Stran z informacijami

Garancijski List

Garancijska izjava - Haier električni gospodinjski aparati

Ta garancija ima namen dopolniti, na pa zamenjati katerekoli pravice, ki jih kupcu (stranki) dajejo zakonski predpisi. Na noben način ne vpliva na pravice kupcev, ki jih določa Evropska direktiva 1999/44/EC.

1 - SPLOŠNA PRAVILA
Trajanje: CANDY HOOVER D.O.O. (v nadaljevanju HAIER), zagotavlja kupcem garancijo za hladilnike, zamrzovalnike, pralne stroje, pomivalne stroje, sušilnike perila, ohlajevalnike vina, mikrovalovne pečice, kuhališča in pečice za obdobje 24 mesecev, ki začne teči z dnevom nakupa ali dostave izdelka, pod naslednjimi pogoji. Področje: Ta garancija velja za zamenjavo izdelka ali garancijskega popravila izdelka na ozemlju SLOVENIJE in velja samo za izdelke blagovne znamke HAIER, ki jih organizacija Haier trži na ozemlju SLOVENIJE. Veljavnost: Blagajniško potrdilo in/ali račun in/ali dokument, ki potrjuje dostavo izdelka kupcu so edini dokumenti, ki dajejo pravico do storitev, ki jih zagotavlja ta garancija. Ob uveljavljanju garancijskega zahtevka ga mora kupec predložiti skupaj z originalnim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom podjetja Haier. Podjetje Haier si pridržuje pravico, da odreče izvedbo svojih obveznosti v zvezi s to garancijo, če je kupec po nakupu informacije ali podatke o izdelku, navedene na nakupnih in/ali dostavnih dokumentih, spremenil ali izbrisal, oz. če ob uveljavljanju garancije manjkajo.Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka.

2 - OMEJITVE
Podjetje Haier ne priznava povračila stroškov servisiranja in popravila v spodaj navedenih primerih. Pooblaščeni servisni center podjetja Haier kupcu stroške dela in nadomestnih delov za naslednje posege v okviru roka garancije kupcu zaračuna: občasni pregledi ali vzdrževalni posegi, npr. čiščenje filtrov ali črpalk (glejte Uporabniški priročnik, kjer boste našli navodila za izvajanje teh posegov) in/ali zamenjava delov, ki se obrabljajo, npr. tesnil, ogljikovih filtrov, maščobnih filtrov, gumbov, okvare, do katerih je prišlo zaradi zanemarjanja in/ali nepravilne uporabe izdelka, ki je v nasprotju z navodili, ki jih vsebuje Uporabniški priročnik, ki ga je kupec prejel ob nakupu izdelka, okvar, ki so posledica udara strele, izjemnih vremenskih pogojev, napetostnih ali tokovnih udarov ali neustreznega ali eratičnega električnega napajanja. Prav tako ne vključuje okvar, ki so posledica napačne uporabe izdelkov ali neupoštevanja tehničnih in/ali varnostnih standardov, ki veljajo v državi uporabe. Od podjetja Haier ne morete pričakovati povračila kakršnekoli škode, ki bi jo povzročili ti izdelki, npr.: okvar, do katerih bi prišlo zaradi neskladnosti vgradnje z navodili, danimi v Uporabniškem priročniku, ki spremlja izdelek, popravil izdelkov, ki so jih modificirale osebe brez pooblastila podjetja Haier, in odškodnin za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročili takšni izdelki, novi izdelki, pri katerih je bila ob odpiranju embalaže ugotovljena poškodba, npr. vdrtine ali praske, pri popravilih, ki zahtevajo obračalne lestve, nosilne odre ali druge sisteme dviganja, za stroški teh naprav podjetje Haier ne odgovarja, odškodnin za naključne poškodbe ali škodo zaradi založitve in neuporabe izdelka, odškodnine za pokvarjena živila ali škode, ki bi nastala zaradi izgube na kakršenkoli način shranjenih podatkov kupca, ob dostavi izgubljene ali poškodovane dodatne opreme, kot so police, nosilci steklenic, podstavki za jajca v hladilnikih ter svetilke, daljinski upravljalniki ipd., če so zahtevki podani več kot 7 dni po datumu nakupa ali dostave, izdelkov, za katere se ugotovi, da niso okvarjeni in/ali neupoštevanje navodil o uporabi izdelkov, ki jih je kupec prejel. Za izdelke, ki se uporabljajo v poslovnih prostorih, traja garancija 12 mesecev.

