• Promo akce
Článek

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Candy Hoover ČR s.r.o

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) se vztahují na prodej produktů popsaných a uvedených na internetových stránkách Prodejce.


1. Subjekty
1.1 Prodejcem je společnost Candy Hoover ČR s.r.o., IČO: 257 54 955, se sídlem Sokolovská 651/136a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 67277 (dále jen „Prodejce“). 
1.2 Prodejce prostřednictvím webové stránky https://www.haier-europe.com/cs_CZ/ (dále jen „Web“) nabízí k prodeji své produkty, tj. zboží a služby (dále jen „Produkt“ nebo „Produkty“). Mezi Produkty se řadí zejména domácí spotřebiče. Služby mohou být poskytovány třetími stranami - smluvními partnery Prodejce.
1.3 Kupujícím se rozumí fyzická osoba – spotřebitel, která prostřednictvím Webu podává návrh na uzavření smlouvy o koupi Produktu (dále jen „Kupující“). Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého profesního výkonu a v tomto postavení jedná vůči Prodejci.
1.4 Kupující bude identifikován na základě údajů uvedených v objednávce a nesmí uvádět nepravdivé údaje. Prodejce neodpovídá za škodu způsobenou uvedením nepravdivých údajů Kupujícího.
1.5 Tyto Obchodní podmínky se neuplatní pro právní vztahy a jednání mezi Prodejcem a podnikatelem, tj. fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.


2. Obecně k obchodním podmínkám
2.1 Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodejce a Kupujícího v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). Tyto Obchodní podmínky neupravují prodej produktů nebo služeb jiných stran než Prodejce, které se mohou na Webu nacházet prostřednictvím odkazů, bannerů nebo jiných hypertextových odkazů. Prodejce neodpovídá za nabídku zboží nebo služeb třetích stran.
2.2 Ustanovení obsažená v Obchodních podmínkách jsou nedílnou součástí smlouvy mezi Prodejcem a Kupujícím uzavřené prostředictvím Webu.
2.3 Odchylná ujednání ve smlouvě mezi Kupujícím a Prodejcem mají přednost před Obchodními podmínkami.


