Informacije

Uslovi Garancije

Garantni Sertifikat - Važi samo na teritoriji Republike Srbije

Sledeći uslovi saobraznosti se primenjuju za sve Haier proizvode prodate na teritoriji Republike Srbije.

PRAVA POTROŠAČA:

 

1. Kupovinom ovog proizvoda, kupac stiče prava u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugih zakona Republike Srbije, u obimu ne većem nego što je obim prava koji ovi zakoni predviđaju.

2. Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

3. Pod otklanjanjem nesaobraznosti smatra se opravka ili zamena robe.

4. Opravka ili zamena robe obaviće se u primerenom roku.

5. Ovaj Garantni list izdat je na zahtev potrošača, u skladu sa čl.56.3 Zakona o zaštiti potrošača. Radi razjašnjenja, ovim Garantnim listom potrošač ne stiče prava ugovorne garancije, već zadržava prava predviđena zakonom.

Otklanjanje kvarova koje korisnik prouzrokuje neadekvatnom upotrebom ili nepravilnim održavanjem (fizička oštećenja, lomovi), otklanjanje kvarova nastalih usled nepravilne montaže i priključenja aparata kao i zbog nestabilnog napona električne instalacije, neodgovarajućeg pritiska u vodovodnoj mreži ili više sile (strujni udari, udari groma, poplava, požar...) ne podležu otklanjanju nesaobraznosti.

Nenamensko korišćenje uređaja povlači automatski gubitak prava na otklanjanje nesaobraznosti.