Informatie pagina

Garantiebewijs

Deze garantie is bedoeld als aanvulling op en niet ter vervanging van alle andere wettelijke rechten van de koper (klant), en in het bijzonder wijzigt zij op geen enkele manier de rechten van de klant krachtens de lokale wetgeving ter uitvoering van de Europese richtlijn 1999/44/EG.

1 - Algemene regels

 

Looptijd: Haier Benelux SA (hierna HAIER EUROPE), biedt zijn klanten onder de volgende voorwaarden een garantie op huishoudelijke apparaten voor een periode van 24 maanden vanaf de datum waarop het product werd gekocht en/of geleverd.

Grondgebied: Deze garantie is enkel geldig voor vervanging of herstelling onder garantie verstrekt op Frans, Belgisch of Luxemburgs grondgebied en heeft enkel betrekking op producten van het merk HAIER die door HAIER EUROPE op Belgisch grondgebied op de markt worden gebracht.

Geldigheid: De factuur, de kassabon en/of het aankoopbewijs en/of het transportdocument dat de levering van het product aan de klant bevestigt, zijn de enige documenten die recht geven op de diensten die onder deze garantie worden aangeboden en moeten worden voorgelegd bij het aanvragen van ondersteuning, samen met het naar behoren ingevulde, originele HAIER EUROPE garantiebewijs. HAIER EUROPE behoudt zich het recht voor om te weigeren zijn verplichtingen met betrekking tot deze garantie na te komen indien de informatie of gegevens vermeld op de aankoop- en/of leveringsdocumenten van het product na de aankoop door de klant zijn gewijzigd of verwijderd indien men deze documenten niet meer kan voorleggen op het moment dat men op de garantie beroep doet.

 

2 - Beperkingen

 

In onderstaande gevallen kan de garantie niet worden toegepast! De service- of verplaatsingskosten van de erkende technische dienst kunnen dan aan de consument worden gefactureerd: gratis periodieke inspecties of onderhoudsverrichtingen, of terugbetaling van de kosten die voor dergelijke verrichtingen zijn gemaakt.

 

Gratis verrichte reparaties of vervangingen of de terugbetaling van de aankoopprijs, indien de producten niet behoorlijk functioneren als gevolg van onachtzaamheid en/of een verkeerd gebruik strijdig met de voorschriften in de gebruikshandleiding die bij de verkoop met het product meegeleverd werd, of als gevolg van bliksem, extreme weersomstandigheden, te hoge of te lage netspanning of onregelmatige stroomvoorziening, of een onjuist gebruik van het apparaat of het niet naleven van de technische en/of gebruiks- en veiligheidsnormen die in België gelden, en de vergoeding van alle schade die door deze producten veroorzaakt werd.

Gratis verrichte reparaties of vervangingen of de terugbetaling tegen aankoopwaarde van het televisietoestel om storingen te vergoeden die te wijten zijn aan een installatie die niet conform is met de voorschriften in de gebruikshandleiding die bij de verkoop met het product meegeleverd werd en/of die veroorzaakt werden door reparaties of wijzigingen aan het product door niet-erkende reparatiecentra en zonder toestemming van Haier Europe, en de vergoeding van de schade die door deze producten veroorzaakt werd.

De kosten voor het demonteren of de-installeren van nieuwe producten die beschadigd aangetroffen werden bij het uitpakken.

De vergoeding van accidentele schade of schade die voortvloeit uit een slechte opstelling, het niet-gebruik van het product of schade veroorzaakt door het verlies van door de klant opgeslagen informatie, in welke vorm ook.

Accessoires zoals legvakken, flessensteunen, eierenrekjes, gloeilampen, bedieningspanelen of andere ontbrekende of beschadigde elementen, indien dit niet binnen 7 dagen na de aankoop van het product aan Haier wordt gemeld.

Niet-standaard installaties die speciale benodigdheden vergen om te kunnen overgaan tot de reparatie van het product worden niet gedekt door Haier.

De producten die niet defect zijn of die een defect vertonen door toedoen van de consument.

3 - Voorwaarden en procedure voor de activering van de dienst service en ondersteuning

In geval van een probleem met of een technisch defect aan een elektrisch huishoudapparaat (behalve voor nieuwe producten die beschadigd aangetroffen worden bij het uitpakken: zie punt 4) kan de klant om ondersteuning vragen of de gegevens vragen van het reparatiecentrum dat het dichtst bij zijn woonplaats gelegen is, door te bellen naar onze callcenters op het telefoonnummer: België+32 2 808 41 32. Het erkende Service Center van HAIER zal nagaan welke procedure toegepast moet worden, afhankelijk van de omvang van het vastgestelde defect aan het product.

Als het product een ernstig defect vertoont waardoor de reparatiekosten voor HAIER EUROPE de verkoopwaarde van een nieuw product benaderen, zal het Service Center overgaan tot de vervanging van het product, in overleg met Haier Europe; in andere gevallen zal de reparatie uitgevoerd en ten laste genomen worden en zullen de defecte onderdelen vervangen worden. De defecte producten of onderdelen kunnen vervangen worden door identieke elementen of door elementen die technisch gelijkwaardig zijn.

De prestaties van de klantendienst zijn volledig gratis wanneer het product defect geacht wordt. Als het product niet defect geacht wordt, kan de klant een factuur krijgen van het Service Center voor de dossier- en transportkosten indien het product onnodig opgehaald werd.

4 - Nieuwe producten die bij het uitpakken beschadigd worden aangetroffen

Indien bij het openen van de originele verpakkingsdoos van HAIER EUROPE vastgesteld wordt dat het nieuwe product beschadigd werd tijdens het transport, mag het product niet geïnstalleerd worden (zie de beperkingen, punt 2) en mag het niet teruggestuurd of opgehaald worden door een door Haier erkende klantendienst. In deze situatie moet de klant verplicht contact opnemen met de verkoper of kleinhandelaar, die op zijn beurt contact zal opnemen met HAIER EUROPE om te weten welke procedure er gevolgd moet worden.