Informatie pagina

Garantiebewijs

Deze garantie is bedoeld als aanvulling op en niet ter vervanging van alle wettelijke rechten van de koper (klant), en verandert in het bijzonder niets aan de rechten van de klanten krachtens de plaatselijke wetten ter uitvoering van de Europese Richtlijn 1999/44/EG.

1 - Algemene regels

 

Duur: Haier Benelux SA (hierna HAIER EUROPE genoemd) biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden een garantie aan op de elektrische huishoudapparaten voor een periode van 24 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop het product gekocht en/of geleverd werd.

Grondgebied: Deze garantie geldt enkel voor de vervanging of reparatie onder garantie op het Belgische en Nederlandse grondgebied, en heeft enkel betrekking op de producten van het merk HAIER die door HAIER EUROPE verkocht worden op het Belgische en Nederlandse grondgebied.

Geldigheid: De factuur, de kassabon en/of het aankoopbewijs en/of het transportdocument dat de levering van het product aan de klant bevestigt zijn de enige documenten die recht geven op de diensten die aangeboden worden krachtens deze garantie. Ze moeten voorgelegd worden bij de aanvraag tot ondersteuning, samen met het ingevulde originele garantiebewijs van HAIER EUROPE. HAIER EUROPE behoudt zich het recht voor om te weigeren zijn verplichtingen in verband met deze garantie na te komen, indien de informatie of gegevens vermeld op de aankoop- en/of leveringsdocumenten van het product na de aankoop door de klant gewijzigd of geschrapt werden of wanneer op het moment van de aanvraag tot interventie gemeld wordt dat deze documenten verdwenen zijn.

 

2 - Beperkingen

 

In de onderstaande gevallen kan de garantie niet toegepast worden. De service- of verplaatsingskosten van de erkende technische dienst kunnen dan gefactureerd worden aan de consument:

Gratis periodieke controles of onderhoudsverrichtingen, of de terugbetaling van de kosten voor dergelijke verrichtingen.

Gratis verrichte reparaties of vervangingen of de terugbetaling van de aankoopprijs, indien de producten niet behoorlijk functioneren als gevolg van onachtzaamheid en/of een verkeerd gebruik strijdig met de voorschriften in de gebruikshandleiding die bij de verkoop met het product meegeleverd werd, of als gevolg van bliksem, extreme weersomstandigheden, te hoge of te lage netspanning of onregelmatige stroomvoorziening, of een onjuist gebruik van het toestel of het niet-naleven van de technische en/of gebruiks- en veiligheidsnormen die in België en Nederland gelden, en de vergoeding van alle schade die door deze producten veroorzaakt werd.

Gratis verrichte reparaties of vervangingen of de terugbetaling tegen aankoopwaarde van het televisietoestel om storingen te vergoeden die te wijten zijn aan het feit dat de installatie niet in overeenstemming gebeurde met de voorschriften in de gebruikshandleiding die bij de verkoop met het product meegeleverd werd en/of die veroorzaakt werden door reparaties of wijzigingen aan het product door niet-erkende reparatiecentra en zonder toestemming van Haier Europe, en de vergoeding van de schade die door deze producten veroorzaakt werd.

De kosten voor het demonteren of de-installeren van nieuwe producten die beschadigd aangetroffen werden bij het uitpakken.

De vergoeding van accidentele schade of schade die voortvloeit uit een slechte opstelling of het niet-gebruik van het product of die veroorzaakt wordt door het verlies van door de klant opgeslagen informatie, in welke vorm ook.

Accessoires zoals legvakken, flessensteunen, eierenrekjes, gloeilampen, controlepanelen of alle andere ontbrekende of beschadigde elementen indien er niet binnen 7 dagen na de aankoop van het product gereclameerd wordt bij Haier.

Installaties buiten de normen die specifieke benodigdheden vergen om te kunnen overgaan tot de reparatie van het product worden niet ten laste genomen door Haier.

De producten die niet defect zijn of die een defect vertonen door toedoen van de consument.

 

3 - Voorwaarden en procedure voor de activering van de ondersteuningsdienst 

 

In geval van een probleem met of een technisch defect aan een elektrisch huishoudapparaat (behalve voor nieuwe producten die beschadigd aangetroffen worden bij het uitpakken: zie punt 4) kan de klant om ondersteuning vragen of de gegevens vragen van het reparatiecentrum dat het dichtst bij zijn woonplaats gelegen is, door te bellen naar onze callcenters op de telefoonnummers:

België +32 2 808 41 32, Nederland +31 70 891 25 67 .

Het erkende Service Center van HAIER zal nagaan welke procedure toegepast moet worden, afhankelijk van de omvang van het vastgestelde defect aan het product.

Als het product een ernstig defect vertoont waardoor de reparatiekosten voor HAIER EUROPE de verkoopwaarde van een nieuw product benaderen, zal het Service Center overgaan tot de vervanging van het product, in overleg met Haier Europe; in andere gevallen zal de reparatie uitgevoerd en ten laste genomen worden en zullen de defecte onderdelen vervangen worden. De defecte producten of onderdelen kunnen vervangen worden door identieke elementen of door elementen die technisch gelijkwaardig zijn.

De prestaties van de klantendienst zijn volledig gratis wanneer het product defect geacht wordt. Als het product niet defect geacht wordt, kan de klant een factuur krijgen van het Service Center voor de dossier- en transportkosten indien het product onnodig opgehaald werd.

 

4 - Nieuwe producten die bij het uitpakken beschadigd worden aangetroffen

 

Indien bij het openen van de originele verpakkingsdoos van HAIER EUROPE vastgesteld wordt dat het nieuwe product beschadigd werd tijdens het transport, mag het product niet geïnstalleerd worden (zie de beperkingen, punt 2) en mag het niet teruggestuurd of opgehaald worden door een door Haier erkende klantendienst. In deze situatie moet de klant verplicht contact opnemen met de verkoper of

kleinhandelaar, die op zijn beurt contact zal opnemen met HAIER EUROPE om te weten welke procedure er gevolgd moet worden.