Článek
Podminky Garance

Podminky Garance

Prohlášení o záruce na domácí spotřebiče Haier

Tato záruka je doplňkem dalších práv koncového uživatele spotřebiče, nikoli nahrazením, a zejména nemá žádným způsobem vliv na práva zákazníka stanovená předpisy České Republiky.

1. Obecná pravidla

Trvání: Společnost Candy Hoover ČR s.r.o., dále jen „Haier“, nabízí svým zákazníkům v souladu s níže uvedenými ustanoveními záruku na své výrobky po dobu 24 měsíců počínaje datem nákupu a/nebo dodání výrobku.

Území: tato záruka platí pouze pro služby poskytované v rámci záruky v České republice a týká se pouze spotřebičů značky Haier prodávaných společností Haier v České republice

Platnost: příjmový doklad a/nebo nákupní faktura a/nebo přepravní doklady a/nebo záruční list související s dodáním spotřebiče zákazníkovi jsou jedinými dokumenty, které opravňují k poskytování služeb podle této záruky, a před poskytnutím služby musí být předloženy. Společnost Haier si vyhrazuje právo neplnit závazky vyplývající z této záruky, pokud zákazník po zakoupení pozměnil nebo vymazal informace nebo údaje na dokladu o koupi a/nebo dodání zařízení nebo tyto údaje v době poskytnutí služby nejsou k dispozici.

2. Omezení

Společnost Haier nehradí žádné náklady na služby z následujících důvodů; poskytovatel služeb s oprávněním společnosti Haier může zákazníkovi účtovat náklady na práci a náhradní díly:

 • Pravidelné kontroly nebo údržba, včetně čištění filtru/čerpadla (pokyny jsou uvedeny v dodané uživatelské příručce) a/nebo servis spotřebních dílů, jako jsou gumová těsnění, uhlíkový filtr, tukové filtry, tlačítka.
 • Závady v důsledku instalace spotřebiče v rozporu s popisem v uživatelské příručce.
 • Závady v důsledku nesprávného použití zákazníkem nebo nevhodného použití a/nebo nedodržení požadavků uvedených v uživatelské příručce dodané se zařízením v době prodeje.
 • Nesprávné použití nebo nedodržení technických a/nebo bezpečnostních požadavků platných v zemi použití spotřebiče.
 • Závady způsobené zásahy nebo úpravami zařízení prováděnými osobami, které neobdržely oprávnění společnosti Haier.
 • Závady způsobené vnějšími faktory, včetně povětrnostních a okolních podmínek, nepravidelného napájení, přepětí/podpětí nebo nadproudu atd.
 • Závady v důsledku nedostatečného větrání a následné zvýšené spotřeby elektrické energie spotřebičem.
 • Pokud spotřebič není přístupný z důvodu nedostatečného prostoru nebo jej nelze vyjmout z místa kvůli okolním skříním, pracovním deskám nebo jinému vybavení, nebo v případě závady v důsledku demontáže nebo opětovné instalace spotřebiče.
 • Nové spotřebiče, u nichž je zjištěno poškození při otevírání obalu, a při poškození z důvodu přepravy nebo jiného důvodu, jako jsou škrábance a promáčknutí, nebo poškození způsobené žebříky, nákladními automobily, lešením nebo jinými zvedacími systémy.
 • Náhodné poškození nebo následné ztráty způsobené nepoužíváním výrobku, finanční náklady nebo ztráta potravin nebo ztráta či poškození informací uložených zákazníkem v jakékoli formě.
 • Zjištění chybějícího nebo poškozeného příslušenství, jako jsou police, nádoby na vejce, stojany na láhve, světla, napájecí kabely, vodiče, hadice, dálkové ovladače, při reklamaci po 7 dnech od data dodání koncovému uživateli.
 • Nebyla nalezena žádná závada (NFF).
 • Pokyny pro zákazníka k používání spotřebiče (pokyny najdete v dodané uživatelské příručce).
 • Na zařízení používaná v komerčním prostředí včetně kanceláří poskytuje společnost Haier záruku 6 měsíců na bezplatnou diagnostiku. Případné náklady na opravu nebo na náhradní díly hradí zákazník.

Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, tato záruka je doplňková a nenahrazuje žádná další práva koncového uživatele spotřebiče, a omezení této záruky neovlivňují práva zákazníků stanovená předpisy České republiky.

3. Nabídnuté podmínky a postup pro sjednání poprodejního servisu (nevztahuje se na malé domácí spotřebiče)

Na domácí spotřebiče Haier (s výjimkou malých domácích spotřebičů) se vztahuje záruka opravy v domácnosti.

Zákazníci, kteří vlastní některý z těchto spotřebičů, u nichž se vyskytl technický problém nebo závada (s výjimkou nových spotřebičů, které byly poškozené při otevření obalu, viz část 5 Nové spotřebiče, které byly poškozené při otevření obalu), se musí obrátit na příslušné autorizované servisní středisko společnosti Haier zavoláním na příslušné servisní číslo nebo vyplněním objednávkového webového formuláře nebo zavoláním na číslo prodejce, od kterého zařízení zakoupili.