3. Uzavření smlouvy
3.1 Prezentace Produktů na Webu je informativního charakteru a Prodejce není povinen uzavřít smlouvu o prodeji Produktu. § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se neuplatní.
3.2 Na Webu jsou uvedeny informace o Produktu včetně jeho popisu, prodejní ceny, nákladů na balné a nákladů na dodání.
3.3 Informace uvedené v Obchodních podmínkách a údaje obsažené na Webu nepředstavují veřejnou nabídku, ale pouhou výzvu k podání objednávky Produktu.
3.4 Pro objednání Produktu vyplní Kupující objednávkový formulář umístěný na Webu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném Produktu;
- způsobu úhrady ceny za Produkt;
- údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Produktu,
- informace o nákladech spojených s dodáním Produktu;
- bližších podmínkách pro dodávku Produktu;
- celkové ceně, která zahrnuje cenu Produktu včetně nákladů na balení a dodání Produktu (dále jen „Celková cena Produktu“);
(dále společně jen jako „Objednávka“)
3.5 Před zasláním Objednávky Prodejci je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.  
3.6 Odesláním Objednávky Kupujícím Prodejci podává Kupující návrh k uzavření smlouvy, jejímž předmětem je koupě Produktu. Kupující může Objednávku podat pouze prostřednictvím  objednávkového formuláře na Webu. Před odesláním Objednávky musí Kupující potvrdit, že se seznámil s obsahem Obchodních podmínek a že je přijímá.
3.7 Po obdržení Objednávky Prodejce potvrdí doručení Objednávky a toto potvrzení o doručení zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Tento e-mail nepředstavuje přijetí Objednávky jako návrhu na uzavření smlouvy, ale slouží jen k potvrzení o tom, že Prodejce eviduje doručení Objednávky.
3.8 Objednávka jako návrh na uzavření smlouvy je přijatá teprve tehdy, když Kupující obdrží 
e-mailové potvrzení o přijetí Objednávky (dále jen „Potvrzení o přijetí Objednávky“). Smlouva a smluvní vztah mezi Prodejcem a Kupujícím vzniká doručením Potvrzení o přijetí Objednávky Kupujícímu (dále jen „Smlouva“).
3.9 Prodejce si vyhrazuje právo vyžádat si před Potvrzením o přijetí Objednávky e-mailem nebo telefonicky další informace týkající se Objednávky nebo potvrzení správnosti Objednávky (např. v případě vyššího počtu kusů objednaných Produktů, vyšší kupní ceny nebo zjevně nesprávných údajů pro doručení Kupujícímu).
3.10 Informace o nákladech na dodání Produktu na Webu platí pouze pro doručování v rámci území České republiky.
3.11 Prodejce si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu odmítnout Objednávku, vzniknou-li pochyby o solventnosti Kupujícího, nebo je-li Objednávka neúplná či nesprávná, a dále v případě nedostupnosti Produktu. V těchto případech bude Prodejce Kupujícího informovat do 30  dnů 
e-mailem od obdržení Objednávky o tom, že Objednávka byla zcela nebo zčásti odmítnuta, a to spolu s uvedením důvodů odmítnutí. V takových případech bude Kupujícímu vrácena uhrazená částka za Produkty, ohledně kterých byla Objednávka odmítnuta.
3.12 V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb (platí také pro balíček poskytování služeb a dodání Produktu), se má za to, že Kupující výslovně souhlasí s tím, aby Prodejce započal plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy dle čl. 7 Obchodních podmínek.
3.13 Prodejce uzavřenou Smlouvu archivuje v interním systému po dobu nejméně čtyř let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
3.14 Náklady na prostředky komunikace na dálku (náklady na internetové připojení, případně náklady na telefonní hovory) pro uzavření Smlouvy se neliší od základní sazby. Tyto náklady si Kupující hradí sám.
3.15    Kupující a Prodejce na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.


4. Uživatelský účet
4.1 Kupující má možnost na Webu zřídit uživatelský účet, jehož prostřednictvím může vytvářet a spravovat své Objednávky, reklamovat Produkty, odstupovat od Smluv a zobrazovat a stahovat daňové doklady k zakoupeným Produktům. Podat Objednávku, uzavřít Smlouvu, reklamovat Produkt a odstoupit od Smlouvy je možné i bez zřízení uživatelského účtu.
4.2 Kupující může zřídit jen jeden uživatelský účet. V případě porušení tohoto ustanovení je Prodejce oprávněn zrušit další uživatelské účty. Kupující je povinen uvádět při registraci uživatelského účtu jen pravdivé a úplné informace
4.3 Uživatelský účet je nepřenosný na jinou osobu. Kupující je povinen chránit přihlašovací údaje k jeho uživatelskému účtu a nesdělovat je třetí osobě. Zjistí-li Kupující zneužití jeho uživatelského účtu, informuje o tom Prodejce bez zbytečného odkladu, který je v takovém případě oprávněn uživatelský účet zablokovat a vystaví Kupujícímu nové přihlašovací údaje.
4.4 Kupující může prostřednictvím uživatelského účtu vkládat recenze k zakoupenému Produktu. Tyto recenze mohou být označeny jako ověřené recenze. Prodejce je oprávněn uživatelský účet zablokovat v případě, kdy Kupující formou recenze vkládá závadný obsah, který je v rozporu s příslušnými právními předpisy, nebo je proti obecným pravidlům morálky nebo etickému kodexu Prodejce.


