Informatie pagina

Algemene verkoopsvoorwaarden

Publicatiedatum op de website en datum van inwerkingtreding 03/05/2023.

Artikel 1: Aanvaarding van onderhavige voorwaarden

Enkel onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoops overeenkomsten, afgesloten door de N.V. HAIER BENELUX behalve wanneer hieraan uitdrukkelijk en schriftelijk enige afwijking wordt toegestaan. Bijgevolg stemt de koper automatisch in met onderhavige voorwaarden en verzaakt hij hierdoor aan zijn eigen bijzondere of algemene voorwaarden. Eventuele vroegere afwijkingen worden niet verlengd tenzij mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de N.V. HAIER BENELUX.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar op de hoofdzetel. Elke factuur die niet betaald zou zijn op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest op van 8% per jaar ingaande vanaf de vervaldag. Zij wordt tevens automatisch verhoogd met 15% en met een minimum van € 25 ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Bij niet-betaling van één enkele factuur op de vastgestelde vervaldatum: - zullen de eventueel toegekende betalingstermijnen vervallen en zullen alle op dat ogenblik verschuldigde bedragen onmiddellijk invorderbaar worden. - zullen de toegestane betalingskortingen vermeld op de facturen eveneens vervallen. - behoudt de N.V. HAIER BENELUX zich het recht voor alleen nog te leveren tegen contante betaling of in geval van borgstelling. Leveringen die betaald worden door effecten, geaccepteerde wissels of cheques worden slechts als geregeld beschouwd na definitief incasso van het nominaal bedrag, verhoogd met de kosten, welke steeds ten laste zijn van de koper. Het niet-betalen op de vervaldag van één enkele wissel of één enkel handelseffect heeft als gevolg dat het geheel van de cambiaire en niet cambiaire schuld, onmiddellijk opeisbaar wordt, niettegenstaande de eventuele aanvaarding van andere wissels of effecten die er betrekking zouden op hebben. Een klacht van de koper verleent hem niet het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 3: Levering 

De goederen worden steeds vervoerd op risico van de bestemmeling. Deze heeft derhalve de plicht elk noodzakelijk voorbehoud te maken bij de vervoerders zo dit nodig blijkt. In geval van weigering van de levering zal de N.V. HAIER BENELUX eveneens de transportkosten ten laste leggen van de koper. De gefactureerde verpakking wordt niet teruggenomen.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen worden eigendom van de koper na volledige betaling van de verkoopprijs. In geval van betaling door cheques of wissel geschiedt de eigendomsoverdracht enkel na definitief incasso van de bedragen.

Artikel 5: Klachten

Klachten of betwistingen worden enkel aangetekend aanvaard binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen. Klachten omtrent enige levering geven geen recht tot het niet-betalen of het stoppen van betaling van om het even welke factuur.

Artikel 6: Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot diegene welke wordt geleverd door de leveranciers van de N.V. HAIER BENELUX.

Artikel 7: Toepasselijkheid Wet-Bevoegdheid

Alleen de Belgische wet is van toepassing in geval van betwisting. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel of het kanton Anderlecht zijn bevoegd om betwistingen te behandelen. De N.V. HAIER BENELUX kan hieraan vrijwillig verzaken.