Bilgilendirme sayfası

Garanti

Haier Ev Aletleri için garanti beyanı

Bu Garanti, cihazın son kullanıcısının sahip olduğu diğer haklara ektir ve bunların yerini almaz ve özellikle, 1999/44/EC Direktifini uygulayan Birleşik Krallık yönetmelikleri tarafından belirlenen müşteri haklarını hiçbir şekilde etkilemez.

GARANTİ

Yetkili Servislerimizden hizmet talebiniz olduğunda veya ürünlerimizle ilgili genel öneri ve talepleriniz için aşağıdaki numaradan Müşteri Hizmetleri Merkezimize ulaşabilirsiniz. Sabit telefonlardan veya cep telefonlarından alan kodu çevirmeden arayınız. (Cep telefonlarından GSM Operatörü görüşme tarifesi ile ücretlendirilecektir) Ürününüzün kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması, kullanıcı hatası olmaması ve Candy Hoover Euroasia Ev Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş.’nin yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakımı, onarımı veya başka nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren aşağıdaki sürelerde GARANTİ EDİLMİŞTİR.
• 3 YIL - Çamaşır Makinesi, Çamaşır Kurutma Makinesi, Kurutmalı Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Buzdolabı, Şarap Dolabı, Fırın, Ocak, Davlumbaz, Mikrodalga Fırın

Haier tarafından üretilen ürünler ev standartlarında kullanımına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olup ticari ve profesyonel amaçla kullanımlara uygun değildir. Ticari kullanımlarda cihazın ömrü kısalabilir ve kullanım beklentilerini karşılamayabilir. Ev ve benzeri kullanım amacıyla örtüşmeyen (ev veya ev tipi bir mekanda bile olsa) kullanım dolayısıyla cihazda meydana gelebilecek herhangi bir arıza ve/veya hasar üretici / satıcı tarafından kabul edilmeyecektir. Bu bağlamda; Ticari kullanımlarda (ev harici) ürün teslim tarihinden itibaren 1 (bir) ay sure ile üretim hatalarına karşı garanti kapsamındadır.

Ürününüzü kullanmadan önce Montaj ve Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Ürünün montaj ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, kullanım hataları ve cihazın standart kullanım şartları/amaçları haricinde kullanılması halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır. Ürünün standart ve sorunsuz çalışma koşullarının sağlanması için gerekli /zorunlu olan Montaj ve Kullanım Kılavuzunda belirtilen teknik özelliklerin (su basıncı, voltaj değeri, gaz besleme basıncı, sigorta değeri, topraklama, yakıt cinsi, yakıt kalitesi vb.) uygun olmaması, sabit olmaması ve/veya değişken olması halinde, cihazda meydana gelebilecek arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışında kalacaktır. Candy Hoover Euroasia Ev Gereçleri San. Ve Tic. A.Ş. tarafından sağlanan garanti şartları aşağıdaki koşullarda geçersiz olacaktır.

 

  • Ürüne, yetkili servis dışındaki kişiler tarafından müdahale edilmesi, elektrik-gaz-su kesintisi ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar garanti kapsamı dışındadır.
  • Derin Dondurucu ve Tezgahaltı Buzdolabı kurulumu kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara göre müşteri tarafından yapılmalıdır. Servis tarafından yapılacak kurulum hizmetleri müşteriye ücretlendirilecektir.
  • Kullanım hatalarından dolayı oluşan arıza ve hasarlar, elektrik-gaz-su tesisatı ve/veya tesisat ekipmanları, tesisat kaçakları, tesisat bağlantıları, baca bağlantıları nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
  • Ürünün, müşteriye ulaştırılması sonrası yapılan taşıma işlemine bağlı arıza ve hasarlar, tüketici tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
  • Hatalı elektrik tesisatı, ürünün üzerinde belirtilen voltajdan farklı voltajda kullanılması veya şebeke voltajındaki dalgalanmalar sonucu oluşan arıza ve hasarlar, doğal afetler, üründen kaynaklanmayan harici/fiziki dış etkenler, mevsimsel hava şartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, şiddetli rüzgar, yıldırım düşmesi, kireç, nem, rutubet, toz, nakliye, taşıma, ürünün dona maruz kalması, susuz çalışma vb.) nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamı dışında kalacaktır.
  •  Kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arıza ve hasarlar.


Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığı yapılır. Ürünlerin Kullanım Ömrü 10 ( On ) yıldır. Bu ürünlerin tanımlandığı şekilde çalışabilmesi için gerekli yedek parçaları bulundurma süresidir.


Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda Tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin, Kanunun 11. maddesinde yer alan seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkın kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

  • Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
  •  Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır. Malın tamir süresi 20 (yirmi) iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.