adres data.protection@candy-group.com lub napisać na adres:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Włochy

do wiadomości Inspektora ochrony danych (IOD).

Kontaktując się z nami, akceptujesz konieczność podania swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu pocztowego i/lub numeru(ów) telefonu, aby mieć pewność, że możemy w prawidłowy sposób zarządzać Twoją prośbą.

Jeśli uważasz, że Twoje dane nie były przetwarzane zgodnie z przepisami lub masz zastrzeżenia odnośnie do ich użycia, możesz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym mieszkasz, pracujesz lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia.

Pozostałe informacje - Linki.

Na Stronie znajdziesz również linki do stron podmiotów trzecich. Zapraszamy do zapoznania się z ich informacją, aby poznać sposoby i cele przetwarzania Twoich danych osobowych przez te strony.

Po wejściu do strefy na Stronie poświęconej rejestracji produktu i zakupowi przedłużenia gwarancji na sprzęt gospodarstwa domowego oraz wypełnieniu formularza, Twoje dane będą przetwarzane przez Domestic & General Insurance PLC, Swan Court 11 Worple Road, Wimbledon, London SW19 4JS ("D&G"), które działają jako niezależni administratorzy. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez D&G znajdują się w ich politykach prywatności.

Aktualizacje polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności może zostać aktualizowana, w związku z czym CHG poda datę ostatniej aktualizacji na dole polityki.

Ostatnia aktualizacja 25/03/2019