Информационна страница

Политика за защита на личните данни

Уважаеми потребители,

На тази страница ще намерите информация за управлението на личните Ви данни в този сайт  (оттук насетне “Сайт”)

Ние предоставяме тази информация не само за да спазим правните задължения спрямо защитата на личните данни според Регламент (ЕС) 2016/679 (оттук насетне “Регламент”), но и защото вярваме, че защитата на личните данни е основна ценност за нашия бизнес, и искаме да Ви предоставим всяка информация, която би Ви помогнала да защитите неприкосновеността на личния си живот и да наблюдавате как данните Ви се използват във връзка с навигацията из нашия сайт.

НАШЕТО ДРУЖЕСТВО

Сайтът и услугите, предоставени в него, се предлагат от Candy Hoover Group S.r.l., които ще обработват данните Ви в съответствие с настоящите закони за защита на личните данни. По-долу ще намерите контактите ни.

Администратор на данни и Длъжностно лице по защита на данните

Администраторът на данни, т.е. лицето, което взема решения относно методите и целите на обработването, е Candy Hoover Group S.r.l. с регистриран офис на Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB) и административен офис на Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Италия, IR код/ регистър на дружествата в Монца и Брианца 04666310158 – номер по ДДС 00786860965 (отсега нататък “КХГ”).

Длъжностното лице по защита на данните (наричан по-долу “ДЛЗД”) е отговорно да наблюдава, дали се спазва законодателството във връзка с обработването на лични данни от КХГ.

Можете да се свържете със ДЛЗД на следния имейл адрес data.protection@candy-group.com или да пишете на:

CANDY HOOVER GROUP S.R.L

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy (Италия)

For the attention of Data Protection Officer

КОИ СА ОБРАБОТВАНИТЕ ДАННИ

Когато използвате Сайта, възползвате се от предложените услуги, искате помощ и съдействие, КХГ обработва Ваши лични данни. По-долу ще намерите цялата информация.

Вид и източник на лични данни

Когато посещавате, правите справка със Сайта или попълвате онлайн формуляри, например за да помолите за помощ, или когато решите да получите търговски съобщения, може да обработим следните лични данни (т.е. данни, свързани с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано):

 1. данни, които предоставяте при попълване на онлайн формуляри, или по време на съдействието, предоставено Ви по телефона, където е приложимо, например за да помолите за помощ, включително данни за установяване на самоличност (име и фамилия), данни за контакт (имейл адрес, домашен телефон и мобилен телефон), постоянен адрес, информация за закупените продукти (дата на закупуване, продуктов код и продуктова линия, продуктова цена и др.) и вида помощ, за която сте помолили (наред с информацията, включена в мястото, предназначено за описание на молбата);
 2. данни, които събираме, докато разглеждате сайта (навигационни данни). Например IP адрес или URI (Унифициран идентификатор на ресурс) адреси на необходимите ресурси, времето, в което е подадено заявлението, използваният метод за изпращане на заявление към сървъра, размерът на файла с отговор, цифровия код, съответстващ на отговора, изпратен от сървъра (ОК, грешка и т.н.), както и други параметри, касаещи операционната система на потребителя и средата за компютърна обработка Предаването на такава информация е интегрирано в използването на комуникационни интернет протоколи. Тази информация не се събира за асоцииране с идентифицирани страни – заинтересованите лица, но е възможно поради естеството си, чрез обработване и асоциация с данни, съхранявани от трети лица, да се позволи идентифициране на потребителите. Данните могат да бъдат използвани, за да се установи отговорност, в случай че се извършат хакерски престъпления срещу сайта.

ЗАЩО ДАННИТЕ ВИ СЕ ОБРАБОТВАТ

Използването на личните Ви данни е нужно, за да можете да използвате Сайта безопасно, да получавате помощ с продукта или услугите, свързани с продукта, да регистрирате електроуреда, да се обработват други заявки и да се получават съобщения за услугите.

За нас е важно да знаем повече за потребителите ни и за това как услугите ни се използват, за да предлагаме на Вас и на другите потребители услуги, които са все по-сигурни и съответстват с очакванията на пазара. За да го постигнем, също може да анализираме данните в обобщена форма и с Ваше съгласие, да използваме тази информация, за да се свържем с Вас и да предлагаме продукти или услуги на групата Candy или на нашите бизнес партньори, която смятаме, че би представлявала интерес за Вас. По-долу ще намерите цялата информация.

