Information page

Cookie Policy

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SpolečnostCandy Hoover Group vás informuje, že tato webová stránka používá soubory cookie k usnadnění prohlížení, přičemž osobní údaje získané prostřednictvím těchto nástrojůbudou zpracovány v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. V souvislosti s tímto typem zpracování osobních údajů v souladu s článkem 13 nařízení EU č. 679/2016 správce poskytuje následující informace:

1. Typy shromažďovaných údajů, účely, právní základ pro zpracování a doba uchovávání údajů

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou krátké textové řetězce na webových stránkách navštěvovaných uživatelem, které jsou odesílány na jeho/její terminál (obvykle do prohlížeče), kde jsou uloženy tak, aby byl uživatel nasměrován zpět na stejné stránky při jeho/její příští návštěvě.

Naprosto nezbytné, funkční, výkonnostní a analytické soubory cookie s omezeným identifikačním potenciálem.

Naprosto nezbytné soubory cookie se používají výhradně pro účely přenosu komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo v případě, že je to nezbytně nutné pro poskytovatele služeb společnosti pro účely poskytnutí informací výslovně požadovaných předplatitelem nebo uživatelem s cílem poskytnout mu službu. Na druhou stranu analytické soubory cookie používají k analýze a hodnocení míry používání webových stránek uživateli. Analytické soubory cookie jsou podobné naprosto nezbytným souborům cookie, pokud jsou používány přímo správcem webových stránek ke shromažďování souhrnných informací o počtu uživatelů webové stránky a způsobu jakým jsou webové stránky navštěvovány. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU č. 679/2016, tj. umožnit uživateli využívat požadovanou službu.

Profilovací soubory cookie první a třetí strany (pro cílenou reklamu, sociální média atd.).

Profilovací soubory cookie jsou určeny k vytváření uživatelských profilů a používají se k odesílání reklamních zpráv, které odpovídají preferencím zobrazeným uživatelem při prohlížení internetu. Tento druh zpracování v žádném případě nepovede k diskriminaci nebo negativním důsledkům pro subjekt údajů. Tento proces rovněž umožňuje správci hodnotit jím poskytované služby a umožňuje mu je zlepšovat jejich zefektivněním a vylepšením použitelnosti pro třetí strany. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro tento účel je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení EU č. 679/2016, nebo umožnit uživateli využívat požadovanou službu, tj. protože uživatel dal svůj souhlas s instalováním profilovacích cookie.

 

Soubory cookie používané na těchto stránkách jsou:

Vypnutí souborů cookie.

Všechny moderní prohlížeče umožňují uživatelům rozhodnout, zda instalaci souborů cookie na svém terminálu zablokují a zda již nainstalované soubory smažou. To platí i pro soubory cookie nainstalované v důsledku prohlížení těchto stránek. Zablokování instalace souborů cookie nebo jejich smazání by mohlo ztížit nebo dokonce znemožnit prohlížení našich stránek.

Níže naleznete odkazy na pokyny pro zakázání instalace souborů cookie v nejmodernějších prohlížečích:

  • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/enUS/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
  • Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/

Kromě výše uvedeného správce informuje uživatele, že může použít službu Your Online Choices (Vaše volby online). Prostřednictvím této služby je možné spravovat preference sledování většiny reklamních nástrojů. Správce proto doporučuje použít kromě informací uvedených v tomto dokumentu i tento zdroj.

2. Doba uchovávání osobních údajů

Soubory cookie nainstalované na našich stránkách jsou dočasné a jsou automaticky smazány k datu vypršení platnosti uvedenému v těchto zásadách zpracování osobních údajů. Shromážděné osobní údaje budou uloženy v souladu s ustanoveními těchto zásad nebo v případě souborů cookie třetích stran v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů.

3. Způsoby zpracování

Shromážděné osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány elektronickými nástroji jak v počítači, tak v tištěné podobě, uspořádány v databázi a na jakémkoli jiném vhodném médiu.

Byla přijata specifická bezpečnostní opatření s cílem zabránit ztrátě nebo nezákonnému či nesprávnému použití vašich osobních údajů, jakož i neoprávněnému přístupu k nim.

Zpracování osobních údajů prováděné správcem nezahrnuje automatizované rozhodovací procesy.

4. Poskytování osobních údajů

Poskytnutí údajů o prohlížení je nezbytné pro poskytování požadované služby (prohlížení stránek), z tohoto důvodu je nutné pro tento účel: neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů znemožní prohlížení těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů pro další účely je nepovinné: v takových případech nebude neposkytnutí vašich údajů pro subjekt údajů představovat žádné důsledky. Instalace nezbytně nutných a analytických cookies je volitelná (lze jí zabránit prostřednictvím nastavení prohlížeče), může to však způsobit, že stránky nebo některé z jejich služeb nebudou použitelné.

5. Subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny

Shromážděné osobní údaje nebudou šířeny a mohou být zpřístupněny, a to nejen subjektům, které mají právo a zájem o přístup k vašim osobním údajům ze zákona nebo na základě sekundárních právních předpisů a/nebo předpisů Společenství, interním zaměstnancům správce údajů, ale také společnostem, sdružením nebo profesionálním firmám, které poskytují služby nebo plní úkoly jménem správce jako zpracovatel osobních údajů pro účely splnění zákonných povinností, jakož i pro jakékoli organizační a administrativní účely potřebné pro poskytování požadovaných služeb.

Jména dalších subjektů, se kterými mohou být vaše osobní údaje sdíleny jakožto se zpracovateli osobních údajů, jsou uvedena v aktualizovaném seznamu, který lze získat od správce osobních údajů (je možné o něj požádat na adresách uvedených v bodě 9).

6. Přenos osobních údajů do zahraničí nebo mezinárodním organizacím

Osobní údaje subjektů údajů shromážděné prostřednictvím procházení nebo využívání služeb na těchto stránkách správcenesmí předávat do zahraničí nebo mezinárodním organizacím.

7. Odkaz na stránky nebo služby třetích stran

Toto oznámení se vztahuje pouze na zpracování osobních údajů prováděné prostřednictvím těchto stránek nebo jimi poskytovaných nástrojů, nikoli na jiné webové stránky, které může uživatel navštívit prostřednictvím odkazu, jejichž administrátoři působí jako nezávislí správci osobních údajů. Před přístupem ke službám třetích stran jsou proto uživatelé vyzváni, aby si pečlivě přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

8. Práva subjektu údajů

V souvislosti s výše uvedeným zpracováním osobních údajů má subjekt údajů právo kdykoli uplatnit práva stanovená nařízením EU č. 679/2016, včetně práva znát:

- zdroj osobních údajů;

- účely a způsoby zpracování;

- logiku použitou v případě použití elektronických nástrojů ke zpracování;

- identifikační údaje o správci, zpracovateli a určeném zástupci.

Subjekt údajů má právo na:

- přístup, aktualizaci, opravu nebo v případě zájmu doplnění neúplných údajů;

- výmaz, změnu na anonymní formu nebo zablokování osobních údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem;

- omezení zpracování svých osobních údajů, tj. má právo požádat správce nebo zpracovatele o omezení účelů pro které jsou zpracovávány nebo způsobů, kterými jsou zpracovávány.

Subjekt údajů si může rovněž vyžádat kopii svých osobních údajů ve standardním formátu (tzv. právo na přenositelnost údajů).

Dále má subjekt údajů právo kdykoli a bezplatně vznést námitku, zcela nebo zčásti:

- z opodstatněných důvodů proti zpracování svých osobních údajů, a to i v případech, kdy se to týká účelu jejich shromažďování;

- proti zpracování svých osobních údajů, které je prováděno podle čl. 6 odst. 1 GDPR, písm. e. („zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen“) nebo f. („zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany“), včetně profilování na základě těchto ustanovení;

- na zpracování jeho osobních údajů, pokud jsou prováděny za účelem zasílání reklamních materiálů nebo materiálů přímého prodeje nebo za účelem provádění průzkumů trhu či obchodní komunikace (přímý marketing), včetně profilování v rozsahu, a to v rozsahu v jakém s těmito aktivitami souvisí.

Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním, pokud se toto odvolání zakládá na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a. (pokud „subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů“) nebo v čl. 9 odst. 2 písm. a. (pokud „subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů“) nařízení EU č. 679/2016, a to kdykoli, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování na základě souhlasu uděleného před odvoláním souhlasu.

Domnívá-li se subjekt údajů, že zpracování jeho osobních údajů porušuje platné právní předpisy, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě, v němž má obvyklé bydliště, pracuje nebo v místě, kde k údajnému porušení došlo. Italský dozorový úřad je k dispozici na adresách uvedených na jeho webových stránkách.

9. Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů – kontaktní údaje

Správcem údajů je Candy Hoover Group S.r.l., se sídlem na adrese Via Comolli, 16 - 20861 Brugherio (MB), DIČ 04666310158, v osobě svého zákonného zástupce. Společnost lze také kontaktovat na e-mailové adrese data.protection@candy-group.com a na certifikované e-mailové adrese candyhoovergroupsrl@legalmail.it.

Pro uplatnění výše uvedených práv může subjekt údajů zaslat žádost na e-mailem na adresu data.protection@candy-group.com nebo kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese dpo@candy-group.com.

10. Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kdykoli bezpečně a důvěrně kontaktovat, pokud máte obecné dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo v jakékoli záležitosti týkající se ochrany osobních údajů. E-mailová adresa pověřence pro ochranu osobních údajů je: dpo@candy-group.com.