Tietosivu

Haier-kodinkoneiden takuuehdot

Takuu

Asiakaspalvelun yhteystiedot: 09-42720202 / sähköpostil: service.finland@candy-hoover.com

Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n, Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteollisuus, SET ry:n, Kodintekniikkaliitto ry:n, Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto ry:n suositus kodintekniikan laitteiden (kulutus-elektroniikka ja kotitalouskoneet) yhtenäisiksi takuuehdoiksi.

Nämä ehdot on valmisteltu edellä mainittujen järjestöjen yhteistyönä.

TAKUUAIKA - Kodintekniikan tuotteille annetaan vähintään kahdenkymmenenneljän (24) kuukauden takuu. Takuuaika määritellään kunkin tuotteen osalta erikseen ja se on voimassa annetun määräajan tuotteen ostopäivästä lukien. Tämä takuu ei rajoita ostajan kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksia. Tuotteen tietylle osalle voidaan antaa em. määräajasta poikkeava takuu. Juuri ennen takuuajan loppumista korjattu ja korjauksen jälkeen yhden (1) kuukauden sisällä uusiutuva sama vika tai kiistatta takuuaikana esiintynyt vika korjataan takuuseen myös takuuajan jälkeen.

TAKUUN SISÄLTÖ - Takuuseen sisältyvät takuuaikana valtuutetulle huoltajalle ilmoitettujen, takuunantajan toteamien rakenne-, valmistus- ja raaka-ainevikojen sekä tällaisten vikojen itse tuotteelle aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset. Samoin takuuseen sisältyvät valtuutetun huollon mahdollisesti korjauksen yhteydessä tuotteelle aiheuttamat vauriot. Mainitut viat valtuutettu huolto korjaa palauttaen tuotteen toimintakuntoon. Mikäli tuote tulee muuhun kuin normaaliin yksityiseen kotikäyttöön, on takuuehdoista aina erikseen sovittava kirjallisesti takuunantajan kanssa.

VASTUUN JA TAKUUN RAJOITUKSET - Tämä takuu on annettu edellyttäen, että tuote on normaalissa yksityisessä kotikäytössä ja käyttöohjeita noudatetaan huolellisesti. Takuu on voimassa näiden ehtojen mukaisesti vain Suomen rajojen sisäpuolella. Takuunantajan vastuu on rajoitettu näiden takuuehtojen mukaisesti eikä takuu siten kata sellaisia vahinkoja, jotka myyty tuote aiheuttaa toiselle esineelle tai henkilölle. Tämän takuun perusteella asiakas ei ole oikeutettu esittämään vaatimuksia muille kuin takuunantajalle. Näihin takuuehtoihin sisältymättömät suulliset lupaukset eivät sido takuunantajaa. Takuun voimassaolon edellytyksenä on myös, että alkuperäiseen laitteeseen ja takuukirjoihin merkittyjä tuotetietoja ja valmistusnumeroita ei ole muutettu. Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet: tuotteen kuljetuksesta, tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta tai tuotteen ylikuormituksesta, käyttöohjeiden, hoidon tai huollon laiminlyönnistä, takuunantajasta riippumattomista olosuhteista, kuten jännitevaihteluista (jännitevaihtelut saavat olla korkeintaan +/- 10 %), ukkosesta, tuli-palosta tai muista vahinkotapauksista, muiden kuin valtuutetun huollon suorittamista korjauksista, huollosta tai rakennemuutoksista, asennus- tai käyttöohjeiden vastaisesta tai muuten virheellisestä tuotteen asennuksesta tai sijoituksesta käyttöpaikalle. Takuuseen ei myöskään sisälly tuotteen toiminnan kannalta merkityksettömien vikojen korjaaminen. Myöskään osat, joiden rikkoutumisvaara käsittelyn tai luonnollisen kulumisen vuoksi on normaalia, kuten hehkulamput, lasi-, posliini-, tekstiili-, paperi- ja käsin liikuteltavat muoviosat ja levysoittimen neulat tai muut kulutusosat eivät kuulu takuuseen. Takuuseen eivät sisälly tuotteen normaalit käyttöohjeessa esitetyt säädöt, käytönopastus, hoito, huolto ja puhdistustoimenpiteet eikä sellaiset tehtävät, jotka aiheutuvat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönneistä tai näiden selvittelyistä.