Цел и правно основание за обработването на лични данни

Вашите лични данни ще бъдат обработвани за следните цели:

 1. За да се позволи безопасно навигиране из Сайта и за да се подобри престоят Ви в него;
 2. За да се отговори на Вашите молби за помощ, свързани с оперирането, използването и поддръжката на домашни електроуреди, или за да се отговори на въпросите Ви относно продуктите и услугите ни. Ако Ви помолим да попълните формуляр, за да изпратите молбата си, помнете, че данните, попълнени в празните полета, маркирани със звездичка, са задължителни, тъй като няма да можем да се заемем или да обработим молбата Ви, без да ни предоставите тази информация. Може да събираме и обработваме тези данни без Ваше съгласие, защото е нужно да предоставим услугите, които сте поискали;
 3. За да Ви позволим да регистрирате електроуреда си, както и да се възползвате от допълнителни гаранции, да получавате нова информация за електроуреда Ви и съобщения за услугите, да Ви позволим достъп до Вашата информация и тази на уреда Ви, както и да изпращате заявки за помощ. Ако Ви помолим да попълните формуляр, за да изпратите молбата си, помнете, че данните, попълнени в празните полета, маркирани със звездичка, са задължителни, тъй като няма да можем да се заемем или да обработим молбата Ви, без да ни предоставите тази информация. Може да събираме и обработваме тези данни без Ваше съгласие, защото е нужно да предоставим услугите, които сте поискали;
 4. За да получавате нашия бюлетин с новини, ако се абонирате за тази услуга. В този случай обработката е нужна, за да Ви се предостави самата услуга;
 5. За да получавате търговски и промоционални съобщения чрез автоматизирани средства като имейл, SMS, както и по телефона чрез оператора Ви за продукти на КХГ и по възможност други дружества от групата на Candy, да участвате в маркетингови проучвания и анкети, за да определим нивото на удовлетвореност на клиентите спрямо продуктите и получената помощ, да Ви каним на инициативи и събития, организирани от КХГ. За тази цел Вашето съгласие е нужно, като следователно е и правното основание за обработката. Освен ако не възразите, като се свържете с нас на горепосочените адреси, ще се погрижим да Ви изпращаме само съобщения, които Ви интересуват и следователно ще се свързваме с Вас само с предложения или съобщения, съответстващи на профила Ви, базиран на Вашите предпочитания, продуктите, които сте регистрирали и използването на услугите ни. Помнете, че ако не дадете съгласието си или не предоставите данните, нужни за тези цели, така или иначе ще можете да използвате изцяло и свободно нашите услуги, но няма да получавате търговските и промоционалните ни съобщения относно продуктите ни;
 6. За да анализираме Вашата онлайн активност на Сайта, включително като използваме данни, събрани от други сайтове на КХГ или трети страни, чрез средства за проследяване на потребители, описани в нашата политика на “бисквитките”;
 7. За да получавате търговски или промоционални съобщения от нашите бизнес партньори, работещи в сферата на съдействието и предоставянето на застрахователни продукти (напр. удължаване на гаранции, платими на вноски, застрахователни полици) за техните маркетингови дейности, които също са базирани на Вашите предпочитания и закупените от Вас продукти. За тази цел Вашето съгласие е нужно, като следователно е и правното основание за обработката. Помнете, че ако не дадете съгласието си или не предоставите данните, необходими за тези цели, така или иначе ще можете да продължите да използвате свободно нашите услуги.

КАК ДАННИТЕ ВИ СЕ ОБРАБОТВАТ

Ние ще обработваме данните Ви основно чрез записващи, извличащи, анализиращи и архивиращи средства, защитени със системи, които предоставят гаранции за сигурност, съответстващи на стандартите в индустрията. Ние обработваме и съхраняваме данните Ви само докато е необходимо, за да извършим горепосочените дейности, и интегрираме технически и организационни решения за изтриването на данни, щом тези дейности бъдат завършени. По-долу ще намерите цялата информация.

