Информационна страница

Сертификат за гаранция

СЕРТИФИКАТ ЗА ГАРАНЦИЯ - Валиден само в БЪЛГАРИЯ

Haier Europe, чрез вносителя „Видеолулкс” ЕООД със седалище и адрес на управление:

Гр.София, ж.к Младост 4, ул.Околовръсрен път 265 „Технополис”, ЕИК 831311758 Ви предоставя настоящата гаранция, за качеството на закупеният от Вас продукт.

Настоящата гаранция се изпълнява от „България сервиз груп“ ООД на територията на Република България.

Гаранцията покрива дефекти възникнали по време на гаранционния срок, поради некачествена изработка или поради вложени некачествени материали. Гаранцията е валидна само при условие, че дефектът се е проявил при домашна експлоатация на уреда и при спазване на инструкциите за употреба.

Дефиницията потребителска ( домашна) употреба, абсолютно изключва използването на продукта за извършването на търговска и/или професионална дейност, както използването му за каквито и да е други цели освен домакинските.

При всички случаи, ако продуктът е закупен с фактура издадена на търговец по смисъла на Търговския закон или на името на юридическо лице, се счита че същият се използва за цели различни от потребителска (домашна) употреба. В този случай, независимо от посоченият в картата, гаранционият срок срок е 3 / три /месеца, считано от датата на покупката. Това не важи само в случаите, когато в инструкциите за експлоатация и техническите характеристики изрично е упоменато, че е предвидена и професионална употреба.

Гаранцията е валидна само при представяне на издадената при покупката на продукта касова бележка/фактура и настоящата гаранционна карта, при условие, че гаранционната карта е попълнена четливо и съдържа всеки един от изброените реквизити без изключение: печат на продавача, модел, сериен номер, дата на покупка на продукта и подпис на купувача (клиента).

Марката Канди предоставя 11 години гаранция за мотора на перални и комбинирани перални със сушилни с инверторен мотор. За валидността на гаранцията на мотора не се изисква регистрация.

Гаранционна карта с нечетлив сериен номер, неправилно или некоректно попълнена, или такава със следи от интервенция – в която има задрасквания и поправка е невалидна!

Начин за предявяване на рекламация:

Съгласно чл. 47, ал. 3: Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

Рекламациите по настоящата гаранционна карта се предявяват на тел. 0700 20 603 (на цената на един градски разговор), всеки официален работен ден от 09.00 до 18.00ч. След като рекламацията Ви бъде приета, ще получите инструкции относно действията, които трябва да предприемете за извършване на ремонта.

ВАЖНО! За всички уреди с промоционално удължена гаранция - гаранционната карта трябва да бъде регистрирана до 30 дни от закупуването на уреда !-. За всички останали уреди регистрацията не е задължителна.Редът за регистрация е описан в тази гаранционна карта.

Запознат съм и приемам условията на гаранция и експлоатация на уреда.

Уредът е изпробван и предаден с пълна комплектация и документи.

1. Ако разполагате с интернет достъп, влезте на адрес www.servicebg.net/candy. Преминете към “РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВОЗАКУПЕН УРЕД”и попълнете електронния формуляр.След като изпратите коректно попълнената форма, системата ще генерира уникален регистрационен номер. Запишете този регистрационен номер в част А на тази гаранционна карта.

2. При желание можете лично да регистрирате Вашия уред в офисите ни в: гр.София кв.Лозенец ул.Вежен No25, гр.София кв.Люлин 10-та част бл.149 партер, гр.Пловдив ул. Перущица 23а /срещу МОЛ-Пловдив/, гр.Варна бул.Трети март No 36

Служителят след регистрация ще Ви предостави регистрационен номер, който да запишете в част А на тази гаранционна карта.

1. Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта. В случай на несъответствие между посочените в гаранционната карта данни ( марка, модел, дата на закупуване и др.) и данните посочени в издадената при покупката на продукта касова бележка (фактура), за валидни се считат данните посочени в касовата бележка (фактура)

2. Настоящата гаранция не се отнася за:
2.1. Консумативите на продукта - всички отделящи се от основния корпус на продукта части, включително но не само: вани, приставки, захранващи кабели, маркучи, четки, филтри, батерии, контейнери за вода /прах/,дистанционни управления,всички стъклени, гумени и други износващи се възли, които подлежат на ускорена амортизация.
2.2. Незначителни повреди, включително, но не само: надрасквания, напуквания, промяна на цвета и др.
2.3. Незначителни повреди по тефлонови емайлови и/или други специални покрития. Повреди по покритието на продукта ( боя ) или появата на ръжда.
2.4. Износени в процеса на обичайната употреба на продукта компоненти, например: пластмасови панели, пластмасови компоненти – дръжки, бутони,крачета, облицовки, панели, оси, ремъци, гумени маншони, лагери и др. подобни.
3.Безплатно гаранционно обслужване може да бъде отказано и в следните случаи:
3.1. Когато не са спазени указанията за съхранение /сухи помещения и добре проветрени/, монтаж и експлоатация, посочени в инструкциите за експлоатация на продукта. Инсталиране на уреда директно върху килим, ламиниран паркет или близо до стена или мебели. Инсталиране на уреда на директна слънчева светлина или в близост до източници на топлина (например отоплителни печки, радиатори, конвектори).
3.2. При несъответствие на техническите данни на продукта ( марка, модел, сериен № и др.) посочени в гаранционната карта и/или касовата бележка (фактурата) и идентификационните данни на продукта - предмет на рекламация
3.3. При наличието на интервенции ( задрасквания, поправки, заличавания, опит за промяна и др.) върху нанесения на продукта заводски стикер с данни за уреда: сериен номер, модел и други включително когато серийният номер е изцяло или частично заличен или липса на заводският стикер.
3.4. При ремонт или опит за ремонт от неупълномощени за целта лица.
3.5. Когато повредата е настъпила:
3.5.1. в следствие на наличието в корпуса, системите, компонентите и агрегатите на продукта, на чужди, несъвместими с конструктивните им схеми и предназначението им тела, като: течности, мазнини, варовик, прах, метални части, банели, насекоми, гризачи и др.
3.5.2 под въздействието на агресивна външна среда или поради неполагане на необходимите за уреда грижи. Инсталиране на уреда на открито на влажно място или на място, което може да е склонно към течове на вода, например под или близо до мивката.
3.6. Когато дефектът е в следствие на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени в следствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов удар или неизправности в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства. При използване многоизводни адаптори, разклонители и удължителен кабел
3.7. Когато повредата е причинена умишлено или по непредпазливост
4. Всички продукти с тегло под 15 кг. – например : прахосмукачки, микровълнови, абсорбатори и други се транспортират до сервиза от купувача.
5. При транспортиране на продукти от страна на сервиза, разходите и рисковете по доставката на продукта до сервиза и обратно са за сметка на купувача.
6. Сервизът не носи отговорност за механични повреди и надрасквания, настъпили по време на транспорта и престоя на уреда в сервиза, в случаите, когато той е предоставен от купувача без оригиналната си опаковка.
7. Производителя, вносителя и сервизът, не носят отговорност за пропуснати ползи и последвали загуби в следствие на дефекта на продукта или престоя му в сервиза.
8. В случаите на замяна на части, възли и детайли, при извършването на гаранционен ремонт, дефектните такива стават собственост на сервиза и се водят на отчетност.
9. Гаранционният срок не тече по време на престоя на уреда в сервиза.
10. ВАЖНО!!! При всички случаи срокът за ремонт започва да тече от датата на предоставяне на продукта, предмет на реклмация, респективно от датата на осигуряване на достъп до същия.
11. В случаите на рекламация, при които след извършване на необходимата диагностика, бъде установено, че уредът предмет на рекламация отговаря на валидната за него техническа спецификация т.е. не е дефектирал, или че причината за дефекта е неспазване на гаранционните условия, купувачът ( клиентът ) следва да заплати на сервиза извършената диагностика по ценоразпис.
12. Никой няма право, по каквъвто и да е повод, да изменя условията по тази гаранция.
13. Настоящата гаранция е валидна за територията на Република България
14. Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съобразно Българското законодателство