TOIMENPITEET VIAN ILMETESSÄ - Vian ilmetessä takuuaikana on asiakkaan tästä viipymättä ilmoitettava valtuutetulle huollolle. Tällöin on ilmoitettava, mistä tuotteesta (tuotemalli, tyyppimerkintä takuukortista tai arvo-kilvestä) on kyse, ja selvitettävä vian laatu mahdollisimman tarkasti sekä olosuhteet, joissa vika on syntynyt. Takuukorjauksen edellytyksenä on, että asiakas osoittaa luotettavasti takuun olevan voimassa. Takuuajan päättymisen jälkeen ei vetoaminen takuuaikaiseen ilmoitukseen ole pätevä, ellei sitä ole tehty kirjallisesti. Korjauspyynnön yhteydessä on selvitettävä etukäteen valtuutetun huollon kanssa takuun sisältö, mahdolliset veloitukset sekä se, korjataanko tuote käyttöpaikalla vai huollossa. Samoin asiakkaan tiedusteltava tuleeko hänen mahdollisesti itse ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin tuotteessa ilmenneen vian johdosta. Mikäli valtuutettu huolto ei ole ryhtynyt korjaamaan tuotetta viiden työpäivän kuluessa saatuaan korjausta koskevan pyynnön, voidaan tästä ilmoittaa suoraan takuunantajalle, ellei valtuutetun huoltajan kanssa ole sovittu pidemmästä toimitusajasta. Mikäli takuunantajalle ilmoitettua samaa, takuuseen kuuluvaa vikaa ei kohtuullisen ajan kuluessa ole korjattu, ostajalla on oikeus, jollei myyjä anna virheetöntä tuotetta virheellisen tilalle, vaatia hinnan alennusta virhettä vastaavalla määrällä tai vaatia kaupan purkua. Kaupan purkautuessa palautetaan asiakkaalle hänen suorittamansa kauppahinta vähennettynä, laite vikaa lukuun ottamatta alkuperäisessä kunnossa ja että asiakas esittää alku-peräisen ostokuitin tai muun vastaavan selvityksen. Mikäli näiden takuuehtojen tulkinnasta syntyy erimielisyyksiä asiakkaanja valtuutetun huollon välillä tai tehdyn korjauksen suhteen on huomauttamista, voi asiakas ottaa yhteyttä suoraan takuunantajaan.

TAKUUAIKAISET VELOITUKSET - Valtuutettu huolto ei veloita asiakkaalta takuuna korjatuista tai vaihdetuista osista, korjaustyöstä, tuotteen korjaamiseksi tarpeellisista kuljetuksista eikä matkakustannuksistaan. Tällöin kuitenkin edellytetään, että: - vialliset osat luovutetaan valtuutetulle huollolle - korjaukseen ryhdytään yleensä viiden työpäivän kuluessa ja työ suoritetaan normaalina työaikana. Kiireellisemmin tai muuna kuin normaalina työaikana suorittamistaan korjauksista on valtuutettu huolto oikeutettu veloittamaan lisäkustannukset asiakkaalta, mikäli takuunantaja ohjeissaan tai valtuutettu huolto on etukäteen ilmoittanut asiakkaalleen veloitusperusteista. Mahdollisesti terveydellistä vaaraa tai huomattavaa taloudellista vahinkoa aiheuttavat viat korjataan kuitenkin lisäveloituksetta ja viivytyksettä. - asiakkaan on joko itse tuotava tai toimitettava helposti kannettava tuote valtuutettuun huoltoon. Korjauksen jälkeen on tällainen tuote asiakkaan valinnan mukaan joko hänen itsensä noudettava tai se palautetaan hänelle. Vaikeasti kannettavan tuotteen korjaamiseksi valtuutetun huollon katsomat tarpeelliset kuljetukset tai huollon matkat suoritetaan veloituksetta huoltoautoa tai tavanomaista aikataulun mukaan liikennöivää yleistä kulkuneuvoa (yleiseksi kulkuneuvoksi ei kuitenkaan katsota vesi-, ilma- eikä lumikulkuneuvoa) käyttäen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, veloitetaan asiakkaalta lisäkustannukset. Kiinteästi käyttöpaikalle asennetun tuotteen irroitus ja takaisin asennuskustannukset veloitetaan erikseen.