3 - PONUJENI POGOJI IN POSTOPEK SPROŽANJA SERVISNE POMOČI (ne velja za mikrovalovne pečice)
Izdelke podjetja Haier, razen mikrovalovnih pečic, pokriva garancija na licu mesta. Kupec, ki razpolaga s katerimkoli od izdelkov, pri katerem je prišlo do tehničnih težav ali okvare (ne velja za nove izdelke, pri katerih je poškodba ugotovljena ob odpiranju embalaže, glejte točko 5), lahko zahteva pomoč s klicem na številko za pomoč 015207550 ali preko spletne strani (www.haier-europe.com), kjer lahko na straneh “Service” in “Service Centres” (servisni centri) poišče podrobne podatke o najbližjem servisnem centru za svoj izdelek. Servisni center bo opravil obisk na domu kupca in izvedel potrebne posege na izdelku. Če popravila ni mogoče opraviti na lokaciji kupca, bo servisni center organiziral prevoz z lastnim vozilom ali z vozilom prevoznika (glejte omejitve, točka 2), ki ima sporazum s podjetjem Haier, od lokacije kupca do servisnega centra in po končanem popravilu vračilo izdelka na lokacijo kupca. Glede na vrsto in resnost težave bo pooblaščeni servisni center podjetja Haier bo sprejel odločitev o izvajanju popravila na lokaciji oz. o odvozu. Če je na izdelku prišlo do hujše okvare, katere strošek popravila se po oceni podjetja Haier približuje vrednosti novega izdelka, bo servisni center v soglasju s podjetjem Haier izdelek v celoti zamenjal. V drugih primerih bo center izvedel popravilo in zamenjal okvarjene dele. Okvarjeni izdelki ali deli se lahko zamenjajo z enakimi ali s tehnično enakovrednimi. V primeru, da nista mogoča niti popravilo niti zamenjava izdelka, se podjetje Haier obvezuje, da bo kupcu povrnilo nakupno ceno izdelka. V takih primerih bo podjetje Haier pri določanju višine vračila upoštevalo stanje obrabe, ki jo trenutno izkazuje izdelek. Če se ugotovi, da je izdelek okvarjen, je servisna storitev v celoti brezplačna. Če se ugotovi, da izdelek ni bil okvarjen, lahko servisni center kupcu izstavi račun za obisk in povračilo vseh stroškov prevozov izdelka.

4 - PONUJENI POGOJI IN POSTOPEK SPROŽANJA SERVISNE POMOČI (mikrovalovne pečice)
Mikrovalovne pečice podjetja Haier krije garancija ob dostavi v servis. Kupec, ki ima takšen izdelek s tehnično težavo ali okvaro (ne velja za nove izdelke, pri katerih je bila ugotovljena poškodba ob jemanju iz embalaže, glejte točko 5), naj okvarjeni izdelek dostavi pooblaščenemu servisnemu centru.

5 - NOVI IZDELKI, PRI KATERIH SE UGOTOVI POŠKODBA OB ODPIRANJU EMBALAŽE
Če se ob odpiranju originalne embalaže ugotovi, da se je izdelek med prevozom poškodoval, se ga ne sme namestiti (glejte omejitve, točka 2) in se ga ne sme pošiljati ali odpeljati v popravilo v servisni center. V takem primeru je kupec dolžan stopiti v stik s trgovcem ali prodajalcem, ki bo stopil v stik s podjetjem Haier in, glede na posebnosti primera, dal kupcu navodila glede najboljšega nadaljnjega ukrepanja.