Методи на обработка

Ние ще обработваме данните Ви основно чрез компютърни системи и средства за анализ от оторизирани служители, обучени от КХГ. Ние вземаме мерки, за да осигурим прилагането на принципите на добросъвестност, законосъобразност и прозрачност, предоставени от приложимото законодателство, свързано със защитата на личните данни (включително Регламента), защитаваме правото Ви на неприкосновеност на личния живот чрез технически и организационни мерки за сигурност, които осигуряват адекватно ниво на сигурност, целящо предотвратяване на загуба, злоупотреба и неправилна употреба, както и неразрешен достъп до данните Ви. Ние можем също така да използваме комуникационни канали (имейл, системи за моментални съобщения и др.), телефони (обаждания, текстови съобщения и др.) и поща.

Съхраняване на данни

Данните Ви ще бъдат пазени единствено за периода, нужен за постигане на целите, за които те са били събрани и за частноправни цели за не повече от период от 10 години. Данните за профилирането, ако има такива, ще бъдат запазени за не повече от 2 години.

Ако сте абонирани за бюлетина с новини или сте се съгласили да получавате търговските ни съобщения, можете да поискате прекъсване на тези услуги по всяко време, като пишете на адресите, изброени долу. В този случай Вашите данни ще се пазят само, за да продължим да Ви предоставяме други услуги, заявени от Вас (напр. Регистрация на продукт за съответната гаранция, където е приложимо, молба за помощ и т.н.). По същия начин, ако сте се съгласили да получавате търговските ни съобщения, можете по всяко време да възразите срещу профилирането и персонализирането на оферти, както е упоменато долу.

С КОГО СЕ СПОДЕЛЯТ ДАННИТЕ ВИ

За да гарантираме функционирането на Сайта и да Ви предлагаме услугите в него, КХГ използва трети лица-доставчици. Достъпът до Вашите данни от тези доставчици се регулира от определени договорни споразумения, които ограничават използването на такива данни само до необходимото обработване, за да се позволи работата на Сайта и услугите в него, в съответствие с нашите инструкции. Тези юридически лица действат като обработващи данни (оттук насетне “Обработващ данни”) и могат да бъдат пряко отговорни директно, ако по какъвто и да е начин обработването на данни не се придържа към получените инструкции.

Като общо правило, КХГ съхранява данни в Италия или в Европейския съюз, но част от данните могат да бъдат обработвани от доставчици, намиращи се извън Европейския съюз. В такива случаи КХГ е сключил специфични договорни споразумения, които обвързват доставчика не само към гореспоменатите гаранции, но и към допълнителните гаранции, предвидени в Регламента (напр.  договори, одобрени от Европейската комисия, в съответствие с Регламента). 

По-долу ще намерите цялата информация

Комуникация и разкриване на данни

Без да се засягат комуникациите, изисквани от закона, Вашите данни могат да бъдат изпращани към оторизирани служители на КХГ, които са били надлежно информирани и обучени, или към служители на трети лица, които работят от името на и в изпълнение на инструкциите на КХГ, като лица, обработващи данни, включително дружества, предоставящи помощ преди и след продажбата на домашния електроуред.

В случай на молба за съдействие, данните Ви ще бъдат обработвани  от дружествата от групата Candy във Вашата държава, които предлагат тази услуга и имат достъп до информация, свързана с констатирани нередности или неизправности на продуктите, като тези дружества ще действат като администратори.

Освен това за определени изисквания, свързани с местоположението на услугите на КХГ и/или неговите доставчици, КХГ използва също доставчици – като обработващи данни – намиращи се в трети страни извън Европейския Съюз за осигуряването на услуги (включително обслужване на клиенти по телефона и хостинг услуги). В такива случаи КХГ се задължава да осигури адекватни нива на защита и предпазни мерки, включително чрез договорни споразумения, както и чрез сключване на стандартни договорни клаузи. За данните, записани в CRM системата, съответният доставчик спазва принципите на Щита за личните данни.

По време на изпълнението на обичайните си стопански дейности Вашите данни могат да бъдат разкривани на професионалисти, консултантски фирми или други лица, които работят като независими администратори на данни.