Autorizované servisní středisko společnosti Haier pošle k zákazníkovi domů technika, který zařízení opraví. Pokud opravu nelze provést u zákazníka doma, autorizované servisní středisko společnosti Haier zajistí vyzvednutí vadného spotřebiče od zákazníka a po opravě jeho vrácení s využitím vlastních vozidel nebo dopravce sjednaného se společností Haier (viz část 2 Omezení).

Autorizované servisní středisko společnosti Haier zvolí řešení podle rozsahu závady zařízení. Pokud má spotřebič vážnou závadu a náklady na opravu hrazené společností Haier se blíží hodnotě nového spotřebiče, autorizované servisní středisko to společnosti Haier sdělí a společnost Haier poté rozhodne, zda vymění celý spotřebič. V takovém případě vydá zákazníkovi číslo autorizace vrácení (RMA), zákazník poté toto číslo sdělí prodejci, aby bylo možné provést výměnu;

v opačném případě bude spotřebič opraven výměnou vadných dílů.

K výměně lze použít spotřebiče nebo součásti, které jsou identické nebo mají stejné vlastnosti. V případě zjištění závady spotřebiče je zákazníkovi servis poskytnut zcela zdarma.

Pokud se zjistí, že spotřebič není vadný, může autorizované servisní středisko společnosti Haier účtovat zákazníkovi náklady na zásah, vyzvednutí v domově zákazníka a případné náklady na přepravu spotřebiče.

4. Nabídnuté podmínky a postup pro sjednání poprodejního servisu (mikrovlnné trouby a malé domácí spotřebiče)

Zákazníci, kteří vlastní mikrovlnnou troubu a jiné malé domácí spotřebiče, u nichž se vyskytl technický problém nebo závada, se musí obrátit na prodejce nebo příslušné autorizované servisní středisko společnosti Haier, a to zavoláním na příslušné servisní číslo nebo vyplněním objednávkového webového formuláře. Operátor telefonického střediska vysvětlí celý proces.

5. Nové spotřebiče byly poškozené při otevření obalu

Nové spotřebiče, u kterých zákazník při prvním otevření původního balení společnosti Haier zjistí, že byly poškozeny během přepravy, zákazník NESMÍ instalovat (viz část 2 Omezení) nebo odeslat/dopravit Autorizovanému servisnímu středisku společnosti Haier.

Při řešení těchto případů musí koncový zákazník kontaktovat prodejce, který zákazníkovi po dohodě se společností Haier sdělí nejvhodnější řešení pro daný případ.

Podmínky garance bezplatného servisu pro podnikatele

Týká se všech spotřebičů – Candy, Hoover, Haier, Iberna, Zerowatt dovezených a distribuovaných společností Candy Hoover ČR s.r.o. na území ČR (dále jen „Portfolio“).

V případě nákupu výrobku z Portfolia, který zakoupil zákazník v rámci své podnikatelské činnosti na území České republiky (nákup na IČO), poskytuje společnost Candy Hoover ČR s.r.o (dále jen „Společnost“) na tento výrobek nad rámec svých zákonných povinností garanci bezplatného servisu v době trvání 24 měsíců od data prodeje (dále jen „Garance“).

Garance se vztahuje pouze na výrobky provozované v domácnosti a současně na výrobky, které jeví známky pouze běžného opotřebení. V případě nesplnění podmínek v předcházející větě nárok na plnění z Garance zákazníkovi zaniká. Pokud bude výrobek v komerčním provozu, nebo bude jeho opotřebení posouzeno technikem jako větší, než je typické pro běžný provoz v domácnosti, Společnost poskytuje v rámci Garance pouze bezplatnou diagnostiku, a to ve lhůtě 6 měsíců od data prodeje výrobku. Případnou opravu nebo náhradní díl si hradí zákazník.

Výjimkou jsou níže uvedené charitativní a neziskové organizace (dále jen „Organizace“), které mají nárok na bezplatný servis bez ohledu na splnění podmínek výše, tedy bez ohledu na míru opotřebení a provoz výrobku mimo domácnost, a to po dobu 24 měsíců od data prodeje pro výrobky z Portfolia zakoupené Organizacemi do 31. prosince 2019 a po dobu 6 měsíců od data prodeje pro výrobky z portfolia zakoupené Organizacemi od 1.1.2020.

Jedná se o následující subjekty:

 • Školy, Mateřské školky a jesle
 • Klokánky, Modrý klíč
 • Dětské domovy, Domovy seniorů
 • Domovy pro handicapované
 • Policie, Záchranná služba, Hasiči
 • Nemocnice, Lékařské praxe
 • Chráněné dílny
 • Dále všechny charitativní a neziskové organizace

Garance, po splnění podmínek výše, zahrnuje bezplatný servis (práce, doprava technika a v případě potřeby náhradní díl). Garance se nevztahuje na opotřebení nebo mechanické poškození výrobku, včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami a v případě, kdy nebyly dodrženy podmínky způsobu instalace a používání výrobku v souladu s návodem k montáži a obsluze a také ve všech ostatních případech popsaných v aktuálních záručních podmínkách Společnosti.

V rámci Garance nemůže zákazník odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat výměnu výrobku. V případě neopravitelnosti výrobku rozhoduje o způsobu řešení reklamace Společnost.