5. Cenové a platební podmínky
5.1 Cena Produktu je na Webu uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v příslušné výši a recyklačního poplatku a je platná po dobu jejího zobrazení na Webu. Pro určení ceny Produktu je rozhodující cena v době okamžiku odeslání Objednávky. Tímto není omezena možnost Prodejce uzavřít Smlouvu s Kupujícím za individuálně sjednaných podmínek.
5.2 Náklady na dodání Produktu jsou uvedeny v sekci „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Konečná kupní cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného a balného. Bude-li to u všech Produktů v Objednávce možné, může Kupující vybrat z nabízených termínů doručení, které se zobrazí během procesu tvorby Objednávky.
5.3 U vybraných Produktů může Kupující zvolit některé z následujících příplatkových služeb:
- služba výnos do bytu, jenž spočívá v doručení Produktu do bytu Kupujícího;
- služba montáž Produktu, která spočívá v odborné montáži a zprovoznění Produktu v souladu s instalačními pokyny výrobce;
- prodloužená záruka, jenž spočívá v poskytnutí záruky k Produktu na sjednanou dobu.
Na uvedené příplatkové služby se mohou vztahovat zvláštní prodejní akce, během kterých jsou některé ze služeb poskytovány zdarma, nebo za nižší než standardní cenu.
5.4 Kupující může Produkt převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. Prodejce vystaví Kupujícímu daňový doklad o zakoupení Produktu, a tento Kupujícímu zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce spolu s Potvrzením o přijetí Objednávky.
5.5 Celková cena Produktu může být Kupujícím uhrazena bezhotovostně platební kartou skrze platební bránu. Za platbu kartou Prodejce neúčtuje žádné další poplatky. V tomto případě je Celková cena Produktu splatná před odesláním Objednávky. Závazek Kupujícího uhradit Celkovou cenu Produktu je splněn  připsáním příslušné částky na účet Prodejce. Kupující provádějící platbu potvrzuje, že je oprávněným držitelem dané platební karty.
5.6 V okamžiku odeslání Objednávky bude částka Celkové ceny Produktu pouze zadržena: skutečná úhrada bude provedena až v okamžiku odeslání potvrzení Objednávky Prodejcem. V případě, že není možné provést platbu v účtované výši, bude návrh Objednávky automaticky zrušen.
5.7 Prodejce není schopen získat kompletní informace o platební kartě Kupujícího, kterou spravuje přímo třetí strana, která zpracovává platbu. Prodejce proto v žádném případě nenese odpovědnost za podvodné použití platebních karet a předplacených karet třetími osobami.
5.8 Neuhradí-li Kupující Celkovou cenu Produktu, je Prodejce oprávněn odstoupit od Smlouvy zasláním písemného odstoupení od Smlouvy Kupujícímu.
5.9 Případné slevy z ceny Produktu nelze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně uvedeno jinak.
5.10 Mohou nastat případy uvedení nesprávné ceny ze strany Prodejce. Je-li cena Produktu zjevně nesprávná, tj. odchyluje se od ceny, za kterou se takový Produkt standardně nabízí, v ceně Produktu nebo doplňkových služeb (např. doprava, pojištění prodloužené záruky nebo montáž) chybí nebo přebývá jedna nebo více cifer, nebo pokud přesahuje sleva Produktu více než 50 %, aniž by byl takový Produkt součástí zvláštní slevové akce, vyhrazuje si Prodejce právo Objednávku nepotvrdit, nebo pokud již byla potvrzena, od Smlouvy odstoupit. 
5.11 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Prodejce z důvodu nedostatečných skladových zásob Prodejce, činí lhůta pro várcení Kupujícím uhrazených finančních prostředků 30 dnů od okamžiku, kdy bylo zjištěno, že Prodejce není schopen Produkty dle Objednávky dodat.
5.12 V souladu s §73 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností se na Kupujícím zakoupené Produkty může vztahovat povinnost uhradit recyklační poplatek. Tuto povinnost splní Kupující uhrazením Celkové ceny Produktu Prodejci. Výše recyklačního poplatku je samostatně uvedena na daňovém dokladu.


6. Dodací podmínky
6.1 Produkty budou Kupujícímu dodány způsobem přepravy zvoleným v Objednávce. Možné způsoby přepravy jsou Kupujícímu zobrazeny během procesu tvorby Objednávky. Doručení více kusů Produktů v rámci jedné Objednávky na různé doručovací adresy není možné.
6.2 Standardním způsobem doručení na adresu je tzv. doručení za první dveře, tj. za první dveře z ulice na adrese zvolené Kupujícím (standardně vstupní branka na pozemek, případně vstupní dveře do budovy).
6.3 Dodání Produktu je možné jen v rámci území České republiky.
6.4 Jakákoliv data dodání či expedice poskytnutá Prodejcem jsou pouze odhady a Prodejce neodpovídá za jakékoliv ztráty, škody, náklady či výdaje v souvislosti s nedodáním či neexpedováním v daném termínu. V případě, že jakýkoliv z objednaných Produktů není skladem, může to znamenat zpoždění celé Objednávky.
6.5 Prodejce je povinen doručit Produkty Kupujícímu do 30 dnů od uzavření Smlouvy, není-li v informaci o dostupnosti Produktu uvedena delší lhůta dodání, nebo nedohodnou-li se Prodejce a Kupující na jiné dodací lhůtě.
6.6 Po předání Produktu přepravci Prodejce zašle Kupujícímu potvrzení o expedici Produktu, a to e-mailem, nebo prostřednictvím SMS zprávy (na kontaktní údaje uvedené Kupujícím v Objednávce).
6.7 Vlastnické právo k Produktu a nebezpečí škody na věci na Kupujícího přechází okamžikem předání Produktu Kupujícímu.
6.8 Kupující má možnost si návod k Produktu stáhnout ještě před jeho zakoupením, a to prostřednictvím odkazu uvedeného v popisku Produktu na Webu. Kupující má také možnost požádat Prodejce o zaslání návodu v tištěné nebo v elektronické nezměnitelné podobě.


7. Odstoupení od smlouvy
7.1 Kupující je oprávněn zcela nebo zčásti odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím Webu bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí Produktu. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, je povinen vrátit Produkty, vůči nimž Smlouva zanikla odstoupením, a to do 14 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy.
7.2 Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující zvolit následující způsoby odstoupení:
-    písemně s možností využití vzorového formuláře poskytovaného Prodejcem, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Vyplněný a podepsaný formulář k Odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat na adresu elektronické pošty, nebo jej odeslat na adresu sídla Prodejce: CANDY HOOVER ČR s.r.o., Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha, Karlín;
- osobně na pobočce Prodejce;
- prostřednictvím telefonního hovoru na lince.
Odstoupením od Smlouvy dle shora uvedených podmínek se Smlouva od počátku ruší.
7.3 Pokud bylo předmětem Smlouvy dodání více Produktů, může Kupující odstoupit od Smlouvy ve vztahu ke každému z nich, vždy však ve lhůtě 14 dnů od jejich převzetí.
7.4 V případě, že se Kupující rozhodne vrátit pouze některé z Produktů zakoupených v rámci jedné Objednávky, náklady na dopravu nebudou vráceny ve výši, jaká by byla účtována za doručení Produktů, ohledně kterých Kupující od Smlouvy neodstoupil. Aniž je dotčeno výše uvedené, má Kupující právo na vrácení nákladů na dopravu v případě, že vrátí všechny Produkty zakoupené v jediné Objednávce, a to i ve více zásilkách, ve lhůtě 14 dnů od odstoupení Kupujícího od uzavřené Smlouvy.
7.5 Produkty musejí být vraceny jako celek (např. spotřebič spolu s příslušenstvím). Pokud je to možné, je vhodné vrátit Produkt nepoškozený, nepoužívaný, čistý a v originálním obalu.
7.6 Pakliže nese vrácený Produkt známky toho, že Kupující tento Produkt užíval nad míru nutnou pro seznámení se s vlastnostmi Produktu např. opakovaným používáním, může být Kupujícímu za vrácení Produktu vrácena snížená cena. Nárok na úhradu škody vzniklé na Produktu je Prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Celkové ceny Produktů.
7.7 V případě vrácení Produktu v důsledku odstoupení Kupující nese veškeré náklady na vrácení Produktu Prodejci a to i v tom případě, kdy Produkt nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. U velkých spotřebičů (chladničky, mrazáky, vinotéky, pračky, sušičky, pračky se sušičkou, myčky nádobí, trouby, mikrovlnné trouby, varné desky a odsavače par) se Kupující může domluvit s Prodejcem na zajištění bezplatné dopravy vraceného zboží prostřednictvím smluvního přepravce. Pro tyto účely může Kupující kontaktovat Prodejce na 
7.8 Prodejce vrátí Kupujícímu částku zaplacenou za nákup vráceného Produktu nejpozději do 14 dnů od přijetí vraceného Produktu Prodejci, nebo do 14 dnů od doby, kdy Kupující prokáže odeslání vraceného Produktu Prodejci. Do doby splnění jedné z uvedených podmínek si Prodejce částku odpovídající ceně vraceného Produktu ponechá.
7.9 Prodejce vrátí zaplacenou cenu vraceného Produktu bezhotovostně na účet, jaký použil Kupující při pořízení Produktu, neuvede-li Kupující ve formuláři pro odstoupení jiné číslo bankovního účtu.
7.10 Vrácení Produktu, které nesplňuje postupy popsané v tomto článku Obchodních podmínek, nebude vyhověno. Do 10 dnů od okamžiku, kdy byl Kupující informován o zamítnutí vrácení, si může odpovědí na stejný e-mail zvolit převzetí Produktu zpět na náklady Kupujícího. V opačném případě může Prodejce za úschovnu vráceného Produktu účtovat poplatek za uskladnění ve výši Kč za každý den úschovy nad rámec 10denní lhůty k převzetí Produktu Kupujícím. Pakliže se Kupující dostane do prodlení s převzetím Produktu, může mu Prodejce zaslat výzvu vyzvednutí Produktu v dodatečné lhůtě, která nebude kratší než 1 měsíc, s upozorněním, že po uplynutí dodatečné lhůty k vyzvednutí je Prodejce oprávněn Produkt prodat. Po uplynutí dodatečné lhůty k vyzvednutí Produktu je Prodejce oprávněn Produkt prodat. Výtěžek z prodeje vráceného Produktu bude započten proti poplatku za skladování a ve zbylé části poukázán na účet Kupujícího.
7.11 Prodejce upozorňuje, že v souladu s § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy:
- o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pakliže Kupující odstoupil od smlouvy o poskytování služeb, které byly částečně poskytnuty, bude mu vrácena poměrná část sjednané ceny za poskytnutí služeb odpovíající rozsahu, v jakém služby poskytnuty nebyly;
- o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
- o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Kupující porušil;
- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Kupující porušil;
- o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
7.12 Do doby převzetí Produktu Kupujícím je Prodejce oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit.  V takovém případě vrátí Prodejce Kupujícímu Celkovou cenu Produktu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. 
7.13 Je-li společně s Produkty poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodejcem a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu s Produkty Prodejci vrátit i poskytnutý dárek.


8. Právo z vadného plnění
8.1 Prodejce je odpovědný za vady Produktu, které se na Produktu vyskytly během 2 let od převzetí Produktu Kupujícím, a které Kupující řádně a včas vytkl Prodejci.
8.2 Vyskytne-li se na Produktu vada během prvních 12 měsíců od převzetí Kupujícím a Kupující tuto vadu v uvedené lhůtě řádně vytkne Prodejci, má se za to, že Produkt měl tuto vadu již v okamžiku převzetí Kupujícím, pakliže Prodejce neprokáže opak. Vyskytne-li se na Produktu vada po uplynutí 12 měsíců, je Kupující povinen prokázat, že Produkt měl tuto vadu již v okamžiku převzetí Kupujícím.
8.3 Právo z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodejce na adrese jeho provozovny/sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo e-mailem. 
Požaduje-li Kupující opravu Produktu, může Produkt reklamovat také u pověřeného servisního místa uvedeného na Webu.
8.4 Kupující je při uplatnění vady Produktu prokázat, že daný Produkt zakoupil od Prodejce (např. předložením nákupního dokladu).
8.5 V případě zjištění vady Produktu po posouzení Prodejcem má Kupující právo dle své volby požadovat: 
- dodání nového Produktu, nebo 
- opravu vadného Produktu, 
za podmínky, že zvolený způsob odstranění vady není nemožný a ve srovnání s druhým způsoem odstranění vady není nepřiměřeně nákladný. Splnění této podmínky se posuzuje zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Produkt měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího.
8.6 Prodejce může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Produkt měl bez vady.
8.7 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:
- Prodejce vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže (se zohledněním povahy vady a účelu, pro který byl Produkt Kupujícím pořizován), nebo pokud Prodejce odmítl reklamovaný Produkt převzít na své náklady;
- se totožná vada Produktu projeví opakovaně;
- je vada podstatným porušením Smlouvy, nebo;
- je z prohlášení Prodejce nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.
Kupující však od Smlouvy nemůže odstoupit, je-li vada Produktu nevýznamná. Má se za to, že vada není nevýznamná, pokud Prodejce neprokáže opak.
8.8 Odpovědnost Prodejce za vady se nevztahuje na poškození způsobené běžným opotřebením, nesprávným používáním, nesprávným skladováním nebo údržbou, nehodou nebo zanedbáním, jako je fyzické poškození a jakýkoli jiný typ nesprávného používání, poškození nebo jiného škodlivého vlivu, který nevyplývá z vad materiálu nebo zpracování.
8.9 Prodejce je povinen vystavit Kupujícímu písemné potvrzení o přijetí Produktu do reklamačního řízení, které bude obsahovat:
- datum zahájení reklamačního řízení (datum uplatnění vady);
- popis vady Produktu, která je předmětem reklamace;
- způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím;
- kontaktní údaje Kupujícího pro účely informování o způsobu vyřízení reklamace (jméno a příjmení a telefonní číslo nebo e-mailová adresa).
8.10 Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od uplatnění vady. Kupující musí být v této lhůtě vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace na jím poskytnuté kontaktní údaje.
8.11 Kupující je povinen si reklamovaný Produkt převzít do 10 dnů od vyrozumění o zamítnutí reklamace. V opačném případě může Prodejce za úschovnu Produktu účtovat poplatek za uskladnění ve výši Kč za každý den úschovy nad rámec 10denní lhůty k převzetí Produktu Kupujícím. Pakliže se Kupující dostane do prodlení s převzetím Produktu, může mu Prodejce zaslat výzvu vyzvednutí Produktu v dodatečné lhůtě, která nebude kratší než 1 měsíc, s upozorněním, že po uplynutí dodatečné lhůty je Prodejce oprávněn Produkt prodat. Po uplynutí dodatečné lhůty k vyzvednutí Produktu je Prodejce oprávněn Produkt prodat a výtěžek z prodeje takového Produktu bude započten proti poplatku za skladování a ve zbylé části poukázán na bankovní účet Kupujícího.
8.12 Veškeré náklady na vrácení Produktu, který byl uznán jako vadný, nese Prodejce.
8.13 Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Produkt prodáván pouze se zákonnou dvouletou odpovědností Prodejce za vady Produktu popsanou v tomto článku. Prodejce není odpovědný za vhodnost Produktu pro určitý účel sledovaný Kupujícím.
8.14 Ohledně záruky k vybraným Produktům Prodejce tento odkazuje na bližší pravidla uplatnění a omezení záruky na webové adrese https://www.haier-europe.com/cs_CZ/podpora/podminky-garance/.
8.15 Prodejce se zavazuje zajistit Kupujícímu servis Produktu v záruční době, nejméně v délce trvání 24 měsíců od převzetí Produktu.


9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
9.1 Vzhledem k tomu, že Prodejce je kdykoli k dispozici pro smírné řešení vzniklých sporů prostřednictvím kontaktů uvedených v předchozích oddílech, upozorňujeme, že podle článku 14 nařízení EU č. 524/2013 byla Evropskou komisí zřízena online platforma pro řešení sporů v rámci online řešení sporů  vyplývajících z nákupu zboží online, která je dostupná na následujícím odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Prostřednictvím platformy ODR je možné nahlédnout do seznamu orgánů ODR, najít odkaz na každý z nich a zahájit online postup řešení sporů. 
9.2 Své stížnosti může Kupující podat také k České obchodní inspekci, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, jakožto orgánu pověřenému ochranou spotřebitele, přičemž lze využít také mimosoudní řešení sporů České obchodní inspekce které jsou popsány na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
9.3 Prodejce a Kupující se zavazují, že v případě vzniku sporu se budou přednostně snažit o smírné řešení takového sporů vzešlého ze Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi.


10. Ochrana osobních údajů
10.1 Způsob zpracování osobních údajů Kupujícího je uveden pod odkazem https://www.haier-europe.com/cs_CZ/zasady-ochrany-osobnich-udaju, který obsahuje mimo jiné informace v rozsahu požadovaném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (známé jako Nařízení GDPR).
10.2 Ke zpracování osobních údajů Kupujícího dochází zpravidla za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, za účelem plnění právní povinnosti Prodejce a z důvodu oprávněných zájmů Prodejce, které jsou odůvodněny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.
10.3 Kupující bere na vědomí, že Prodejce je oprávněn mu zasílat oznámení, obchodní sdělení se shodným nebo obdobným zbožím ve vztahu k Produktu, který si od Prodejce zakoupil.


11. Verze obchodních podmínek pro podnikatele
11.1 Je-li Kupujícím podnikatel, neuplatní se na jeho smluvní vztah s Prodejcem čl. 7, 8 a 9 Obchodních podmínek a neuplatní se ani ustanovení Občanského zákoníku upravující vztah prodávajícího se spotřebitelem, ani zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
11.2 Produkty zakoupené Kupujícím – podnikatelem, nejsou určeny k průmyslovému či profesionálnímu užití. Užívá-li Kupující – podnikatel Produkty k průmyslovému nebo profesionálnímu využití, zkracuje se doba odpovědnosti Prodejce za vady Produktů na dobu 6 měsíců.
11.3 Kupující – podnikatel je povinen vadu Produktu vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nebo při  náležité prohlídce Produktu zjistit měl a mohl, jinak pozbývá právo z vadného plnění.
11.4 Uplatňuje-li práva z vadného plnění Kupující – podnikatel, bude reklamace vyřízena ve lhůtě určené příslušným servisem. 30denní lhůta pro vyřízení reklamačního řízení se v takovém případě neuplatní.
11.5 Pro vztah mezi Prodejcem a Kupujícím – podnikatelem se vylučuje aplikace § 1924 a § 2943 Občanského zákoníku.


12. Závěrečná ustanovení
12.1 Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a zejména Občanským zákoníkem.
12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.
12.3 Kupující má možnosti si aktuální Obchodní podmínky v nezměnitelné podobě stáhnout v rámci procesu tvorby Objednávky. Prodejce si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoliv změnit. Změnu Obchodních podmínek musí oznámit písemnou formou, přičemž na Smlouvy uzavřené před změnou Obchodních podmínek se použije znění Obchodních podmínek účinné v době jejich uzavření.
12.4 Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 2023.