Освен това, с Ваше съгласие, данните Ви могат да бъдат разкривани на други лица в качеството им на независими администратори на данни, включително бизнес партньорите на КХГ, работещи в сферата на съдействието и предоставянето на застрахователни продукти (напр. удължаване на гаранции, платими на вноски, застрахователни полици) за техните маркетингови дейности или за предлагане на услуги.

В случай на съгласие с обработването на данни за маркетингови цели, Вашите данни могат да бъдат обработвани и от маркетингови агенции или други дружества, като например лица, обработващи данни, за целите, свързани с управлението и изпращането на бюлетини и бизнес информация чрез имейл, директен маркетинг, маркетингови проучвания или други промоционални дейности като състезания и конкурси с награди.

Най-накрая, в случай че КХГ участва в корпоративни сделки, включително извънредни сделки, данните могат да бъдат разкривани на лица, участващи в такива сделки, и на професионалисти, които подпомагат КХГ или другите лица, участващи в такива сделки, ако е необходимо за целите на съответните оценки.

За повече информация относно лицата, обработващи данни от името на КХГ, можете да пишете на офиса на КХГ на вниманието на ДЗЛД или на следния имейл адрес data.protection@candy-group.com.

КАКВИ ПРАВА ВИ ДАВА ЗАКОНЪТ И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНЯВАТЕ

Законът Ви дава правото да контролирате как данните Ви се обработват и ако е нужно, да ограничавате използването на данните Ви. Можете да упражнявате тези права по всяко време безплатно, като се свържете с дружеството ни или като пишете на адресите, посочени в началото. КХГ ще направи всичко необходимо да улесни упражняването на Вашите права.

По-долу ще намерите цялата информация.

Права на субектите на данни

Съгласно членове 15-21 от Регламента Вие имате право:

 • Да получавате потвърждение за наличието на личните Ви данни, да достъпвате съдържанието им и да получавате копие (право на достъп);
 • Да актуализирате, променяте и/или коригирате личните Ви данни (право на коригиране);
 • Да искате преустановяване или ограничаване на обработката на личните Ви данни в случаите, предвидени в Регламента, включително в случай че данните са обработвани в нарушение на закона или ако не е необходимо да се съхраняват каквито и да е данни във връзка с целите, заради които данните са били събрани или обработени по друг начин (право на преустановяване и право на ограничаване на обработката);
 • Да оттеглите Вашето съгласие, ако такова е дадено, по всяко време и без да се засяга законосъобразността на обработването, базирано на съгласието преди неговото оттегляне (право на оттегляне на съгласие);
 • Доколкото е предвидено в Регламента, да получавате копие на данните, предоставени от Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да искате такива данни да бъдат прехвърлени на друг администратор на данни, ако е технически осъществимо (право на преносимост на данни);
 • Да се възразите срещу обработването на данни в случаите, в които това е предвидено в Регламента (право на възражение).

Информираме Ви, че молбите за изтриване на данни се подчиняват на  законовите задължения и действащите законови разпоредби относно съхраняването на документи.

За да упражните правата си, можете да изпратите имейл по всяко време на data.protection@candy-group.com или да пишете на

CANDY HOOVER GROUP S.R.L

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy (Италия)

For the attention of Data Protection Officer (DPO)

Когато се свързвате с нас, трябва да се уверите, че включвате Вашето име, имейл адрес, пощенски адрес и/или телефонен(ни) номер(а), за да осигурим правилно обработване на Вашата молба.

Ако смятате, че данните Ви не са били обработвани в съответствие със закона или ако има спор относно използването им, можете да подадете оплакване до надзорния орган на държавата- членка, в която пребивавате, работите или където е възникнало твърдяното нарушение.

Повече информация – връзки

Сайтът също съдържа връзки към сайтове на трети лица; затова Ви каним да прочетете техните политики за защита на личните данни, за да научите как и за какви цели данните Ви ще бъдат обработвани чрез тези сайтове.

Актуализация на настоящата политика за защита на личните данни

Настоящата Политиката за защита на личните данни може да бъде периодично актуализирана, така че КХГ ще посочи датата на последната актуализация в края на политиката.

Последна актуализация 25/03/2019