Információs oldal
Garancia

Garancia

Garancia

Ez a garancia kiegészítő jellegű, és nem helyettesíti a készülék végfelhasználóját megillető egyéb jogokat, és különösen nem érinti semmi esetre sem a fogyasztónak az irányelv végrehajtására vonatkozó görög jogszabályok által biztosított jogait. EK/1999/44/

Garanciajegy információk a garanciális tevékenységről

A Candy Hoover Hungary Kft. kizárólag az általa Magyarországon nagykereskedelmi forgalomba hozott – Magyarország területén fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében, kiskereskedelmi forgalomban értékesített (belföldi számlával rendelkező) – új készülékeire vállal jótállást. Kérjük vásárlása előtt tájékozódjon a kereskedőjénél az importőr által biztosított pontos garanciális feltételekről, különös tekintettel internetes vásárlás esetén, vagy kérjen segítséget a customerservice-hungary@haier-europe.com ügyfélszolgálati e-mail címen.

 

A számlán a megvásárolt termék neve (modellnév) egyértelműen fel kell, hogy legyen tüntetve.

A jótállási idő termékenként változik.

Termékeinkre a következő garanciaidőket vállaljuk:

 

Haier szabadon álló nagy háztartási készülékek:

250 000 Ft értékig: 2 év
250 000 Ft érték felett: 3 év

 

Haier beépíthető készülékek:

250 000 Ft értékig: 2 év
250 000 Ft érték felett: 3 év

A 2024. június 1-től vásárolt Haier beépíthető készülékek jótállása regisztrációval 5 év teljeskörű jótállásra terjeszthető ki. A korábban vásárolt szabadonálló készülékek kiterjesztett jótállásra való regisztrációját a promóciós feltételek szerint kezeljük. Kérjük, a vásárlás napjától számított 60 napon belül regisztrálja készülékét.

 

Fontos tudnivalók

Tisztelt fogyasztó! Bízunk benne, hogy az Ön által megvásárolt készülék folyamatosan az Ön megelégedésére fog szolgálni. Ennek ellenére az alábbi fontos tudnivalókra hívjuk fel a figyelmét!

Jótállási igényét a vásárló a jótállási jeggyel érvényesítheti. Amennyiben a Vásárló bemutatja a fogyasztási cikk ellenérték kifizetését igazoló bizonylatát, úgy a fogyasztói szerződést bizonyítottnak tekintjük a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján. Mindezek érdekében és a szavatossági igény érvényesítése végett, kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot, hogy kétséget kizáróan igazolni tudják a fogyasztói szerződés megkötését.

Kérjük, követelje meg az eladótól a vásárlás napjának, a készülék pontos típusának és gyártási számának feltüntetését a jótállási jegyen.

Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlást igazoló bizonylat bemutatása mellett áll módunkban pótolni.

A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan bejegyzés, a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.   A jótállási határidő a vevő részére történő átadás napjával vagy üzembe helyezésre kötelezett termék (gáz készülék) esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik.

 

A vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai:

A vásárlót a 151/2003.(IX. 22.) Korm. Rendelet, Ptk. 685.§e) pnt, Ptk. 305.§-311/A-ig, 49/2003.(VII.30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. A jótállási jogokat a vásárló akkor érvényesítheti, ha fogyasztónak minősül.

A vásárló a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltűntetett javítószolgálatnál, vagy a kereskedőnél érvényesítheti.

A vásárló a hiba felfedezése után, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.

A kijavítást megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, kell elvégezni. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének a napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon érvényesít csereigényt, akkor a kereskedő köteles kicserélni a fogyasztási cikket, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A 3 napos határidőbe nem számít bele az időtartam, amely alatt az eladó szerv bármely okból nem tartott nyitva.

A vásárló elsősorban választása szerint: kijavítást, vagy kicserélést követelhet, azzal, hogy választása nem lehet lehetetlen és nem okozhat a kötelezettnek aránytalan többletköltséget.

Ha a kereskedő nem vállalja a kijavítást, vagy cserét, vagy elvállalta ugyan ezek valamelyikét, de nem tudott annak eleget tenni megfelelő határidőn belül, a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A javítás helye:

Az üzemeltetés helyén javítjuk meg a rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, vagy a helyi közúti közlekedési eszközökön kézi csomagként nem szállítható termékeket. Az ettől eltérő termékek esetén, a jótállási jegyen feltűntetett szervizek valamelyikébe kell beszállítani a készüléket vagy postán portósan- ha a termék jellege indokolja, akkor törékenyként - elküldeni a jótállási jeggyel. Utánvéttel feladott készüléket a szervizek átvenni nem tudnak!

Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le-és felszerelésről, valamint az el és visszaszállításról a szerviz gondoskodik.

A javítószolgálatunk a helyszíni kiszállást a hatályos jogszabály szerint teljesíti.

A jótállás a Fogyasztóvédelmi törvényből eredő jogait nem sértheti.

Jótállási igény nem érvényesíthető:

A jótállási felelősségünk nem áll fenn, ha a meghibásodás szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. A jótállás ideje alatt a bizonyítási kötelezettség a jótállásra kötelezettet terheli.

A rendeltetésellenes, vagy szakszerűtlen használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés, helytelen beüzemelés, vagy  a fogyasztási cikken elvégzett bárminemű beavatkozás miatt bekövetkezett hiba, valamint helytelen karbantartási- tisztítási munkák  esetén a készülékért jótállási igény nem érvényesíthető.

 

Biztonságtechnikai térerősség bemérés, valamint mosógép, mosogatógép, mosószárító és tűzhely üzembe helyezés és beállítás nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe.

Ezt a vásárló megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalja, akkor is, ha a termék a kijelölt szerviz által kötelezően üzembe helyezendő

 

Cserére jogosító igazolás

A csere jogosultságát igazoló dokumentumok alapján a Márkaszerviz állítja ki.