Информационна страница

Сертификат за гаранция

Декларация за гаранция на домакински електроуреди Haier

Настоящата гаранция е допълнение и не замества всяко друго право, от което може да се възползва купувачът (клиента) на продукта и най -вече, не повлиява по никакъв начин на правата на клиента установени от Европейската Директива 1999/44/CE.

1 - Общи норми

 

Продължителност на гаранцията: CANDY HOOVER POLSKA SP ZO.O., цитирана по-нататък като “Haier”, съгласно установеното тук по-долу, предлага на своите клиенти гаранция за следните продукти: хладилници, фризери, перални, съдомиялни машини, сушилни, охладители за вино, микровълнови фурни, плочи за готвене и фурни за период от 24 месеца, считано от датата на закупуване и/или доставка на продукта.

 

Териториалност: Настоящата гаранция е валидна само за услуги, които се покриват от гаранцията и се извършват на територията на Република БЪЛГАРИЯ, и се отнася единствено за продукти с марката HAIER, които се продават от Haier на територията на Република БЪЛГАРИЯ.

 

Валидност: Фискалния бон и/или фактурата, удостоверяващи закупуването, и/или документа за транспортиране, удостоверяващ доставката на продукта на клиента, са единствените документи, които дават право на услуги, предмет на настоящата гаранция и трябва да бъдат представени при заявка за извършване на услуга, заедно с оригиналния Сертификат за гаранция на Haier, попълнен както трябва. Haier си запазва правото да откаже да изпълни задължения, предмет на настоящата гаранция, ако информацията или данните в документите за закупуване и/или доставка на продукта са подправени или заличени след закупуването, от страна на клиента или липсват, в момента на заявка за извършване на услуга.

 

2 - Ограничения

 

Haier не е отговорена за разходи по обслужването, в случаите описани тук по-долу: разходите за работната ръка и резервни части могат да бъдат начислени за сметка на клиента от страна на Сервизния център на Haier:

 

Периодични проверки или поддръжка, като например почистване на филтри, помпа (консултирайте ръководството за употреба, за да извършите тези операции) и/или операции по части подлежащи на износване, като уплътнения, въгленов филтър, филтър за мазнини,  копчета.

 

Повреди причинени от небрежност и/или неподходяща употреба, която не е в съответствие с декларираното в книжката с инструкции за употреба, придружаваща продукта при закупуването, или по причина на гръм/мълния, атмосферни явления, свръхнапрежения и претоварвания, недостатъчно или нередовно електрическо захранване, или неправилно използване, или използване в противоречие с техническите мерки и/или мерките за безопасност, приложими в страната, където се използва уреда.

 

Haier няма да бъде отговорна за обезщетяване на евентуални щети, предизвикани от такива продукти.

 

Неизправности произтичащи от инсталирането на продукт, който не е в съответствие с декларираното в ръководството за инсталиране, което придружава продукта.

 

Поправки на продукти модифицирани от страна на лица, които не са оторизирани от Haier и обезщетението на евентуални щети, предизвикани от такива продукти.

 

Нови продукти, намерени повредени при отваряне на опаковката, с вдлъбнатини и драскотини.

 

Поправки, които да се извършват с автостълба, скелета или други системи за повдигане, разходите за които, не се поемат от Haier.

 

Случайни щети или щети произтичащи от загубвания, неизползване на продукта, обезщетение за развалени хранителни продукти, щети причинени от загуба на информация, запаметена/съхранена от клиента в каквато и да е форма.

 

Аксесоари, като рафтове за хладилници, поставки за бутилки, поставки за яйца, крушки, устройства за дистанционно управление или подобни, които липсват или са получени повредени, ако се направи рекламация след 7 дни, считано от дата на закупуване или датата на доставката на продукта.

 

Не дефектирали продукти и/или инструкции за клиенти за използването на продукта.

 

За уреди използвани в търговски среди, гаранцията на продукта е 12 месеца.

 

3 - Предложени условия и процедура за активиране на сервизно обслужване (с изключение на микровълнови фурни)

 

Продуктите Haier с изключение на микровълновите фурни са покрити от гаранция при домашна употреба.

 

Клиент притежаващ един от тези продукти, който показва някакъв технически проблем или неизправност (с изключение на нови продукти, намерени повредени при отваряне на опаковката, за които консултирайте точка 5), може да активира услугата за Сервизно обслужване, като се обади на следния телефонен номер 070015444 или консултира интернет сайта (http://www.haier-europe.com) на страница “Сервиз” и "Сервизни центрове”,  където може да намери телефонните номера за Сервизно обслужване на продукта.

 

Представител на Сервизния център ще посети дома на клиента, за да извърши поправка на продукта. В случаите, при които не е възможно да се извърши поправка при домашни условия, Сервизният център ще организира вземането на дефектиралия продукт от клиента и връщането му на същия, след извършване на поправката, със собствени превозни средства или с куриер, обвързан с договор с Haier  (консултирайте ограниченията в точка 2). Оторизираният от Haier Сервизен център, ще прецени какво трябва да предприеме за разрешаване на проблема, според дефекта на продукта.

 

Ако продукта има сериозен дефект, такъв че разходите за поправката, които трябва да поеме Haier, се приближават до стойността на нов продукт, Сервизният център, в съгласие с Haier, ще пристъпи към пълна замяна на продукта; при други случаи, ще пристъпи към поправка и подмяна на дефектиралите части. За замяната, могат за бъдат използвани еднакви продукти или части или такива с равностойни характеристики.

 

В случаите, при които не може да бъдат приложени по-горе описаните решения, Haier поема задължение да възстанови на клиента цената на закупената стока. При тези последните случаи, Haier ще определи стойността на обезщетението, като има предвид състоянието на износване на продукта.

 

Услугата за клиента е напълно безплатна, ако продуктът се признае за дефектирал.

 

Ако продуктът не се признае за дефектирал, разходите за работната ръка за извършване на поправката, за изкарване на продукта от дома и за евентуален транспорт на продукта, могат да бъдат начислени на клиента от страна на Сервизния център.

 

4 - Предложени условия и процедура за активиране на сервизно обслужване (микровълнови фурни)

 

Микровълновите фурни са покрити от лабораторна гаранция (carry in).

 

Клиент притежаващ един от тези продукти, който показва някакъв технически проблем или неизправност (с изключение на нови продукти, намерени повредени при отваряне на опаковката, за които консултирайте точка 5), трябва да се отправи с дефектиралия продукт в Сервизния център.

 

5 - Нови продукти намерени повредени при отваряне на опаковката

 

Нови продукти, за които,  при първо отваряне на оригиналната опаковка, клиента установи че са повредени по време на транспортирането, не трябва да се инсталират (консултирайте ограниченията на точка 2) и не трябва да се изпращат или отнасят за ремонт в Сервизните центрове. При такива случай,  крайните клиенти трябва да се обърнат към продавача, който според случая, ще предостави на клиента най-подходящото решение,  в съгласие с Haier.

 

I. Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите:

 

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

 

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

 

2. значимостта на несъответствието;

 

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

 Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

 

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 

(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

 

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

 

(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

 

2. намаляване на цената.

 

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

 

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

 Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

 

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

II. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115,  от Закона за защита на потрбителите.

 

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите.